Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Adayın başvuracağı Fakülte/Meslek Yüksekokulu/Yüksekokulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (Dilekçe örneğimiz http://pdb.gantep.edu.tr adresinde yer almaktadır.
2- Özgeçmiş
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösteren belge
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet’ten alınan karekodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri / Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir.) 
5- İlanda belirtilen Mezuniyet şartına ilişkin Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrenci belgesi ve transkript belgelerinin onaylı örnekleri,
6- ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (Yabancı Dil şartı olan birimlere başvuran adaylardan)
7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8- Fotoğraf (1 adet)
9- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
10- Adli Sicil Kaydı

Önemli Notlar:

a) Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeden Üniversitemiz sorumlu değildir.
b) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
c) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
d) Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
e) İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
f) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
g) Üniversitemiz ilan ve sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
h) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi : 22.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 06.07.2022
Ön Değerlendirme Yayım Tarihi : 20.07.2022
Sınav Giriş Tarihi : 25.07.2022
Sonuç Açıklama Yayım Tarihi : 29.07.2022
Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile

 

UNVAN DERECE FAKÜLTE/
REKTÖRLÜK/ MYO/YO
BÖLÜM ANABİLİM/
ANASANAT DALI/PR.
ALES PUANI YABANCI
DİL PUANI
AÇIKLAMA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 4 İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ İSLAM TARİHİ 70 50 İlahiyat veya İslami İlimler lisans    (Arapça    dilinde) mezunu olup, tezli yüksek
lisans yapıyor olmak. **
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 4 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANATOMİ 70 50 Fizyoterapi                  ve
Rehabilitasyon        lisans mezunu       olup,       İlgili alanda  tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ 70 50 İlahiyat   lisans   ve   tefsir anabilim     dalı     yüksek lisans mezunu olup, kıraat anabilim  dalında  doktora yapmış ve yapıyor olmak
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ 70 50 İlahiyat   lisans   ve   tefsir anabilim     dalı     yüksek lisans mezunu olup, tefsir anabilim  dalında  doktora yapmış ve yapıyor olmak
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM) 3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ 70 50 İlgili     alanda     uzmanlık belgesine   sahip   olmak, Kompozit    restorasyonlar ve beyazlatma  tedavileri konularında  deneyim
sahibi olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI
BİRİM)
3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ENDODONTİ 70 50 İlgili     alanda     uzmanlık belgesine   sahip   olmak, Fotodinamik  Tedavi üzerine çalışmış olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ SİNEMA VE TELEVİZYON 70 50 Radyo,     Televizyon    ve Sinema    Bölümü    lisans mezunu olmak. İletişim ve Toplumsal         Dönüşüm alanında    yüksek   lisans yapmış                 olmak. Belgelendirmek    kaydıyla Yüksek               Öğretim Kurumlarında  ilgili  alanda en   az   5   yıl   teorik   ve uygulamalı   ders   verme
tecrübesine sahip olmak.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK) 3 OĞUZELİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK 70 MUAF Tezli yüksek lisans yapmış olmak,      belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl İtfaiye Eğitmeni  olarak  çalışmış ve    Sivil    Savunma    ve İtfaiyecilik konusunda ders   verme   deneyimine sahip olmak.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan edilen kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.gantep.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine’’ uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

*Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirten dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, beyanname formu ile puanlama formu, yabancı dil belgesi, öğrenim belgelerinin onaylı sureti, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaların 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de PDF formatında 5 (beş) adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime başvuruda bulunacaklardır.

Üniversitemizin Senato Kararı gereğince “Üniversitemize Doktor Öğretim Üyeliğine atanmak için başvuran adayların, ders verme yeteneklerini ölçmek amacıyla, ilgili programa ilişkin eğitim dilinde 20 dakikalık ders verebilme sınavına katılmaları zorunludur.”

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların dosyaları Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde” yer alan ve Rektörlüğümüzce kurulan Akademik Başvuru İnceleme Komisyonu (ABİK) tarafından değerlendirilecektir. Adaylar, ilana çıkılan kadrolardan yalnızca birine başvurabilecekler ve ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

İdare gerekli gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

*** Tüm başvurular şahsen yapılacaktır.

İlanımızın başvuru süresi Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

NO UNVAN DER. FAKÜLTE/
REKTÖRLÜK/ MYO/ YO
BÖLÜM ANABİLİM DALI / ANASANAT DALI AÇIKLAMA
1 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 ARABAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ ORGANİK TARIM PR. Bitki Koruma Anabilim Dalı Fitopatoloji alanında   doktora    yapmış   ve   süs bitkilerinde kök hastalıkları ve Mikorizal Funguslar  üzerine  çalışmalar  yapmış
olmak.
2 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM
DALI
İlgili  alanda  uzmanlık  belgesine sahip olmak.
3 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ ENDODONTİ ANABİLİM DALI İlgili  alanda  uzmanlık  belgesine sahip olmak.
4 DR. ÖĞRETİM
ÜYESİ
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ PEDODONTİ ANABİLİM DALI İlgili  alanda  uzmanlık  belgesine sahip olmak.
5 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK
ANABİLİM DALI
Matematiğin  Temelleri  ve  Matematik Lojik alanı ile Nötrosofik Dörtlü Kümeler ve   Uygulamaları  üzerine   çalışmalar
yapmış olmak.
6 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI Cebir   ve   Sayılar   Teorisi   alanında doktora    yapmış    olmak,    evrensel modüllerle   ilgili    çalışmalar   yapmış
olmak.
7 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI Sosyoloji veya beşeri coğrafya alanında doktora yapmış  olup YDS „den  en  az
85  veya  eşdeğerliliği  Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca kabul  edilen  bir sınavdan  bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
8 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI Doktorasını Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine yapmış olmak. Türk Milli Kültür ve Atatürk devrimleri üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
9 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak, Geometri öğretimi alanında çalışmaları olmak.
10 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak,
Otizm   ve  Spektrum  bozukluğu  olan bireyler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
11 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ SİNEMA VE TELEVİZYON ANASANAT DALI Yüksek lisansını İletişim ve Toplumsal Dönüşüm      alanında,       doktorasını Radyo-Televizyon ve Sinema alanında yapmış  ve  Sinema  ve  Postmodernite
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
12 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 3 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ SİNEMA VE TELEVİZYON ANASANAT DALI Yüksek   lisansını   Medya   ve   İletişim Bilimleri  alanında,  doktorasını  Radyo- Televizyon ve Sinema alanında yapmış ve Sinema ve Kadın üzerine çalışmalar
yapmış olmak.
13 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI Resim-İş  Ana  Bilim  Dalında  Yüksek Lisans,    Resim    Anasanat    Dalında Sanatta  Yeterlik  yapmış  ve  Fotoğraf, bellek    ve    sanat    ilişkisi    üzerine
çalışmalar yapmış olmak.
14 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ RESİM ANASANAT DALI Yükseklisans eğitimini Resim anasanat dalında,  sanatta  yeterlilik  eğitimini  de Resim  anasanat  dalında  yapmış  ve Sanat  eseri  çözümlemeleri  hakkında
çalışmalar yapmış olmak.
15 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI Lisans      ve      lisansüstü     eğitimini Uluslararası  İlişkiler  alanında  yapmış olmak.       Türk-Amerikan       ilişkileri, milliyetçilik    ve     Arap    dünyasında demokratikleşme   üzerine   çalışmalar
yapmış olmak.
16 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Kur'an'ın  Belagati  alanında  çalışmalar yapmış olmak.
17 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI Arapça Türkçe alanında karşılaştırmalı çalışmalar yapmış olmak.
18 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ GENEL GAZETECİLİK ANABİLİM DALI İlgili  alanda doktora  yapmış olmak  ve dijitalleşme     ile     ilgili     çalışmaları
bulunmak.
19 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
3 İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Uluslararası   Güvenlik   ve   Terörizm alanında doktora yapmış olmak.
20 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği   alanında   almış   olmak. Makine  öğrenmeleri,  derin  öğrenme, yapay    zeka    konularında    bilimsel çalışmalara sahip olmak.   YDS’den en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca kabul  edilen  bir sınavdan  bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
21 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DONANIMI ANABİLİM DALI Lisans ve lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği   alanında   almış   olmak. Görüntü     işleme,     bulanık     mantık konularında bilimsel çalışmalara sahip olmak.   YDS’den   en   az   85   veya eşdeğerliliği    Yükseköğretim    Kurulu Başkanlığınca     kabul     edilen     bir sınavdan  bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
22 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI Lisans ve lisansüstü eğitimini  Endüstri Mühendisliği   alanında   almış   olmak. Bulanık   bilişsel   haritalama,   etmen tabanlı simülasyon konularında bilimsel çalışmalara sahip olmak.   YDS’den en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca kabul  edilen  bir sınavdan bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
23 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MALZEME ANABİLİM DALI Lisans ve lisansüstü eğitimini Metalurji- Malzeme  Mühendisliği  veya  Malzeme Bilimi  ve  Mühendisliği  alanında  almış olmak.    Sert    seramik    malzemeler konusunda  bilimsel  çalışmalara  sahip olmak.    YDS’den   en   az   85   veya eşdeğerliliği    Yükseköğretim    Kurulu Başkanlığınca     kabul     edilen     bir sınavdan  bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
24 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEKSTİL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Lisans  ve  lisansüstü  eğitimini  Tekstil Mühendisliği   alanında   almış   olmak. Fonksiyonel tekstiller, nanomalzemeler, polimer         konularında        bilimsel çalışmalara sahip olmak. YDS’ den en az 85 veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca kabul  edilen  bir sınavdan bu  puan  muadili   (İngilizce)
puana sahip olmak.
25 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI BÖLÜMÜ HALICILIK VE KİLİMCİLİK PR. Tekstil  Mühendisliği  Anabilim  Dalında doktora   yapmış   olup   polyester   ve polipropilen          hav          ipliklerinin performansları    konusunda    çalışmış
olmak
26 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. Kimya Eğitimi alanında doktora yapmış olup   bilimsel   açıklama   kavramı   ve söylem   analizi   konusunda   çalışmış olmak.
27 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL VE HALI MAKİNELERİ PR. Tekstil  Mühendisliği  Anabilim  Dalında doktora      yapmış      olup      polimer karışımlarının  halı  hav  ipliği  ve  halı performanslarına   etkileri   konusunda
çalışmış olmak.
28 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 3 NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI İlgili  alanda  doktora  yapmış  olmak. Yapılandırmacı      öğrenme      ortamı düzenleme   ve   öğrencilerin   yaratıcı düşünme  becerilerinin geliştirilmesi ile
ilgili çalışmaları bulunmak
29 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 NİZİP EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İlgili  alanda  doktora  yapmış  olmak. Özel    öğrenme    güçlüğü    alanında çalışmalar yapmış olmak.
30 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora   yapmış   olmak   ve   kardiyak rehabilitasyon   alanında   çalışmalarda
bulunmak.
31 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Hemşirelik   anabilim   dalında   doktora yapmış ve iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili  dersler  almış  olmak.  Tüberküloz hastaları ve temaslıları ile ilgili çalışma
yapmış olmak.
32 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış       olmak,       diyabet       ve gastrointestinal  sistem  hastalıklarında beslenme     ile     ilgili     çalışmalarda
bulunmak.
33 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış       olmak,       evde       sağlık hizmetlerinde    beslenme     ile     ilgili
çalışmalarda bulunmak.
34 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ EBELİK ANABİLİM DALI Ebelik    lisans    mezunu    olmak    ve Hemşirelik  Anabilim  Dalı  altında  Halk Sağlığı   Hemşireliği   ağırlıklı   doktora programından mezun olmak.
35 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ EBELİK ANABİLİM DALI Hemşirelik    Anabilim    Dalı    altında Hemşirelik   Esasları   ağırlıklı   doktora programından mezun olmak.
36 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK
PR.
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk konularında çalışmalar yapmış olmak.
37 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PR. Kadın Girişimciliği ve Yetenek Yönetimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
38 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PR. Lisans  ve  lisansüstü  eğitimini  Makine Mühendisliği  alanında  yapmış  olmak. Isı  pompası,  soğutucu  ve  ısıl  enerji depolama     konularında     çalışmalar
yapmış olmak.
39 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PR. Geopolimer  Kompozit  Kirişlerin  darbe dayanımı      konusunda      çalışmalar yapmış olmak.
40 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. Derin   öğrenme   ve   boyut   arttırma yöntemleri      kullanılarak      nörolojik hastalık teşhisi gerçekleştiren bilgisayar destekli   tanı   sistemleri   konularında çalışmalar yapmış olmak.
41 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. Çok   kriterli   karar   verme   ve   veri madenciliği     alanlarında     akademik çalışmaları      bulunmak.      Bilgisayar programcılığı   alanında   ders   verme
deneyimine sahip olmak.
42 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI İlgili  anabilim  dalında  doktora  yapmış olmak.   İngilizce   tıp   eğitimi   lisans programında    ders    vermiş    olmak. YDS’den    en    az    85    puan    veya eşdeğerliliği    Yükseköğretim    Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puana sahip olmak.
43 DR.
ÖĞRETİM ÜYESİ
1 TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ İKRAM HİZMETLERİ PR. Helal   turizm,   sanal   tur   ve   toplantı turizmi konularında  çalışmalar yapmış olmak.
44 DR. ÖĞRETİM ÜYESİ 1 TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ  PR. Seyahat     İşletmeciliği     ve     Turizm Rehberliği Lisans Programından mezun olmak.   Yüksek   Lisans   ve   Doktora eğitimini  turizm  alanında  tamamlamış olmak.     Sürdürülebilir     turizm     ve Ekoturizm     alanlarında     çalışmalar
yapmış olmak.