Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:


1- İlanda yeralan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
3- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
5- İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına BUAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.
(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel
adresinde yayınlanmıştır)
6- İlana başvuruda bulunacak adaylar talep etmeleri durumunda yayın dosyalarını dijital ortamda da (Sadece USB-Flash Bellek ile) sunabilir.
7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi.
(x) 2- Puanlı Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuracak adaylar Başlıca Araştırma Eserini belirteceklerdir)
(x) 3- Özgeçmiş
(x) 4- Öğrenim Belgeleri (Dr.Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x) 5- Yabancı Dil Belgesi (Dr.Öğretim Üyesi adayları için)
6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x) 7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x) 8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9- Fotoğraf (2 adet)
(x) 10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış) (Fiziksel veya Dijital olarak)
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilebilen adaylar (Bursa Uludağ Üniversitesi
Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
* Yayınlarına BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya (Fiziksel veya Dijital olarak)
teslim edecektir.
NOT :(X) İle işaretli belgeler ve yayın dosyası Bursa Uludağ Üniversitesi personelinden istenmeyecek olup BUAKBİS Sisteminden alınacaktır. Bu nedenle adayların, istenen bilgilerin
son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 2 1 Üstün yeteneklilerin fen eğitimine yönelik doktora yapmış olmak. Üstün yeteneklilerde bilimsel muhakeme, STEM ve bilimsel söylem üzerine çalışmaları
olmak.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca)

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a)
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(6) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)
(1)
 Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
- Bursa Uludağ Üniversitesi dışından müracat edecek tüm adayların Bursa Uludağ Üniversitesi yatay geçiş şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş şartlarını sağlamayan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek değerlendirilmeye alınmayacaktır.
(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak
şartı aranır.
(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
(5) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI KADRO ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER ORTODONTİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
1 1 Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PEDODONTİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
1 1 Pedodonti alanında uzmanlığını almış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI HAT ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
4 1 Geleneksel Türk Sanatları, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk İslam Sanatları, Sanat Tarihi alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Hat Sanatı konusunda çalışmalarını ve yetkinliğini belgelendirmek.
KARACABEY MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK TARIM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
4 1 Ziraat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Tarım Ekonomisi Alanında yapmış olmak.
Tarım Politikası, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
KARACABEY MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
2 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini İşletme alanında almış olmak.
Çeşitlilik, eşitlik, yönetim uygulamalarının transferi ve örgütsel söylem konularında çalışmalar yapmış olmak.
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK (Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
4 1 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak. Bilişim Uygulamaları anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışmış olmak. Belgelendirmek koşulu ile kurumsal ölçekte web yazılım projesi geliştirmiş veya uygulamış olmak.
Rektörlük Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere.
REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK REKTÖRLÜK
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
4 1 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programlarının birinden mezun olmak ve bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Rektörlük Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere.
TEKNİK BİLİMLER MYO PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
1 1 Doktora eğitimini Biyoloji (Botanik) alanında yapmış olmak. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programında öğretim elemanı olarak çalışmış ve en az iki yıl ders vermiş olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
1 1 Kulak, Burun ve Boğaz uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI (YOĞUN BAKIM) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
1 1 İç Hastalıkları uzmanı olmak, Yoğun Bakım Yan Dal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
1 1 Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak.
YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET DIŞ TİCARET ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
2 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesini Maliye alanında almış olmak.
Gümrük birliği, mali riskler ve maliye politikası konularında çalışmalar yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK GENEL FİZİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1 Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1 Kimya Bölümü lisans mezunu olmak ve Kimya Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ AD. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Doğum ve Jinekoloji alanında doktora yapıyor olmak ve ders aşamasında olmak.


SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 20.06.2022 Pazartesi
SON BAŞVURU TARİHİ : 04.07.2022 Pazartesi
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 07.07.2022 Perşembe
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 19.07.2022 Salı
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 22.07.2022 Cuma

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Dilekçe
- Fotoğraf (1 adet )
- Özgeçmiş (1 adet)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
- Sabıka Kaydı (1 adet)
- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (E-Devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir.)
- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)
- Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)
- Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)
- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
- Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)
(*) İstenen Birim ve Ünvanlar İçin