Davulga Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden geçici işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Afyonkarahisar İli Davulga Belediye Başkanlığından:
KADROLU İŞÇİ ALIM İLANIKadrolu işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.


ÇALIŞMA YERİ: DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Kadrolu İşçi Talep Edilen Kadrolar Alınacak Personel Sayısı Cinsiyet Alınacak Personelin Öğrenim
Durumu
İl / İlçe Yöntem
İş Makineleri
Operatörü
1 Erkek
Kadın
En az Öğrenim : Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
En çok Öğrenim : Ortaöğretim
(Lise ve Dengi)
Afyonkarahisar
/Emirdağ
Noter kurası ve Sözlü Mülakat
Toplam 1


AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda sözlü mülakat yöntemiyle " Kadrolu İşçi" alınacaktır.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN KADROLU İŞÇİ NOTER KURASI VE SÖZLÜ MÜLAKAT USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; İş Makineleri Operatörü mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.davulga.bel.tr/) ilan
edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında (http://www.davulga.bel.tr ) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından http://www.davulga.bel.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

7. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA alınacak olan geçici işçinin görev yerleri DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.

8. Noter kurası ve sözlü mülakat sonucuna göre DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA alınacak olan geçici işçinin görev yerleri DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.

9. Alınacak işçilerin ücretleri kadrolu işçi toplu sözleşmesi üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak .
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle:
3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
7. Başvuran adaylar DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA diğer çalışma
koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak
herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim(Lise ve Dengi) - En çok öğrenim seviyesi:
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) seviyesi aralığında olacaktır.
3. Emirdağ İlçesinde ikamet etmek.
4. G sınıfı ehliyete sahip olmak.
5. MEB onaylı Kazma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder) İş Makinesi
Operatörlük sertifikasına sahip olmak.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işlemi Davulga Belediye Başkanlığı toplantı salonunda 06/07/2022 tarihi Çarşamba günü saat : 10:00 da DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca DAVULGA
BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( http://www.davulga.bel.tr ) duyurulacaktır.
2. Sözlü Mülakat 07/07/ 2022 Tarihinde Perşembe günü saat 14.00 ’da DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından
(http://www.davulga.bel.tr ) duyurulacaktır.
B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
8. Sağlık raporu
9. Ehliyet ve sertifika belgeleri
10. Davulga Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 04/07/2022 – 05/07/2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ve Belediye Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya
katılamayacaktır.

C) ATAMA İŞLEMLERİ
DAVULGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA ALINACAK ADAYLARDAN

1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
2. Deneme süresi iki ay olacaktır. Bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
3. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün
içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.