Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediye BaşkanlığındanSÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor


Kılıçarslan Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./ www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ :KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Sürekli İşçi Talep Edilen Kadrolar Alınacak Personel Sayısı Cinsiyet Alınacak Personelin Öğrenim Durumu İL / İLÇE YÖNTEM
Temizlik İşçisi (Elle- Cadde, Sokak, Park vb.) 7 Erkek/ Kadın En az Öğrenim Seviyesi: İlköğretim En fazla Öğrenim Seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Afyonkarahisar/ Sinanpaşa Noter Kurası ve Sözlü Mülakat
Toplam 7

 


AÇIKLAMALAR
1
. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle "sürekli işçi" alınacaktır.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN:
Temizlik İşçisi (Elle-Cadde, Sokak, Park vb.) mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Kılıçarslan Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir. 
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından (www.kilicarslan.bel.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
7. Noter Kurası sonucuna göre Kılıçarslan Belediyesi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Kılıçarslan Belediyesi tarafından belirlenecektir.
8. Noter Kurası sonucuna göre Kılıçarslan Belediyesi alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Kılıçarslan Belediyesi tarafından belirlenecektir.
9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
7. Başvuran adaylar Kılıçarslan Belediyesi nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 46 yaşından gün almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak) 
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR
1
. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve
görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. En az öğrenim seviyesi:İlköğretim-En çok öğrenim seviyesi:Ortaöğretim (Lise ve Dengi)okullardan mezun olmak.
3. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikasına sahip olmak.
4. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma Sertifikasına sahip olmak.
5. MEB veya Üniversite onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
6. MEB veya Üniversite onaylı Hijyen ve Sanitasyon Sertifikasına sahip olmak.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1
. Kura işlemini 06/10/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından(www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.
2.Sözlü Mülakat 10/10/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1
. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.) 
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
8. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikasına sahip olmak.
9. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma Sertifikasına sahip olmak.
10. MEB veya Üniversite onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
11. MEB veya Üniversite onaylı Hijyen ve Sanitasyon Sertifikasına sahip olmak.
12. Kılıçarslan Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 04/10/2022 – 05/10/2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

C) ATAMA İŞLEMLERİ KILIÇARSLAN BELEDİYESİ ADI’NA ALINACAK ADAYLARDAN
1
. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Kılıçarslan Belediyesi (Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar) teslim edecektir. Posta,kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.