"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Kadrolu Öğretmenlerin Bulunduğu İldeki Bilim ve Sanat Merkezlerine (il içi) İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" kılavuzu yayımlandı.

Birden fazla bilim ve sanat merkezinin (BİLSEM) bulunduğu illerde görev yapan kadrolu bilim ve sanat merkezi öğretmenlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında bilim ve sanat merkezleri arasında il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.  

Başvurular 12-16 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olup atama sonuçları ise 19 Eylül 2022 tarihinde açıklanacaktır.  

"2022 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu Kılavuzu" için tıklayınız

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN KADROLU ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU İLDEKİ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (İL İÇİ) İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birden fazla bilim ve sanat merkezinin bulunduğu illerdeki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin" 2022 yılı İl İçi İsteğe Bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri Arasında Yer Değiştirme İşlemleri " 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

1.              Özel        Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle bulundukları bilim ve sanat merkezinde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2.                    Halen   zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ıncı hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden bulundukları bilim ve sanat merkezinde 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ön görülen bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3.                      Zorunlu          çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden istemeleri halinde 3 yıl çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlüğü ön görülen bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4.         Üç  yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a)                                Kadrosunun     bulunduğu bilim ve sanat merkezinde öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile kadrosu bilim ve sanat merkezlerinde bulunurken diğer eğitim kurumlarında ders okutmak suretiyle görevlendirildiği ya da bilim ve sanat merkezi yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b)                     Görevli      oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması ve çeşitli nedenlere bağlı olarak resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları bilim ve sanat merkezlerinde ve daha önceki bilim ve sanat merkezinde geçen hizmet süresi, birlikte değerlendirilecektir.

5.                 Bilim     ve sanat merkezinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin bulunduğu ildeki bilim ve sanat merkezlerine yer değiştirme başvurularında öğretmenlerin hizmet süresi ve puanlarında başvuru tarihinin en son günü dikkate alınacaktır.

6.                 Daha     önce bilim ve sanat merkezlerinde öğretmen olarak görev yapmış bilim ve sanat merkezleri yöneticileri istemeleri halinde üç yıllık süre şartı aranmadan kontenjan olması halinde ilindeki bilim ve sanat merkezine öğretmen olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

7.                            Bakanlık     veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona ermedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır ancak; kadrolarının bulunduğu bilim ve sanat merkezine dönen öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, ilindeki başka bir bilim ve sanat merkezine yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

AES: Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşlar İle Yeniden Ele Alınsın! AES: Öğretmenlik Meslek Kanunu Paydaşlar İle Yeniden Ele Alınsın!

8.                 Bilim     ve sanat merkezi öğretmeni iken soruşturma sonucu yer değiştiren ve başka bilim ve sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmaya devam eden bilim ve sanat merkezi öğretmenleri - ayrıldıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla 3 yıl geçmeden soruşturma sonucu ayrıldığı bilim ve sanat merkezine atanmak için yer değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır.

9.                  Yurt dışında görevlendirilen ve aylıksız izinde olan bilim ve sanat merkezi öğretmenleri 30 Eylül 2022 de göreve başlayacağını belgelendirdikleri takdirde ve diğer şartları taşımaları hâlinde isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

10.             Yer        Değiştirme İsteğinde bulunacak bilim ve sanat merkezleri öğretmenleri elektronik başvuru formuna yansıyacak kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-personel modülünden özlük bilgilerini kontrol ederek varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesini dilekçe ile ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinden talep edebileceklerdir.

11.                             Başvurular           elektronik ortamda ekteki takvim doğrultusunda "Başvuruların Kabul Edilmesi, Tercih ve Onay" sürecinde başvuruları sırasıyla bilim ve sanat merkezi müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri onaylayacaktır. Başvuruların onaylanmasından reddedilmesinden sırayla bilim ve sanat merkezi müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğü yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır. Bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

12.                       Başvuru       süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

13.  Yer değiştirmeler, öğretmenlerin atanmak istedikleri bilim ve sanat merkezlerinde alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile boşalması muhtemel eğitim kurumlarından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle norm kadrosu boşalan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlığımızca yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında başvurunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

14.  Yer değiştirme isteğinde bulunup görev yeri değişen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

15.      Sonuçlar personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Atamalar Bakanlığımızca yapılacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

16.            Yer        değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalar da yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

BİRİNCİ AŞAMA

BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ, TERCİH VE ONAY SÜRECİ

BAŞLANGIÇ: 12 EYLÜL 2022

BİTİŞ: 16 EYLÜL 2022(SAAT 17.00)

İKİNCİ AŞAMA

ATAMA

19 EYLÜL 2022

TEBLİGAT VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

AYRILIŞ -BAŞLAMA

21 EYLÜL 2022 tarihinden İtibaren