HES kodu uygulamasında riskli/az riskli olması ve koronavirüs salgınında alınan sağlık tedbirlerikapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sınava katılamayanlar için Ankara ilinde oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından telafi sözlü sınavı yapılması planlanmakta olup konu ile ilgili idari ve hukuki görüşe göre revize edilen kılavuz ekte sunulmuştur.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımına ait iş ve işlemler kapsamında hazırlanan "2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu"  yayımlanmıştır. Söz konusu kılavuz doğrultusunda, Bakanlığımızca belirlenen merkezlerde bölge sözlü sınav komisyonları tarafından sözlü sınavlar yapılacaktır.


Bu kapsamda, dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sözlü sınavların sağlıklı vegüvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü yapılması düşünülmektedir. Bununla birlikte sözlü sınav randevutarihinde, HES kodu uygulamasında riskli/az riskli olması ve koronavirüs salgınında alınan sağlık tedbirlerikapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sınava katılamayanlar için Ankara ilinde oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından telafi sözlü sınavı yapılması planlanmakta olup konu ile ilgili idari ve hukuki görüşe göre revize edilen kılavuz ekte sunulmuştur.

2021 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu için tıklayınız

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN SEÇME VE ATAMA KILAVUZU

 1. GENEL ESASLAR
 1. Bu kılavuz, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kuramlarında hâlen kadrolu öğretmen olarak çalışanlardan görev yaptıkları ildeki bilim ve sanat merkezlerine atanmak isteyenlerin başvuru, seçim ve atamalarına ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsamaktadır.
 2. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecektir.
 3. Bu atama döneminde, Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’ndeki (Ek-1) alanlar arasından başvuru yapılan ildeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunan alanlarda başvuru alınacaktır.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir bilim ve sanat merkezinde kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçim sürecinde başvuru yapamayacaktır.
 5. Bu kılavuzda yer almayan diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
 1. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
 1. Başvuru Şartları

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

 1. Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,
 2. Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,
 3. 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
 4. Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre 30.09.2021 tarihi itibariyle zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar başvuru yapabileceklerdir.
 1. Başvuru İşlemleri
 1. Başvuruda        bulunacak        öğretmenler,        elektronik         başvuru         formuna

http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

 1. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
 2. Başvuru yapan öğretmenler puan Değerlendirme Kriterleri Formu’nda (Ek -2) puan aldıkları kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 3. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Öğretmen Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34 üncü maddesinde belirtilen “Başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.
 4. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.
 5. İl Millî Eğitim Müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.
 6. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu fark eden ve daha sonra düzeltilmesini dilekçe ile talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun görülmesi durumunda onay birimi tarafından gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.
 7. Başvuru ve onay işlemleri mebbis modülünden takip edilebilecektir.
 1. DEĞERLENDİRME
 1. Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.
 2. Değerlendirmede başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 3. İldeki bilim ve sanat merkezlerinde boş kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puanların bulunduğu öğretmen listesi, puan üstünlüğüne göre sıralanarak İl Millî Eğitim Müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.
 5. Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.
 6. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan (Ek-2) elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
 7. Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.
 1. SÖZLÜ SINAV
 1. Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli”

sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

 1. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na (Ek-3) göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 2. Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü gerçekleştirilecektir.
 3. Sözlü sınav randevu tarihinde HES kodu uygulamasında riskli/az riskli olması ve koronavirüs salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sınava katılamayan öğretmenler için Ankara ilinde oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından Bakanlıkça belirlenen tarihte telafi sözlü sınav gerçekleştirilecektir.
 1. TERCİHLER VE ATAMALAR
 1. Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
 2. Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.
 4. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.
 5. Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.
 6. Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.
 7. 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.
 8. Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir.
 1. TEBLİGAT, GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Öğretmenlere atama kararnameleri tebliğ edilerek görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri atama takviminde belirtilen sürede tamamlanacaktır. Öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri MEBBİS Atama Modülü’ne işlenecektir.

 1. İTİRAZLAR
 1. Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.
 2. Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile doğrudan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan itirazların cevaplanmasında evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
 4. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adres bilgisi bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
 5. Başvuru esnasında il öğretmen değerlendirme komisyonuna gönderilmeyen belgelerin Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itiraz sürecinde eklenmesi hâlinde, belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Onaylanmış başvuru formunda belirtilmeyen belgeler itiraz öncesi ve sonrasında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Faksla ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

SIRA NO

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

TAKVİM

1

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci

25-29 Ocak 2021

2

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

01-05 Şubat 2021

3

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

08 Şubat 2021

4

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz

08-12 Şubat 2021

5

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

15-19 Şubat 2021

6

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

22 Şubat 2021

7

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

01 Mart 2021

8

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

08 Mart 2021

9

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması

15 Mart-04 Haziran 2021

10

Telafi sözlü sınavı

07-18 Haziran 2021

11

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

21 Haziran 2021

12

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

22-28 Haziran 2021

13

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

29 Haziran-05 Temmuz 2021

14

Atamalar için tercihlerin yapılması

07-09 Temmuz 2021

15

Atama sonuçlarının açıklanması

12 Temmuz 2021

16

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması

13 Temmuz 2021’den itibaren

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 06170 Yenimahalle/ANKARA

Tel : (0312) 413 3110 - 2535 E-posta : oer_ozelyetenek@meb.gov.tr Faks: (0312) 213 13 56

EK-1: ATAMA YAPILACAK ALANLAR ÇİZELGESİ

ATAMA YAPILACAK ALANLAR

SIRA

NO

ALAN

KODU

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

1

1119

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2

1123

BİYOLOJİ

3

1207

COĞRAFYA

4

1371

FELSEFE

5

7136

FEN BİLİMLERİ

6

1390

FİZİK

7

1715

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

8

1524

İNGİLİZCE

9

1627

KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİLERİ

10

2353

MATEMATİK

11

1822

MÜZİK

Bando Şefliği

Çalgı Yapım

Folklor ve Etnomüzikoloji

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar

Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar

Opera

Piyano

Piyano/Arp

Şan

Şan ve Opera

TürkSanatMüziği

Yaylı Çalgılar

Müzik Öğretmenliği

Müzik

MüzikBilimleri

Kompozisyon

Ses Eğitimi

Temel Bilimler

Türk Halk Oyunları

12

7103

REHBERLİK

13

7102

GÖRSEL SANATLAR

Resim Öğretmenliği

Resim İş Öğretmenliği

Resim İş Öğretmenliği

Resim Bölümü

Grafik Öğretmenliği

Uygulamalı Resim Öğretmenliği Grafik Bölümü / Anasanat Dalı

Mesleki Resim Öğretmenliği

14

2403

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

15

2510

YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti YÖK Başkanı Özvar: 850 bin kişi üniversitelere yerleşti

SOSYAL BİLGİLER

16

2036

TARİH

17

1283

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

18

2143

TÜRKÇE

19

4900

TEKNOLOJİ VE TASARIM

EK-2: DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU