Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)


GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.
3- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.
4- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.
5- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
6- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR:
1- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
2- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)
2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVES özgeçmiş çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf
5- ALES sonuç belgesi
6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (İlanda yabancı dil puanı istenen birimler için)
7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-Devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)
8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği
9- Tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak özel şartı bulunan araştırma görevlisi kadroları için tezli yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi aslı veya onaylı örneği
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi
11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Islak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge.)

AÇIKLAMALAR:
1-Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
3-e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
4-Araştırma Görevlisi kadrosu ilanına başvuracak aday/adayların ilan takviminde belirtilen sonuç açıklama tarihine kadar ilan özel şartlarını taşımaları, atama işlemi gerçekleştirilirken de lisansüstü öğrencilik durumunun devam etmesi gerekmektedir.
5-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d kapsamında yapılacak olup 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarı yılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olma şartı aranır.
7-Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
8-İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.
9-İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
10-Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi 23.06.2022 Giriş Sınavı Tarihi 22.07.2022
Son Başvuru Tarihi 07.07.2022 Sonuç Açıklama Tarihi 27.07.2022
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 19.07.2022 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/
Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK/UYGULAMALI BİRİM)
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN DER. ADET ALES YABANCI DİL PUANI NİTELİKLER
PUAN TÜRÜ PUAN
1 MANAVGAT MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 6 1 EŞİT AĞIRLIK 70 MUAF Matematik Bölümü Lisans mezunu olmak. Matematik Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Lisans eğitimi sonrası en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
2 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ÖĞR. GÖR. (UYGULAMALI BİRİM) 1 1 Bakınız: Genel Şartlar madde 2 ve 3 70 50 Hücre-Biyomateryal, Kök hücre Biyolojisi ve Mikroçevresi alanında deneyimli olmak. Deney Hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
3 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ÖĞR. GÖR. (UYGULAMALI BİRİM) 1 1 Bakınız: Genel Şartlar madde 2 ve 3 70 50 Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği alanında deneyimli olmak. Doku Hücresizleştirme ve Biyomalzeme Karakterizasyonu Tekniklerinde deneyimli olmak. Deney Hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
4 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP ÖĞR. GÖR. (UYGULAMALI BİRİM) 1 1 Bakınız: Genel Şartlar madde 2 ve 3 70 50 Tıpta Uzmanlığını Acil Tıp alanında almış olmak. Alanında belgelendirmek kaydıyla uzmanlık aldığı tarihten sonra en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.
5 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK
MİKROBİYOLOJİ
ÖĞR. GÖR. (UYGULAMALI BİRİM) 2 1 Bakınız: Genel Şartlar madde 2 ve 3 70 50 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
(PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)


Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu),
- Özgeçmiş,
- 2 (iki) adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi,
- Lisans, yüksek lisans ve doktora belgelerinin onaylı sureti,
- Profesör ve Doçent kadro başvuruları için doçentlik belgesinin onaylı sureti,
- Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi (Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinde yer alan birimler için) kadro başvuruları için yabancı dil sonuç belgesi (Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalı),
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,
- Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu (https://www.akdeniz.edu.tr/akdeniz-universitesi-akademik-yukseltme-veatama-kriterleri/adresinden ulaşılabilir.),
- Bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren fiziksel olarak hazırlanacak eser yayın dosyası,
- Adayların; özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve yabancı dil belgelerinin onaylı sureti, Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Değerlendirme Tablosu ve ekinde beyan edilen bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgeleri içeren (başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği) PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadro başvuruları için 6 (altı), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
 

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM - ANASANAT DALI/ PROGRAM UNVAN DER. ADET NİTELİKLER
1 ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR PROFESÖR 1 1 Müzik bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Flüt Yorumculuğu üzerine Performans çalışmaları yapmış, Flüte Başlangıç aşamasına yönelik metot çalışması yapmış olmak.
2 FEN FAKÜLTESİ FİZİK YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 Fizik alanında Doçent unvanı almış olmak ve Kuantum Kütle Çekim (Quantum Gravity) alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
3 HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU ANAYASA HUKUKU PROFESÖR 1 1 Başkanlık Sistemi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI PROFESÖR 1 1 Mikro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak. Endüstri İktisadı ve Enerji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
5 MANAVGAT TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROFESÖR 1 1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Pazarlama alanında Doçent unvanı almış olmak. Turizm, Pazarlama ve Hizmet Sektörü üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
6 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK TARIM PROFESÖR 1 1 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Bitkilerde Biyoteknoloji ve Epigenetik alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
7 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ PROFESÖR 1 1 Dermatopatoloji konusunda en az 10 (on) yıllık deneyim sahibi olmak.
8 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KARAR BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış olmak, Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
9 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DOÇENT 1 1 Restoratif Diş Tedavisi alanında Doçent unvanı almış olmak. Dişlerde görülen erozyonların tedavisi ile CAD/CAM Restoratif Materyallerin Renk Değişimleri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Klinik Araştırmalar Etik Kurul sertifikası sahibi olmak.
10 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ENDODONTİ DOÇENT 1 1 Doçentliğini Endodonti alanında almış olmak. Ozon, Fotoaktivite, Atomik Force Mikroskopi ve Bitkisel İlaçlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Deney hayvanları sertifikası olmak.
11 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DOÇENT 1 1 Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doktora ve Doçent unvanına sahip olmak. Öğretmen Özyeterliği, Öğretmen Coşkusu, Öğrenme Yaklaşımları ve Program Değerlendirme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
13 HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI DOÇENT 1 1 Hemşirelik Esasları bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
14 HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK DOÇENT 1 1 Medeni Hukuk bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
15 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİYE TEORİSİ DOÇENT 1 1 Maliye alanında doçent unvanı almış olmak. Mali Disiplin, Maliye Politikası ve Neoliberalizm konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16 KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ DOÇENT 1 1 Çocuk Gelişimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
17 MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ BİTKİLERİ DOÇENT 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçent unvanına sahip olmak, Peyzaj Bitkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
18 MİMARLIK FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ BİTKİLERİ DOÇENT 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçent unvanına sahip olmak, Peyzaj Bitkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
19 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ DOÇENT 1 1 Makine Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Adsorpsiyonlu Soğutma Sistemleri ve Termoelektrik Soğutma konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
20 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ GENEL JEOLOJİ DOÇENT 1 1 Jeoloji Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Paleosismoloji, Sedimanter Havza Analizi ve Tektoniği konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
21 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE BİLİMLERİ DOÇENT 1 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında Doçent unvanı almış olmak, Nanomalzemelerin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi ve Çevresel Uygulamaları konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
22 TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT 1 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ana bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Turizm alanında doçent unvan almış olmak. Örgütsel Davranış konuları ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
23 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HAREKET VE ANTRENMAN DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Spor Bilimleri alanında doktora yapmış olmak, Kuvvet Antrenmanları ve Sprint Uygulamaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
24 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Jeoloji Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, Kömürde Radyoaktivite Konsantrasyonları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
25 TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Kornea ve Refraktif Cerrahi alanında yurt dışı deneyime sahip olmak. Keratokonus ve Yüksek Miyopi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Deney Hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.