Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden;

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir
7. Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir. (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
8. Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan 1 takım akademik dosya ile bu çalışmaların yer aldığı, Prof. adayları için 7 adet CD veya USB, Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi adayları için 4 adet CD veya USB teslim edeceklerdir.
9. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
10. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No: 4 C Blok 3. Kat Beşiktaş/İstanbul
Tel: (212) 381 58 52- 69-74

Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (19/09/2022 - 03/10/2022) 15 gündür.

“Başvuru adaylarının dikkatine;
İlan kapsamında Üniversitemize ulaşan başvurular, 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi; “Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.” doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacağından atama işlemi ancak rektör onayı ile tamamlanmaktadır. Rektör onayı olmaksızın atama işlemi sonuçlanmayacağından bu aşamaya kadar geçen süreç başvurucunun istihdam edileceği şeklinde yorumlanamaz.
 

SIRA NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

Balıkesir Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor Balıkesir Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

ANABİLİM DALI /
ALAN

UNVAN

KADRO SAYISI

İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR

1

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamış olmak. Dil edinimi, dil öğretimi ve program değerlendirme alanlarında calışmalar yapmış olmak ve lisans seviyesinde ilgili konulara
yönelik ders vermiş olmak.

2

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Robotik, gömülü sistemler, bilgisayar mimarisi, nesnelerin interneti, bilgisayarla görü veya yapay zeka konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

3

MÜHENDİSLİK
VE DOĞA BİLİMLERİ

İşletme Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Optimizasyon ve makine öğrenmesi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

4

MÜHENDİSLİK
VE DOĞA BİLİMLERİ

Matematik
Mühendisliği

Matematik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sayılar Teorisi ve Eliptik Eğriler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

5

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

Matematik
Mühendisliği

Matematik

Dr. Öğr. Üyesi

1

Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Galois ve Sayılar Teorisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

6

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

Mekatronik
Mühendisliği

Mekatronik
Mühendisliği

Doç.Dr.

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Sinyal işleme ve elektrik makinaları konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

7

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ

Yapay Zeka
Mühendisliği

Yapay Zeka
Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya ilgili alanda doktora yapmış olmak. Makine öğrenmesi, bilgisayarla görü veya veri analitiği konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.

8

İKTİSADI, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

Ekonomi

Ekonomi

Doç. Dr.

1

Ekonomi alanında doktora yapmış olmak. Finans, makroekonomi ve bu iki alan arasındaki ilişkiyi çalışmak, bu alanlarda SSCI tarafından taranmış ve uluslararası kabul görmüş dergilerde en az dört adet yayını
olmak.

9

İKTİSADI, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

İşletme

İşletme

Doç. Dr.

1

Yönetim ve organizasyon alanında doktora yapmış olmak, Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olmak, dijital dönüşüm, inovasyon, stratejik liderlik, kurumsal stratejiler konularında ulusal ve uluslararası
yayınlar yapmış olmak.

10

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim ve Tasarımı

İletişim ve Tasarımı

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

Animasyon alanında lisans ya da yüksek lisans tamamlamış olmak ve doktorasını animasyon, sinema ya da medya araştırmaları üzerine yapmış olmak, 2D ya da 3D Animasyon, kurgu, sinematografi alanlarından bir
veya birkaçında uzmanlaşmış olmak ve pratik üretimi olmak.

11

ECZACILIK
FAKÜLTESİ

Eczacılık
Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK ÖZELLİKLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE)’te taranan Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde ilk isim veya sorumlu yazar olarak en az 2 makalesinin olması
2. Tüm yayınlarının en az %50’sinin Q1 ve Q2 dergi kategorilerinde yer alması
3. Yürütücü veya Araştırmacı olarak tamamlanmış ve/veya devam eden TÜBİTAK, TÜSEB veya Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesinin olması
4. AB çerçeve programları kapsamında yer alan projelerde koordinatör, yürütücü, veya araştırmacı olarak yer almış olması
5. TÜBİTAK, TÜSEB, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
6. Doktora çalışmaları kapsamında alanı ile ilgili uluslararası nitelikte araştırma çalışmaları yapmış ve/veya yurtiçi doktoralı ise en az 1 yıl yurtdışında nitelikli araştırma çalışmalarında yer almış olmak
7. Doktora sonrası bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde ekip
lideri olarak çalışmış olmak veya bilimsel projelerde bağımsız akademik
proje yürütme tecrübesine sahip olmak

12

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri 4
b. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
c. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır
(H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
veya
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
veya
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
veya
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
veya
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler
için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

13

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Göz Hastalıkları

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

14

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları
ve Doğum

Doç. Dr.

1

15

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

16

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

3

17

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Prof. Dr.

1

18

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

19

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Acil Tıp

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

20

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doç. Dr.

1

21

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

22

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç. Dr.

1

23

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

4

24

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Kardiyoloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

25

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Nöroloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

26

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Nükleer Tıp

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

27

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

1

28

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Radyoloji

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

29

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp
Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

30

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Doç. Dr.

1

31

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp
Bilimleri

Anatomi

Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üyesi

2

32

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doç. Dr.

1

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronunun Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve ilan sıra numarası açıkça belirtilmelidir.)
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
4. ALES Belgesi
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. Deneyim şartı talep edilen kadrolarda çalışılan/çalışılmış olan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü *
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
11. 1 Adet Fotoğraf

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok Kat. 3) Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 52- 69-74

Sınav Takvimi;
• İlan Tarihi : 19 Eylül 2022
• Son Başvuru Tarihi : 03 Ekim 2022
• Ön Değerlendirme Tarihi : 06 Ekim 2022
• Giriş Sınavı Tarihi : 10 Ekim 2022
• Sonuç Açıklama Tarihi : 12 Ekim 2022
Sonuçların açıklanacağı web sitesi : https://bau.edu.tr/insankaynaklari Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süre
içerisinde Şahsen veya Kurye yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren (19/09/2022 - 03/10/2022) 15 gündür.

“Başvuru adaylarının dikkatine;
İlan kapsamında Üniversitemize ulaşan başvurular, 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi; “Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler.” doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacağından atama işlemi ancak rektör onayı ile tamamlanmaktadır. Rektör onayı olmaksızın atama işlemi sonuçlanmayacağından bu aşamaya kadar geçen süreç başvurucunun istihdam edileceği şeklinde yorumlanamaz.”
 

SIRA NO

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI / ALAN

UNVAN

KADRO SAYISI

ALES PUANI VE
TÜRÜ

YABANCI
DİL
PUANI

İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR

12

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Çizgi Film ve Animasyon

Çizgi Film ve Animasyon

ÖĞR.
GÖR.

2

70
SÖZEL

85

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Animasyon, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim ya da İletişim Tasarımı alanlarında tamamlamış olmak. İllüstrasyon, Konsept Tasarımı, 2D ya da 3D Animasyon alanlarından bir veya birkaçında uzmanlığı yapmış olmak.