Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PR.

UNVAN

DER

AD

ALES

YAB
DİL

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

ÖG/2022-01
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik
Laborant ve Veteriner Sağlık

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

SAY 70

_

Veteriner Fakültesi mezunu olup Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ile Laboratuvar Yönetimi ve Teknik Kullanımı Eğitimi Sertifikasına sahip
olmak.BAİBÜ Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Bolu Caddesi No: 128 Mudurnu/BOLU


ÖG/2022-02Rektörlük (Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi)


_


_

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)


5


1


SÖZ 70


50

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Endüstri Mühendisliğinde yapmış olmak. Kariyer yönetimi sertifikasına sahip olup lisans sonrası yöneticilik alanında en az 3 yıllık
tecrübesi bulunmak.

BAİBÜ Personel Daire Başkanlığı Gölköy/BOLU


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
2-         Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.
3-         ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
4-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
5-         Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
6-         Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET
(1)       Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2)       Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR
1-         e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
2-         Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-         Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4-         Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
5-         Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
6-         Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

İstenilen Belgeler
1-         Başvuru dilekçesi
2-         Özgeçmiş
3-         Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-         Fotoğraf (1 adet)
5-         Diploma veya mezuniyet belgesi
6-         Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi
7-         Yabancı dil sınav sonuç belgesi (Yabancı dil şartı olan kadrolar için)
8-         Lisans transkript
9-         Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
10-       Deneyim şartı veya sertifika vb. kurs bilgisi aranan kadrolar için bu durumu kanıtlayıcı resmi belge Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi       : 11/09/2022
Son Başvuru Tarihi     : 26/09/2022

Ön Değerlendirme Tarihi       : 30/09/2022
Giriş Sınavı Tarihi      : 05/10/2022
Sonuç Açıklama Tarihi           : 11/10/2022
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile (Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili birime Profesör ve Doçent kadroları için ise Personel Daire Başkanlığına) yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
Not: 2547 sayılı Kanun’un ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 11/09/2022
Son Başvuru Tarihi : 26/09/2022


BAŞVURU BELGELERİ
1-         Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.)
2-         Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-         1 (bir) adet fotoğraf
4-         Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5-         Özgeçmiş ve eserler listesi
6-         Yabancı dil belgesi
7-         Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
8-         Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD/PR

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA


ÖÜ/2022-48

Fen-Edebiyat Fakültesi


Fizik

Atom ve Molekül
Fiziği


Profesör


1


1

Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak. Kuantum ısı motorları ve
buzdolapları üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-49

Fen-Edebiyat Fakültesi


Matematik

Cebir ve Sayılar
Teorisi

Dr. Öğr.
Üyesi


5


1

Doktorasını Matematik Anabilim Dalında yapmış olmak. Coxeter grupları üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-50

Fen-Edebiyat Fakültesi


Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Dr. Öğr.
Üyesi


4


1

Doktorasını Matematik Anabilim Dalında yapmış olmak. Bazı yüzeylerdeki birleşim yasaları üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-51
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Moleküler Biyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1
1

Doktorasını Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Gıdalardan patojenik ve bozulmaya neden olan bakterilerin izolasyonu, tiplendirilmesi ve genetik çeşitliğinin belirlenmesi, spesifik virülans ve antibiyotik direnç genlerinin
belirlenmesi üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-52


Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiGenel Biyoloji


Dr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Probiyotik bakteriler, fungi ve sucul bitkilerin enzimleri üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-53Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
BotanikDr. Öğr.
Üyesi
1
1

Doktorasını Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Bitkilerde biyoteknolojik, biyokimyasal, genetik ve biyonanoparçacıkların üretilmesi ve hücre kültürlerinde test edilmesi üzerine
çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-54


Fen-Edebiyat FakültesiBiyolojiZooloji


Dr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Biyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Gal arıları moleküler sistematiği, filogenisi ve transkriptomu üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-55Fen-Edebiyat FakültesiKimyaAnorganik KimyaDr. Öğr.
Üyesi21

Doktorasını Kimya Anabilim Dalında yapmış olmak. Kompleks bileşiklerin teorik karakterizasyonu ve DMAB’den metal oksit destekli metal nanokümeleri eşliğinde hidrojen üretimi üzerine
deneysel çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-56


Fen-Edebiyat FakültesiKimyaBiyokimya


Dr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Kimya Anabilim Dalında yapmış olmak. Biyokimya alanında çalışmaları olup, çevre kirliliği, kanserojen çevre kirleticileri ve ilaç metabolizması
üzerine hayvan çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-57


Fen-Edebiyat Fakültesi


Tarih


Yakınçağ Tarihi


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Tarih Anabilim Dalında yapmış olmak. 19. yüzyıl Osmanlı şehir tarihi ile Osmanlı siyasi ve sosyal tarihi üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-58


Fen-Edebiyat Fakültesi


Tarih


Yakınçağ Tarihi


Dr. Öğr.
Üyesi


3


1

Doktorasını Tarih Anabilim Dalında yapmış olmak. Osmanlı Devleti'nde toplumsal cinsiyet bağlamında kadın
konusu üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-59


Eğitim
FakültesiEğitim Bilimleri


Eğitim Programları ve Öğretim


Dr. Öğr.
Üyesi21

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak. Kişisel sorumluluk hissi, başarı amaçları ve öğretmenlik mesleğine yönelik duygular üzerine çalışması olmak.ÖÜ/2022-60


Eğitim
FakültesiEğitim Bilimleri


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme


Dr. Öğr.
Üyesi31

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak. Ölçeklerde emoji kullanımı, veri zarflama ve doğrusal olmayan çok değişkenli regresyon üzerine çalışması olmak.ÖÜ/2022-61


Eğitim
FakültesiEğitim Bilimleri


Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme


Dr. Öğr.
Üyesi31

Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak. Test eşitleme, meta analiz, tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-62Eğitim
Fakültesi


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDr. Öğr.
Üyesi
1
1

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında yapmış olmak. Yardımcı teknolojiler, bireyselleştirilmiş teknoloji mentörlüğü ve teknolojik pedagojik alan bilgisi üzerine
çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-63


Eğitim
FakültesiTemel Eğitim


Okul Öncesi
Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi31

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak. Erken çocukluk eğitiminde öğretmen portfolyosu, aile kuramları, çocuk-ebeveyn etkileşimi üzerine
çalışması olmak.ÖÜ/2022-64


Eğitim
FakültesiTemel Eğitim


Okul Öncesi
Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi31

Doktorasını Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak. Sokratik yöntem, aile eğitimi ve katılımı ve çocukların fiziksel şiddete maruz kalması üzerine çalışması
olmak.


ÖÜ/2022-65

Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi
Eğitimi

Dr. Öğr.
Üyesi


2-4


2

Doktorasını Fen Bilgisi Eğitimi alanında yapmış olmak. Fen Bilgisi Eğitimi alanında çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-66


Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi


Matematik
Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Matematik öğretmen adayları ile kavram imajı ve tanımı ile STEM eğitimi üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-67


Eğitim
Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi


Matematik
Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi


2


1

Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak. Matematik eğitiminde üstün yetenekliler, yaratıcılık ve
girişimcilik üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-68


Eğitim
Fakültesi


Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi


Sosyal Bilgiler
Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yapmış olmak. Vatandaşlık eğitimi, tarih eğitimi, sivil toplum kuruluşları ve eğitim ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-69


Eğitim
Fakültesi


Güzel Sanatlar
Eğitimi


Müzik Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Otizmli çocuklarla ilgili piyanoda materyal geliştirme ve piyanoda
patent derleme üzerine çalışması olmak.


ÖÜ/2022-70


Eğitim
Fakültesi


Güzel Sanatlar
Eğitimi


Müzik Eğitimi


Dr. Öğr.
Üyesi


3


1

Doktorasını Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Keman eğitimi, entonasyon gelişimi ve müzikte ses sistemleri üzerine
çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-71

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Maliye


Bütçe ve Mali Planlama


Dr. Öğr.
Üyesi


3


1

Doktorasını Maliye Anabilim Dalında yapmış olmak. Sosyal bütçe, sosyal harcamalar ve yoksulluk üzerine
çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-72

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Maliye


Mali İktisat


Dr. Öğr.
Üyesi


2


1

Doktorasını Maliye Anabilim Dalında yapmış olmak. Orta gelir tuzağı, vergi yükü ve vergi açığı üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-73

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Uluslararası İlişkiler


Uluslararası
Siyaset


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında yapmış olmak. Sahra altı Afrika ve Doğu Türkistan üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-74

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler


Devletler Hukuku

Dr. Öğr.
Üyesi


4


1

İttifak teorileri ve insani güvenlik üzerine çalışmaları olmak. İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.ÖÜ/2022-75


Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği


Devreler ve Sistemler


Dr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Anahtarlamalı Relüktans Motor ve Elektro-Hidrolik kol
sistemi üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-76Mühendislik Fakültesi


Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga TekniğiDr. Öğr.
Üyesi21

Doktorasını Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Mikrodalga görüntüleme yöntemleri ve elektromanyetik ters saçılma problemleri
üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-77

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar
Yazılımı

Dr. Öğr.
Üyesi


2


1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği
alanında yapmış olmak. Makine öğrenmesi üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-78Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olmak. Fonksiyonel derecelendirilmiş mikro sistemlerin nümerik modellemesi üzerine çalışmaları
olmak.
ÖÜ/2022-79Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr.
Üyesi
1
1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Fermente süt ürünlerinin dondurularak muhafazası, peynir teknolojisinde yüksek basınç uygulamaları ve lipit oksidasyonu üzerine çalışmaları
olmak.ÖÜ/2022-80Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr.
Üyesi11

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. Meyve-sebze artıklarından gıda katkı maddesi üretimi, kurutulmuş ve minimum işlenmiş meyve-sebze ürünleri, fonksiyonel bileşenler ve reaksiyon
kinetiği üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-81


Mimarlık
Fakültesi


Mimarlık


Mimarlık Tarihi


Dr. Öğr.
Üyesi


3


1

Doktora ve yüksek lisansını Mimarlık Anabilim Dalında yapmış olmak.
Verneküler mimari ve Osmanlı mimarlığı
üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-82Tıp FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriKalp ve Damar CerrahisiDoçent21

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak. Alanında yurt dışı çalışma ve ders anlatma deneyimine sahip olmak. Derin ven trombozunun D vitamini seviyeleri ile ilişkisini araştıran çalışması olmak.ÖÜ/2022-83Tıp FakültesiDahili Tıp
Bilimleri


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDoçent11

Doçentliğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Kronik Hepatit C hastalarında hepatit C viremisinin akciğer fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili
çalışması olmak.


ÖÜ/2022-84


Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp
Bilimleri

Plastik Rekonsrüktif ve Estetik Cerrahi


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Uzmanlığını Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak. Non-invaziv, minimal invaziv işlemler ve lazerler üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-85


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Deri ve Zührevi
Hastalıklar

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Uzmanlığını Dermatoloji alanında yapmış olmak. Behcet hastalarındaki uyku bozuklukları üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-86Tıp FakültesiTemel Tıp
BilimleriFizyolojiDr. Öğr.
Üyesi11

Tıp fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını Fizyoloji alanında yapmış olmak. Deneysel diyabet ve egzersiz fizyolojisi, prematür ovaryen yetmezlik
üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-87Diş Hekimliği
FakültesiKlinik Bilimler


Protetik Diş
Tedavisi


Dr. Öğr.
Üyesi11

İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor olmak. Hibrit seramikler ve zirkonya katkılı lityum silikat seramikler üzerine
çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-88

Diş Hekimliği
Fakültesi


Klinik Bilimler


Pedodonti

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor
olmak. Dental travmaların tedavisi üzerine çalışması olmak.


ÖÜ/2022-89

Diş Hekimliği
Fakültesi


Klinik Bilimler


Periodontoloji

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor
olmak. Periodontal hastalık patogenezi üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-90

Diş Hekimliği
Fakültesi


Klinik Bilimler

Restoratif Diş
Tedavisi

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

İlgili alanda uzmanlık eğitimi verebiliyor
olmak. Çürük teşhis yöntemleri üzerine çalışması olmak.


ÖÜ/2022-91

Sağlık Bilimleri
Fakültesi


Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği

Dr. Öğr.
Üyesi


2


1

Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalında yapmış olmak. Ruh sağlığı ve hastalıkları
hemşireliği üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-92Sağlık Bilimleri
FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon


Ortopedik Fizyoterapi ve RehabilitasyonDr. Öğr.
Üyesi51

Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapmış olmak. Bebeklerde genel hareket analizi ve pediatrik engelli bireyler üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-93Sağlık Bilimleri
FakültesiBeslenme ve Diyetetik
DiyetetikDr. Öğr.
Üyesi
1
1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında yapmış olmak. Genotoksisite ve obezite tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak.
Eğiticilerin eğitimi ve deney hayvanları
kullanım sertifikalarına sahip olmak.


ÖÜ/2022-94

İlahiyat
Fakültesi

Temel İslam
Bilimleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 Sözleşmeli Personel Alacak


Tefsir

Dr. Öğr.
Üyesi


5


1

Yüksek lisans ve doktorasını tefsir alanında yapmış olmak. Osmanlı tefsir literatürü üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-95


İlahiyat
Fakültesi


Temel İslam
Bilimleriİslam Hukuku


Dr. Öğr.
Üyesi41

İlahiyat lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktorasını İslam Hukuku alanında yapmış olmak. Fıkıh usulünde dil ve yorum, Osmanlı dönemi fıkıh usulü
düşüncesi üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-96İlahiyat
FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDr. Öğr.
Üyesi51

Psikoloji ve ilahiyat lisans mezunu olmak. Din psikolojisi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Manevi danışmanlık ve rehberlik araştırmaları; manevi içerikli grup rehberliği alanında
deneysel çalışması olmak.


ÖÜ/2022-97


Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları


Gastronomi ve
Mutfak Sanatları


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yapmış olmak. Moleküler gastronomi ve menü geliştirme
süreçleri üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-98


Turizm Fakültesi


Turizm
Rehberliği


Turizm
Rehberliği


Dr. Öğr.
Üyesi


4


1

Doktorasını İslam Tarihi ve Sanatları alanında yapmış olmak. Turizm rehberliği ve sanat tarihi üzerine çalışmaları olmak. Turist rehberi ruhsatnamesi sahibi olmak.ÖÜ/2022-99Ziraat FakültesiTarla Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller


Dr. Öğr.
Üyesi21

Doktorasını Tarla Bitkileri Anabilim Dalında yapmış olmak. Yemeklik baklagiller ıslahı ve biyoteknolojisi
üzerine çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-100Güzel Sanatlar FakültesiGrafik SanatlarGrafik SanatlarDr. Öğr.
Üyesi11

Sanatta Yeterliğini Grafik alanında yapmış olmak. Eğitim ve grafik tasarım alanında disiplinlerarası çalışmaları olup, artırılmış gerçeklik ve müze üzerine çalışması
bulunmak.ÖÜ/2022-101İletişim
Fakültesi


Radyo- Televizyon ve Sinema


Radyo- Televizyon ve SinemaDr. Öğr.
Üyesi31

Doktora ve yüksek lisansını Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde yapmış olmak. Küreselleşme, televizyon endüstrisi ve Türk dramaları üzerine
çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-102

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor
Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Spor Yöneticiliği alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları
bulunmak.ÖÜ/2022-103


Yabancı Diller
YüksekokuluYabancı DillerYabancı Diller


Dr. Öğr.
Üyesi41

Doktorasını Fransız Dili ve Eğitimi üzerine yapmış olmak. Dil edinim becerileri ve çeviri stratejileri üzerine
çalışmaları olmak.
ÖÜ/2022-104


Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme
Gıda TeknolojisiDr. Öğr.
Üyesi
1
1

Gıda Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Probiyotik maya veya bakterilerin elektrostatik titreşim damlatma yöntemi ile mikroenkapsülasyonu üzerine
çalışmaları olmak.ÖÜ/2022-105


Gerede Meslek Yüksekokulu


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik


Sivil Savunma ve
İtfaiyecilik


Dr. Öğr.
Üyesi51

Doktora yüksek lisans ve lisans eğitimini Kimya alanında almış olmak. Uçucu organik bileşiklerin tayini, ozon oluşturma potansiyeli ve kaynak belirleme üzerine çalışması olmak.


ÖÜ/2022-106


Gerede Meslek Yüksekokulu


Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi


Dr. Öğr.
Üyesi


5


1

Doktorasını Katılım Bankacılığı yüksek lisansını Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yapmış olmak. Sermaye piyasaları üzerine çalışması olmak.
ÖÜ/2022-107

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek
YüksekokuluTıbbi Hizmetler
ve Teknikler


Tıbbi Görüntüleme TeknikleriDr. Öğr.
Üyesi
4
1Tıbbi görüntüleme cihazlarındaki süperiletkenler üzerine çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-108

Mengen Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri


Aşçılık


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları programında yapmış olmak. Tatlı, pastacılık ve endüstriyel mutfak planlaması üzerine çalışması olmak.ÖÜ/2022-109

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu


Yönetim ve Organizasyonİşletme Yönetimi


Dr. Öğr.
Üyesi31

İşletme Bölümü mezunu olup, doktorasını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. Açık inovasyon, yeşil yönetim, etik, toplum 5.0 ve kurumsal sürdürülebilirlik üzerine çalışması olmak.


ÖÜ/2022-110

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu


Yönetim ve Organizasyon


İşletme Yönetimi


Dr. Öğr. Üyesi


1


1

Turizm Fakültesi veya eşdeğer fakülte mezunu olup, doktorasını Sosyal Çevre Bilimleri alanında yapmış olmak.


ÖÜ/2022-111

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek
Yüksekokulu


Ormancılık


Ormancılık ve
Orman Ürünleri


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü mezunu olup, doktorasını Orman Endüstri Mühendisliği
alanında yapmış olmak.


ÖÜ/2022-112

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim


Bahçe Tarımı


Dr. Öğr.
Üyesi


4


1

Doktorasını Bahçe Bitkileri Meyvecilik Anabilim Dalında yapmış olmak. Üzümsü ve yabani meyveler üzerine biyokimyasal
çalışmaları olmak.


ÖÜ/2022-113

Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik


İş Sağlığı ve Güvenliği


Dr. Öğr.
Üyesi


1


1

Doktorasını İşletme Anabilim Dalında yapmış olmak. İş güvenliği, sürdürülebilirlik ve pazarlama üzerine
çalışmaları olmak.