Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 01/07/2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak değişiklik yapılan yönetmelik maddelerinden, 11, 58, 64, 94, 164. maddelerinin bazı ibareleri ve fıkralarının iptali istemiyle Danıştay’a açtığımız dava kısmen kabul, kısmen ret kararıyla sonuçlanmıştır.

Ortaöğretim kurumlarında okul birincilerinin tespitinde “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görüşü alınması ile davranış puanı 10 puandan fazla indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar” ibarelerinin iptal edilmesi talebimiz Danıştay tarafından kabul edilmiş; söz konusu ibarelerin hukuka uygun olmadığı belirtilmiştir. Böylece disiplin kurulunun sınırsız yetkilenmesi engellenmiştir.

Yine disiplin cezalarını gerektiren davranış ve filler başlığı altında yer alan fıkra bentlerinden; “milli ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak” ibaresindeki yanlış algı ifadesinin hukuki güvenlik ilkesine aykırılığı ve esastan iptali kararı verilmiştir. Bu ibare yürütme durdurma istemimizin kabulü neticesinde kaldırılmış ve ilgili madde 2016’da düzenlenmiştir.

AYM 28-29 Eylül 2022 - Genel Kurul Gündemi AYM 28-29 Eylül 2022 - Genel Kurul Gündemi

Danıştay’ın kararında seçmeli derslerin amacına aykırı olarak öğrencilerin belirli dersleri seçmeye zorlandığı, sorumluluk sınavlarının gerekli hallerde hafta sonu yapılabileceği maddesi ile angarya yasağının ihlali ve toplantı gösteri yürüyüş yapma anayasal hakkının engellenmesine dair maddeler için iptal taleplerimiz ise reddedilmiştir.

Kararı görmek için tıklayınız.