Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir (indirmek için lütfen tıklayın).
Başvurular şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (indirmek için lütfen tıklayın)

 2. Özgeçmiş

 3. 2 adet fotoğraf

 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

 6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

 7. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

 8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda (Form için lütfen tıklayınız) belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB-FLASH BELLEK İÇİNDE) bir örneğini de fiziksel olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

 9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

 10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

 11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.

İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

S.
No


Derecesi


Unvanı


Birimi


Bölümü

Anabilim/
Anasanat Dalı


Açıklama11ProfesörTıp FakültesiDahili Tıp
BilimleriRuh Sağlığı ve Hastalıkları

Tıp Fakültesi mezunu ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup şizofreni üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

2

1

Profesör

Eğitim
Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doktora ve doçentliğini sınıf öğretmenliği alanında almış olup ilkokulda risk altındaki çocuklar, çevrimiçi öğrenme ortamları ve çocuklarda yaratıcılık konularında
çalışmalar yapmış olmak.31ProfesörEğitim
FakültesiÖzel EğitimZihin Engelliler
Eğitimi

Özel eğitim alanında doçentliğini almış olup kaynaştırmada sınıf ve davranış yönetimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
4
1
ProfesörFen Edebiyat FakültesiMatematik ve Bilgisayar BilimleriBilgisayar Bilimleri

Doçentliğini Matematik temel alanından almış olup Bilgisayar cebiri ve GAP (Grup, Algoritma ve Programlama) alanlarında
çalışmalar yapmış olmak.


5


1


Profesör


Fen Edebiyat Fakültesi


Biyoloji


Botanik

Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup farklı ekmeklik buğday çeşitlerinde amino asit içerikleri, fizyolojik parametreler ve yerel buğdayların yapay sinir ağı ile sınıflandırılmaları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
6
1
Profesör
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Moleküler Biyoloji

Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup makrofungus ve bitkilerden elde edilen doğal metabolitlerin iskemi üzerine etkileri konusunda
çalışmalar yapmış olmak.


7


1


Profesör


Fen Edebiyat Fakültesi


Tarih


Yakınçağ Tarihi

Tanzimat Dönemi Osmanlı
Diplomasisi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.


8


1


Profesör

Fen Edebiyat
Fakültesi


Fizik


Katıhal Fiziği

Yarıiletken aygıtlar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
9
1
Profesörİktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Bilim Alanında doçent unvanı almış olup çevre etiği ve kent ütopyaları konularında çalışmalar
yapmış olmak.


10


1


Profesör


İlahiyat
Fakültesi


Felsefe ve Din Bilimleri


İslam Felsefesi

İslam felsefesinde tenkit geleneği üzerine çalışmalar
yapmış olmak.111Profesör


Mühendislik Mimarlık Fakültesi


Bilgisayar
MühendisliğiBilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği ve yapay zeka uygulamaları konularında çalışmalar
yapmış olmak.121Profesör


Mühendislik Mimarlık Fakültesi


Elektrik- Elektronik MühendisliğiTelekomünikasyon

Biyomedikal sinyal işleme, örüntü tanıma ve yapay zeka konularında
çalışmalar yapmış olmak.

13

1

Profesör
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Maden
Mühendisliği

Maden İşletmesi

Doçentliğini Maden İşletme alanında almış olup, yeraltı ve yerüstü madenlerinde iş sağlığı, güvenliği ve bor sektöründe verimlilik analizi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
14
1
ProfesörMühendislik Mimarlık Fakültesi
Uçak
Mühendisliği
Uçak
Mühendisliği

Doçentliğini Uçak/Havacılık/Uzay Mühendisliği alanında almış olup Aerodinamik, Akışkanlar Mekaniği ve Turbomakinalar üzerine
çalışmalar yapmış olmak.151DoçentTıp FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriKulak Burun
Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı olup baş, boyun kanserleri ve cerrahisi konularında
çalışmalar yapmış olmak.

16

1

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları

Çocuk kardiyoloji uzmanı
olmak.171Doçent

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu


Sağlık Bakım
HizmetleriYaşlı Bakımı Pr.

İnsan sağlığını etkileyen ağır metaller ve iklim değişikliği konularında
çalışmalar yapmış olmak.

18

3

Doçent
Eğitim
FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olup eğitimde artırılmış gerçeklik ve uzaktan eğitimde işbirlikli öğrenme konularında çalışmalar
yapmış olmak.
19
3
Doçent
Eğitim
Fakültesi
Eğitim
Bilimleri
Eğitim Yönetimi

Eğitim Yönetimi alanında doçentliğini almış olup eğitim örgütlerinde örgütsel ikiyüzlülük ve metamodernizm konularında çalışmalar
yapmış olmak.

20

3

Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Biyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup yüksek çözünürlüklü genomik veri yardımıyla bitkilerin iklim değişikliklerine verdiği cevaplar üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
21
3
Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
Fizikokimya

Doçent unvanını Kimya bilim alanında almış olup çözünebilir çevre duyarlı polimerler, polimerik ve metal nanopartiküller üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
22
3
Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri

İstatistik bilim alanında doçent unvanı almış olup Genelleştirilmiş doğrusal modellerde iki parametreli yanlı tahmin ediciler üzerine çalışmalar yapmış
olmak.

23

3

Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

İstatistik bilim alanında doçent unvanı almış olup doğrusal piyasa modellerinde ve kripto para piyasalarında risk analizleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
24
1
DoçentHukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Roma Hukuku

Hukuk Fakültesi mezunu olup Roma Hukuku üzerine doktora yapmış olmak ve Doçentlik unvanını Roma Hukuku
alanında almış olmak.
25
3
Doçent


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletmeMuhasebe ve Finansman

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 78 Akademik Personel alacak

Doçent unvanını Muhasebe alanında almış olup iç denetim, entegre raporlama ve maliyet yönetimi konularında çalışmalar
yapmış olmak.


26


2


Doçent


İlahiyat
Fakültesi


Temel İslam
Bilimleri


Hadis

Rical tenkidi ve hadis
şerhçiliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.272Doçent


Mühendislik Mimarlık FakültesiMakine
MühendisliğiMekanik

Titreşim yardımlı talaşlı işleme, ultrasonik titreşimler ve optimizasyon teknikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
28
1
DoçentMühendislik Mimarlık FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçentliğini almış olup metallerarası bileşikler ve kaynaklanması üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
29
1
DoçentMühendislik Mimarlık FakültesiMakine
Mühendisliği
Enerji

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olup bataryaların termal analizi ve jeotermal güç sistemleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.303Doçent


Mühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiGeoteknik

Doçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup deneysel zemin büyütmesi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.311Doçent


Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik Esasları

Doçentliğini Hemşirelik Esasları bilim alanında almış olup ağız kuruluğu üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
32
2
DoçentSanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim Tasarımı

Güzel Sanatlar Temel Alanı Tasarım sanat alanında doçent unvanı almış olup grafik tasarım üzerine çalışmalar yapmış
olmak.


33


1


Doçent

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği


Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup süt ürünlerinde biyoteknolojik yöntemler, biyoaktif bileşenler ve instant toz gıda üretimi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
34
1
Doçent
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçent unvanı almış olup bitkisel yağlarda biyoaktif bileşenler ve moleküler deasidifikasyon üzerine
çalışmalar yapmış olmak.


35


1


Doçent

Ziraat Fakültesi


Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Zootekni Bilim alanında doçent unvanı almış olup kanatlılarda alternatif üretim sistemlerinde besleme, erken dönem besleme stratejileri ve yem katkı maddeleri kullanımı üzerine çalışmalar yapmış
olmak.361

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Cerrahi Tıp
BilimleriAcil Tıp

Acil Tıp uzmanı olup travma ve kritik hasta bakımı konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
37
1Doktor Öğretim Üyesi
Tıp FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriAnesteziyoloji ve Reanimasyon

Anestezi uzmanı olmak, yoğun bakım yandal uzmanlığını tamamlamış olup transplantasyon süreci konusunda çalışmalar
yapmış olmak.381

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Dahili Tıp
Bilimleri


Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Kadın çalışmaları, kadın ruh sağlığı ve gebelikte ruh sağlığı konularında
çalışmalar yapmış olmak.391

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Dahili Tıp
BilimleriTıbbi Genetik

Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi genetik uzmanı olup klinik genetik alanında
çalışmalar yapmış olmak.401

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Cerrahi Tıp
BilimleriTıbbi Patoloji

Tıbbi Patoloji uzmanı olup yumuşak doku ve kemik patolojisi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.411


Doktor Öğretim ÜyesiTıp FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriOrtopedi ve Travmatoloji

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olup çocuk kırıkları ve artroplasti cerrahisi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.


42


1

Doktor
Öğretim
Üyesi


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Romatoloji uzmanı
olmak.


43


1

Doktor
Öğretim
Üyesi


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri


İç Hastalıkları

Tıbbi Onkoloji uzmanı
olmak.
44
1Doktor Öğretim Üyesi
Tıp FakültesiDahili Tıp
BilimleriDeri ve Zührevi
Hastalıklar

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olup Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında epidemiyolojik çalışmalar
yapmış olmak.451

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Dahili Tıp
Bilimleri


Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı
olmak.
46
1Doktor Öğretim Üyesi
Tıp FakültesiTemel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Biyokimya

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi Biyokimya uzmanı olup miyokard hasarı ve kardiyoprotektif ajanlar ile ilgili çalışmalar yapmış
olmak.471

Doktor Öğretim ÜyesiTıp Fakültesi


Dahili Tıp
BilimleriAdli Tıp

Adli Tıp uzmanı olup ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümler ile ilgili çalışmalar
yapmış olmak.481


Doktor Öğretim ÜyesiTıp FakültesiCerrahi Tıp
BilimleriGenel Cerrahi

Genel Cerrahi uzmanı ve gastro-enteroloji cerrahisi yandal uzmanı olup karaciğer transplantasyonu
eğitimi almış olmak.


49


1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler


Pedodonti

Avülsiyon saklama
solüsyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
50
1Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim
FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi

Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup çocuk dergileri, elektronik çocuk kitapları ve yabancılara Türkçe öğretimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.


51


1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Eğitim
Fakültesi

Eğitim
Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Ölçek uyarlama-geliştirme ve Rasch analizi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

52

1
Doktor Öğretim Üyesi

Eğitim
Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doktorasını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojiler Eğitimi alanında yapmış olup eğitimde sosyal medya kullanımı, uzaktan eğitim, çocuk ve ailelerin teknoloji entegrasyonu üzerine çalışmalar yapmış
olmak.531

Doktor Öğretim Üyesi


Eğitim
Fakültesi


Eğitim
BilimleriEğitim Yönetimi

Örgütsel yapı, okullarda şiddet ve okul müdürlerinin yeterlilikleri
üzerine çalışmalar olmak.
54
1Doktor Öğretim Üyesi
Eğitim
Fakültesi
Temel Eğitim
Okul Öncesi
Eğitimi

Okul öncesi eğitimi / okul öncesi öğretmenliği / çocuk gelişimi alanında doktora yapmış olup erken çocuklukta müdahale üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
55
1Doktor Öğretim ÜyesiEğitim
FakültesiEğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olup derse katılım ve okula aidiyet veya etik davranış üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

56

1
Doktor Öğretim Üyesi
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon

Mekatronik Pr.

Makine Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği anabilim dallarından birinden doktora derecesine sahip olup organik yarıiletken malzemeler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

57

1
Doktor Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doktorasını Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Bilim Dalı’nda tamamlamış olup jeopolimer, ağır metal ve antibiyotik sorpsiyonu üzerine çalışmalar yapmış
olmak.


58


1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı


Yeni Türk Dili

Sözlük Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.


59


1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı


Yeni Türk Dili

Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine çalışmalar yapmış
olmak.


60


1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Yeni Türk
Edebiyatı

Edebiyat Akımları üzerine çalışmalar yapmış olmak
61
1Doktor Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Nükleer Fizik

Doktorasını Nükleer Fizik Bilim Dalında yapmış olup farklı metalik örgülerde oluşturulan nükleer reaksiyonların deneysel ve teorik incelenmesi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
62
1Doktor Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Yüksek Enerji ve
Plazma Fiziği

Doktorasını Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dalı’nda yapmış olup plazma destekli camsı ince film sentezi ve radyasyon zırhlama özellikleri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
63
1Doktor Öğretim ÜyesiFen Edebiyat FakültesiKarşılaştırmalı
EdebiyatTürk Lehçeleri ve
Edebiyatları

Karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yapmış olup Türk ve dünya edebiyatında çocuk ve gençlik temaları üzerine
çalışmalar yapmış olmak.641


Doktor Öğretim ÜyesiFen Edebiyat FakültesiKarşılaştırmalı
EdebiyatDoğu Dilleri ve Edebiyatları

Doğu dilleri ve kültürleri alanında doktora
yapmış olup edebiyatta
kadın, göç ve savaş üzerine çalışmalar yapmış olmak.651


Doktor Öğretim ÜyesiFen Edebiyat FakültesiTarihOrtaçağ Tarihi

Tarih Bölümü mezunu olup Ortaçağ’da siyasetnameler ve siyaset felsefesi üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
66
1Doktor Öğretim Üyesi


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
MaliyeBütçe ve Mali Planlama

Maliye alanında doktora yapmış olup mahalli idareler maliyesi, devlet bütçesi ve kamu mali yönetimi üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
67
2Doktor Öğretim Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası
Politik Ekonomi

Orta Doğu ekonomi politiği alanında doktora yapmış olup kurumsal iktisat, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin ekonomi politiği üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
68
2Doktor Öğretim Üyesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası
Siyaset

Bölge Çalışmaları alanında doktora yapmış olup uluslararası kalkınma siyaseti, hegemonya ve Çin’in dış politik ve ekonomik ilişkileri üzerine
çalışmalar yapmış olmak.691

Doktor Öğretim Üyesi


İlahiyat
Fakültesi


Felsefe ve Din BilimleriDinler Tarihi

Yahudi Tanrı-ruh anlayışı, erken dönem ve kutsal metin Yahudiliği ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.
70
1Doktor Öğretim Üyesiİlahiyat
Fakültesiİslam Tarihi ve SanatlarıTürk İslam Edebiyatı

Doktorasını Türk İslam Edebiyatı alanında yapmış olup mersiye geleneği, mesnevi türü ve fütüvvetnameler üzerine
çalışmalar yapmış olmak.711

Doktor Öğretim Üyesi

Mahmudiye Atçılık Meslek
Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim


Atçılık ve Antrenörlüğü Pr.

Atçılık, hipoterapi, flora ve vejetasyon üzerine çalışmalar yapmış olmak.

72

1
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Nanomalzemeler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nde Nanobilim ve Nanoteknoloji alanında doktora yapmış olup lityum piller ve enerji depolama üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
73
1Doktor Öğretim ÜyesiMühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat Mühendisliği
Yapı

Doktorasını İnşaat Mühendisliği alanında yapmış olup metasezgisel süre-maliyet optimizasyonu üzerine
çalışmalar yapmış olmak.

74

1
Doktor Öğretim Üyesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Makine
Mühendisliği
Konstrüksiyon ve
İmalat

Doktorasını Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yapmış olup geçirimli elektron mikroskobu, hasar analizi ve triboloji konularında
çalışmalar yapmış olmak.
75
1Doktor Öğretim ÜyesiMühendislik Mimarlık Fakültesi
Kimya
Mühendisliği
Proses ve Reaktör
Tasarımı

Kimya Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup atıksu arıtımı ve yakıt pili katalizörleri üzerine çalışmalar yapmış
olmak.


76


2

Doktor
Öğretim
Üyesi

Mühendislik
Mimarlık
Fakültesi


Biyomedikal
Mühendisliği


Biyomedikal
Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği
mezunu olup ilgili alanda
çalışmalar yapmış olmak.
77
2


Doktor Öğretim Üyesi


Mühendislik Mimarlık FakültesiBiyomedikal
MühendisliğiBiyomedikal
Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olup biyomedikal alanda çalışmalar yapmış
olmak.
78
1Doktor Öğretim ÜyesiSağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık
Yönetimi
Sağlık Yönetimi

Sağlık İdaresi/Yönetimi bölümünden mezun olup sağlık ekonomisi alanında ekonomik değerlendirme üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
79
1


Doktor Öğretim Üyesi


Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik


Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doktorasını Hemşirelik Anabilim Dalı’nda tamamlamış olup ergonomi alanında çalışmalar yapmış
olmak.


80


1

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yapmış olup kardiyopulmoner ve metabolizma hastalıkları alanında çalışmalar yapmış
olmak.


81


1

Doktor Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktorasını Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yapmış olup kardiyopulmoner ve romatolojik rehabilitasyon alanında çalışmalar yapmış
olmak.821


Doktor Öğretim Üyesi


Sanat ve Tasarım Fakültesi


Görsel İletişim Tasarımı


Görsel İletişim Tasarımı

Grafik/Grafik Tasarım/Grafik Sanatlar/Görsel İletişim Tasarımı/ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Bu alanların birinde Doktora/Sanatta Yeterlilik derecesi elde etmiş olup grafik tasarım alanında
çalışmalar yapmış olmak.

83

1
Doktor Öğretim Üyesi
Turizm Fakültesi
Turizm
İşletmeciliği
Turizm
İşletmeciliği

Doktora eğitimini turizm işletmeciliği alanında tamamlamış olup sosyal medya pazarlaması ve turizmde sosyal sorumluluk üzerine
çalışmalar yapmış olmak.


84


1
Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi

Tarımsal
Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Ziraat Fakültesi mezunu olup bitkilerde abiyotik ve biyotik stres kombinasyonunda gen düzeyinde ve stres koşullarında proteinler ve antioksidanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.
85
1Doktor Öğretim Üyesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma
Entomoloji

Biyolojik mücadele, süs bitkileri zararlıları, pestisitlerin faydalı böceklere yan etki alanlarında çalışmalar yapmış olmak.