data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU ve ATAMA DUYURUSU (ŞUBAT 2021)

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Aşama

İşlem

Tarih

Birinci Aşama (Ön Başvuru)

Başvuruların             Kabul

Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç : 1 Şubat 2021

Bitiş         : 5 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

İkinci Aşama

(Tercih Başvurusu)

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 11 Şubat 2021

Bitiş         : 15 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

Atamalar

16 Şubat 2021

Not : Adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Başvuru ve tercih işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

•Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları hakkındaki 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümle r doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü geçerlidir.

•Başvurular Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen süre içerisinde alınacaktır.

•Bakanlığımızca veya il mülî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi için aday tarafından sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

•Başvuruda bulunan adaylar Duyuruda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.

•Adaylar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında öncelikle Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda yer alan iletişim numaralarını kullanarak ilgili il mülî eğitim müdürlüğüyle irtibata geçmelidirler.

•Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alman yeni kararlar ve gerekli görülen değişiküklere ilişkin bilgiler, personel.meb.gov.tr adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgiülerin Personel Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU (ŞUBAT 2021)

2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans Düzeyi) katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 500 (Beş yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır.

A.Başvuru Şartları

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2.Türk vatandaşı olmak, (Kuzey ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşıolma şartı aranmayacaktır.)

3.2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS- Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4.Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6.Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7.Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9.Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10.Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11.Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12.Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kuramlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13.07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

B.Genel Açıklamalar ve Ön Başvuru

1.Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” Mmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

2.Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

3.Mezuniyetleri birden fazla alanakaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir.

4.Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

5.Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

6.Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

7.Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. İl millî eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Millî Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

8.Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

9.Bakanlığımızca veya il millî eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

10.Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

11.Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12.Pedagojik formasyon belgesinde (1 Ocak 2021 tarihinden önce alınan) belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13.Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

14.Atamaya esas belgeler:

Mezuniyet belgesi veya diploma (Ön ve arka yüzü),

Geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu, (Not: Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.)

Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

Varsa 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

Varsa denklik belgesi/belgeleri,

Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

Atamaya esas varsa diğer belgeler,

taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

15.Belge yükleme işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ön başvuru, elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

16.Ön başvurular ilgili il millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan ön başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

17.Adaylar bu süreçte ön başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

18.Ön başvurusu onaylanan aday Elektronik Ön Başvuru Formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

19.Ön başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

20.Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il millî eğitim müdürlüklerince onaylanan ön başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) ön başvuru süresi içerisinde yeniden ön başvuru yapabileceklerdir.

21.Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.

22.Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

23.Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak ön başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ön başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

24.Adaylardan ön başvuru esnasında hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.

25.Ön başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.

C.Kontenjanların Belirlenmesi

1.Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

2.Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ç. Tercih Başvurusu

1.Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını (‘personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2.Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

3.Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4.10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5.Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğit im müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

6.Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

7.Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

8.Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

D. Öğretmenliğe Atamaya Kaynak Programlar

1.Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, “ttkb.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.

2.Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.

3.Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.

4.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına ön başvuru yapabilecektir.

5.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden xmezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

5.1.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise ön başvuruda bulunamayacaktır.

5.2.2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi istenmeyecek; ancak mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.

6.İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların ön başvuruları kabul edilmeyecektir.

7.İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)” alan öğretmenliğine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı kararı eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla kayıtlı ya da bu programlardan mezun durumda olanlar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 29/11/2017 tarih ve E.20405695 sayılı görüşü çerçevesinde “Teknoloji ve Tasarım” alanına atanmak üzere ön başvuru yapabilecektir. Diğer taraftan, 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla Resim-İş Öğretmenliği programına kayıtlı veya mezun olanlar da “Teknoloji ve Tasarım” alanına atanmak üzere ön başvuru yapabilecektir.

8.Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği alanına atanma yönündeki ön başvuruları kabul edilecektir.

9.Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı kararında Denizcilik (Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı) alanına kaynaklık eden Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden Mart 2014 tarihinden önce mezun olanlar ile bu tarihten önce adı geçen bölümde kayıtlı olup daha sonra mezun olanlar, Denizcilik/Gemi Yönetimi alanına birinci öncelikli olarak ön başvuruda bulunabilecektir.

10.Üniversitelerin Sağlık Yönetimi programından mezun olanlar, yargı kararı doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca alınan karar gereğince Sağlık Bilgisi alanına atanmak üzere ön başvuruda bulunabileceklerdir.

E. Pedagojik Formasyon

1.Adayların;

1.1.Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,

1.2.1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış En az 21 kredilik pedagojik formasyon eğitimi sertifikası (Not: 1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir.),

1.3.İlköğretim sınıf öğretmenliği sertifikası (33 kredilik),

1.4.İngilizce öğretmenliği sertifikası,

1.5.Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları pedagojik formasyon belgesinden,

herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.

2.Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.

3.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kuramlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini 1 Ocak 2021 tarihinden önce başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.

F.İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler ve Dikkat Edilecek Hususlar

1.İl millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, “Başvuru Onay Komisyonu” oluşturulacaktır.

2.Başvuru ve onay işlemlerine yönelik hususlarda gerekli önlemler, ilmillî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.

3.İl millî eğitim müdürlükleri, başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklemiş olduğu atamaya ilişkin belgeleri inceleyerek uygun olan başvuruları onaylayacaklar, uygun olmayan başvuruları ise gerekçelerini belirtmek suretiyle reddedeceklerdir.

4.İl millî eğitim müdürlükleri, onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun çıktısı ile adayın sisteme yüklemiş olduğu belgelerin çıktısını alarak iki yıl süreyle muhafaza edeceklerdir.

5.Elektronik Ön Başvuru Formunda, adayın mezuniyet belgesinin tarihi ile üniversiteye kayıt tarihinin girilmesi zorunludur. Girilen bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda, kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanacaktır.

6.Onay modülünde, adayın seçmiş olduğu yükseköğretim programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşımakta olup evrak incelemesi sırasında işaretlenmiş olan uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

7.Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden, il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

8.Çeşitli nedenlere bağlı olarak il millî eğitim müdürlüklerince başvurusu reddedilen adayların, başvuru süresi içerisinde yeniden başvuru yapabilmelerinin sağlanması açısından il milli eğitim müdürlüklerinin onay ekranına düşen başvuruların ivedilikle incelenmesi, uygun olan başvuruların onaylanması, uygun olmayan başvuruların gerekçe belirtilerek reddedilmesi gerekmektedir.

9.Adayların başvuru onaylama işlemleri; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Kurul Kararının geçici maddeleri de dâhil olmak üzere ilgili maddeleri ve eki Çizelge ile bu Çizelgede mezun olunan yükseköğretim programları/fakültelere göre belirlenen öncelik durumları dikkate alınarak yapılacaktır.

10.1 Ocak 2021 ve sonraki bir tarihte tamamlanan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilişkin belgeler kabul edilmeyecek, bu durumda olan adayın başvurusu reddedilecektir.

11.Onay işlemi sırasında geçerliliği konusunda tereddüt edilen belgeler, Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına e-posta ekinde gönderilecek ve yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

12.Başvurularda e-devlet üzerinden aldıkları Mezun Belgesini sisteme yükleyen adayların bu belgeleri e-devlet üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ belge-doğrulama adresinden diplomalarını doğrulatmak kaydıyla kabul edilecekt ir.

G.Atama

1.Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

2.EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ğ. Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama

1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3.Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır.

4.Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:

4.1.Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas belgelerin aslı,

(Not: İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

4.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3.Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4.Elektronik Ön Başvuru Formu,

4.5.Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

4.6.Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

4.7.Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

4.8.Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.

5.Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu bölümün“4.”maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

6.İl millî eğitim müdürlükleri belgeleri inceleyecek ve istenilen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin görev yerlerini norm kadro ihtiyaçları dahilinde belirleyerek görevlerine başlamalarını sağlayacaktır.

7.Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgelerin incelemesi sonrasında göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

8.Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı «temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

9.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

H.Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

İ.Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

2.Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.

Personel Genel Müdürlüğü

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sıra No

İl Adı

Telefon

Dahili Telefon (1)

Dahili Telefon (2)

E-Posta (Kurumsal)

Belgegeçer No

1

Adana

(0 322) 200 91 47

9147

atama01 @meb. gov.tr

(0 322) 200 92 99

2

Adıyaman

(0 416) 216 11 81

110

[email protected] gov.tr

(0 416) 216 45 70

3

Afyonkarahis ar

(0 272) 213 76 03

146

246

[email protected] gov.tr

(0 272) 213 76 05

4

Ağrı

(0 472) 280 94 45

9444

9456

[email protected] gov.tr

(0 472) 280 94 50

5

Aksaray

(0 382) 213 68 40

126

127

[email protected] gov.tr

(0 382) 213 68 14

6

Amasya

(0 358) 212 29 93

2060

2020

[email protected] gov.tr

(0 358) 218 50 31

7

Ankara

(0312) 306 86 47

(0312) 306 86 41

[email protected]

[email protected] gov.tr

8

Antalya

(0 242) 238 60 00

130

[email protected] gov.tr

(0 242) 238 61 11

9

Ardahan

(0 478) 280 75 13

atama7 5 @meb. gov.tr

(0 478) 280 75 64

10

Artvin

(0 466) 280 98 21

[email protected] gov.tr

(0 466) 280 98 59

11

Aydın

(0 256) 215 10 28

1301

1312

[email protected]

(0 256) 225 12 68

12

Balıkesir

(0 266) 277 10 41

1074

[email protected] gov.tr

(0 266) 277 10 66

13

Bartın

(0 378) 227 68 90-91-92

438

440

insankaynaklari7 [email protected]

(0 378) 227 16 96

14

Batman

(0 488) 280 72 00

7272

7245

[email protected] gov.tr

(0 488) 280 72 78

(0 488) 280 72 79

15

Bayburt

(0 458) 211 21 81

152

151

[email protected] gov.tr

(0 458) 211 60 77

16

Bilecik

(0 228) 280 11 00

1171

1172

[email protected]

0(228)280 11 99

17

Bingöl

(0 426) 213 25 85

140

141

insankaynaklari [email protected]

(0 426) 213 48 47

18

Bitlis

(0 434) 280 13 00

1342

1343

1344

[email protected]

(0 434) 280 13 59

19

Bolu

(0 374) 280 14 67

1468

1469

1470

[email protected]

(0 374) 280 14 50

20

Burdur

(0 248)233 11 19

3822

1412

[email protected] gov.tr

(0 248) 233 13 43

21

Bursa

(0 224) 445 17 47

(0 224) 445 17 48

[email protected]

(0 224) 445 18 10

22

Çanakkale

(0 286) 217 11 35

128

[email protected]

(0 286) 217 29 72

23

Çankırı

(0 376) 312 15 36

1442

1438

[email protected] gov.tr

(0 376)213 10 16

24

Çorum

(0 364) 224 02 01

133

134

[email protected]

(0 364) 213 83 53

25

Denizli

(0 258) 234 20 44

2044

2044

[email protected] gov.tr

(0 258) 234 20 99

26

Diyarbakır

(0 412) 322 21 00

2179

2180

atama21 @meb. gov.tr

(0 412) 322 22 47

27

Düzce

(0 380) 524 13 80

1662

1663

atama81 @meb. gov.tr

(0 380) 524 13 83

28

Edirne

(0 284) 212 61 22

1701

[email protected]

(0 284) 212 61 26

29

Elazığ

(0 424) 238 50 24

137

atama23 1 @meb.gov.tr

(0 424) 233 36 70

30

Erzincan

(0 446) 214 20 73

1218

1216

[email protected] gov.tr

(0 446) 214 11 85

31

Erzurum

(0 442) 234 48 00

152

120

[email protected] gov.tr

(0 442) 233 96 05

32

Eskişehir

(0 222) 280 26 30

(0 222) 280 26 35

[email protected] gov.tr

(0 222) 280 27 28

33

Gaziantep

(0 342) 231 10 58

44 89

[email protected] gov.tr

(0 342) 232 24 10

34

Giresun

(0 454) 215 75 25

108

109

[email protected] gov.tr

(0 454) 215 75 25

35

Gümüşhane

(0 456) 213 10 77

171

[email protected]

(0 456)213 10 17

36

Hakkâri

(0 438) 211 72 84

(0 438) 280 30 17

[email protected] gov.tr

(0 438) 280 30 51

37

Hatay

(0 326) 227 68 68

1071

1072

1073-1074

1075

atama31 @meb. gov.tr

(0 326) 227 69 69

38

Iğdır

(0 476) 280 76 38

[email protected] gov.tr

(0 476) 280 76 50

39

Isparta

(0 246) 280 32 00

3217

3226

[email protected] gov.tr

(0 246) 280 32 79

40

İstanbul

(0 212) 384 34 00

3457

3461

atama34 [email protected]

(0 212) 384 34 25

41

İzmir

(0 232) 280 35 00

3666

3669

insankaynaklari3 5 @meb. gov.tr

(0 232) 280 38 47

Sıra No

İl Adı

Telefon

Dahili Telefon (1)

Dahili Telefon (2)

E-Posta (Kurumsal)

Belgegeçer No

42

Kahramanmaraş

(0 344) 216 46 50

[email protected] gov.tr

(0 344) 216 47 09

43

Karabük

(0 370) 412 22 80

4023

4024

[email protected] gov.tr

(0370) 424 23 33

44

Karaman

(0 338) 280 70 00

7040

7041

[email protected] gov.tr

(0 338) 280 70 99

45

Kars

(0 474) 212 82 24

128

160

(0 474) 223 78 21

46

Kastamonu

(0 366) 214 15 17

118

[email protected] gov.tr

(0 366) 214 64 94

47

Kayseri

(0 352) 330 11 25

1010

1015

atama3 [email protected] gov.tr

(0 352) 320 95 03

48

Kilis

(0 348) 813 54 40

120

122

[email protected] gov.tr

(0 348) 813 12 64

49

Kırıkkale

(0 318) 222 01 33

1623

1624

insankaynaklari71 [email protected]

(0 318) 224 25 59

50

Kırklareli

(0 288) 214 10 74

117

[email protected] gov.tr

(0 288) 214 11 27

51

Kırşehir

(0 386) 213 51 50

1707

1708

[email protected] gov.tr

(0 386) 213 10 03

52

Kocaeli

(0 262) 300 58 58

5846

5835

insankaynaklari41 @meb. gov.tr

(0 262) 321 15 54

53

Konya

(0 332) 353 30 50

1145

1158

o [email protected] gov.tr

(0 332) 351 59 40

54

Kütahya

(0 274) 280 43 00

4305

4376

[email protected] gov.tr

(0 274) 280 43 98

55

Malatya

(0 422) 280 44 45

4447

4448

[email protected] gov.tr

(0 422) 280 45 49

56

Manisa

(0 236) 231 46 08

163

193

[email protected] gov.tr

(0 236) 231 12 51

57

Mardin

(0 482)212 12 58

1131

1172

[email protected] gov.tr

(0 482) 212 12 36

58

Mersin

(0 324) 329 14 81

(0 324) 329 14 82

265

atama3 3  1 @meb. gov.tr

(0 324) 327 35 18-19

59

Muğla

(0 252) 280 48 00

4826

4839

[email protected] gov.tr

(0 252) 280 48 69

60

Muş

(0 436) 212 35 83

125

131

[email protected] gov.tr

(0 436) 212 19 88

61

Nevşehir

(0 384) 213 79 33

118

[email protected] gov.tr

(0 384) 213 20 68

62

Niğde

(0 388) 232 32 72

125

atama51 @meb. gov.tr

(0 388) 232 32 74

63

Ordu

(0  452) 223 16 29

(0  452)223 16 30

(0  452) 223 16 31

1410

1411

[email protected] gov.tr

(0 452) 225 01 44

64

Osmaniye

(0 328) 826 17 83

2026

2046

[email protected] gov.tr

(0 328) 825 03 30

65

Rize

(0 464) 280 53 00

5329

5330

[email protected] gov.tr

(0 464) 280 53 16

66

Sakarya

(0  264) 251 36 14

(0  264) 251 36 15

(0  264) 251 36 16

(0  264) 251 36 09

1311

[email protected] gov.tr

(0 264) 251 36 11

67

Samsun

(0 362) 435 80 63

216

235

[email protected]

(0 362) 432 48 54

68

Siirt

(0 484) 223 10 28

130

131

[email protected] gov.tr

(0 484) 223 22 98

69

Sinop

(0 368) 261 19 87

[email protected] gov.tr

(0 368) 261 15 07

70

Sivas

(0 346) 280 58 38

atama5 [email protected] gov.tr

(0 346) 280 59 48

71

Şanlıurfa

(0 414) 280 63 00

6339

3640

6341

atama63 [email protected]

(0 414) 280 63 99

72

Şırnak

(0 486) 216 15 60

123

[email protected] gov.tr

(0 486) 216 15 53

73

Tekirdağ

(0 282) 261 20 11

116

117

[email protected]

(0 282) 261 87 22

74

Tokat

(0 356) 214 10 17

[email protected] gov.tr

(0 356) 214 11 86

75

Trabzon

(0 462) 230 20 94

1121

1101

atama61 @meb. gov.tr

(0 462) 230 20 96

76

Tunceli

(0 428) 213 24 85

1152

11 53

[email protected] gov.tr

(0 428) 213 24 91

77

Uşak

(0 276) 223 39 90

137

169

[email protected] gov.tr

(0 276) 223 39 89

78

Van

(0 432) 222 41 62

[email protected] gov.tr

(0 432) 222 41 61

79

Yalova

(0 226) 814 16 32

1001

1211

[email protected] gov.tr

(0 226) 814 11 35

80

Yozgat

(0 354) 280 66 00

[email protected] gov.tr

(0 354) 280 66 69

81

Zonguldak

(0 372) 280 67 00

6727

6724

[email protected] gov.tr

(0 372) 280 67 99

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol