AYM 4 Mayıs 2023 - Genel Kurul Gündemi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
AYM 4 Mayıs 2023 - Genel Kurul Gündemi
Abone ol
AYM 4 Mayıs 2023 - Genel Kurul Gündemi

4 Mayıs 2023 - Genel Kurul Gündemi

İlan TarihiToplantı TarihiSonuç Tarihi
27.4.20234.5.2023 

 

Genel Kurul Gündemi 
Sıra NoEsas SayısıKonusuİnceleme EvresiTürüSonuç
1

E.2023/70 

Danıştay İkinci Dairesi

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdikten sonra göreve başlayan denetim ve inceleme yetkisine sahip defterdarlık uzmanları yönünden eksik düzenleme nedeniyle iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
2

E.2023/71

26/1/2023 tarihli ve 7435 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 44. maddesinin (b) bendinde yer alan “...dörtte birinin...” ibaresinin “...beşte ikisinin...” şeklinde değiştirilmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
3

E.2023/77

Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...satış bedeli...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

4

E.2023/83

Bayburt Sulh Ceza Hâkimliği

14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun;

A. 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 435. maddesiyle değiştirilen 143. maddesinin ikinci fıkrasının,

B. 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle değiştirilen 144. maddesinin dördüncü fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
5

E.2023/72

14/2/2023 tarihli ve (123) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi ve İhdas Edilen Kadrolara Emsal Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;  

A. 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

B. 2. maddesinin ve ekli (2) Sayılı Liste’nin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 

6

E.2023/74

Danıştay Altıncı Dairesinin

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin onuncu fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
7

E.2023/80

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Yedinci İdare Dava Dairesi

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle değiştirilen 28. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

8

E.2023/73

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesinde yer alan “...saklı paylı...” ibaresinin  iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 

9

E.2023/75

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 284. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
10

E.2023/76

Oltu İcra Hukuk Mahkemesi

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen ek 4. maddenin birinci fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
11

E.2023/78

2/2/2023 tarihli ve 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal Davası

 
12

E.2023/79

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanun’un 14. maddesiyle değiştirilen 110. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “...sigortacının merkez...” ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
13

E.2023/81

Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
14

E.2023/82

Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…icra iflas daireleri tarafından…” ve “...takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.” ibarelerinin iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
15

E.2023/84

Kütahya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle değiştirilen 5. maddesinin birinci fıkrasının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
16

E.2023/85

Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 25. maddesiyle başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen 252. maddesinin (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz Başvurusu

 
17

E.2022/38

3/3/2022 tarihli ve (94) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel’in ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
18

E.2022/92

1/6/2022 tarihli ve (100) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B.  1. maddesiyle;

1. Ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümlerine eklenmesinin,

2. Ekli (2) Sayılı Liste’de yer alan kadroların iptal edilerek (2) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in ilgili bölümünden çıkarılmasının,

 iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

 karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
19

E.2022/94

8/6/2022 tarihli ve (102) numaralı Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 11. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) Sayılı Cetvel'in Strateji ve Bütçe Başkanlığı bölümüne eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
20

E.2022/114

3/8/2022 tarihli ve (107) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin;

A. Tümünün şekil bakımından iptaline,

B. 1. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 296. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin,

2.  2. maddesiyle ekli Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki (I) Sayılı Cetvel’in Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümüne eklenmesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
21

E.2022/36

4/2/2022 tarihli ve (91) numaralı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1. maddesiyle ekli (1) Sayılı Liste’de yer alan kadroların ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan (2) numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki (I) ve (II) sayılı Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
22

E.2018/120

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (3) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
23

E.2020/89

17/9/2020 tarihli ve (67) numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin  bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
24

E.2023/14

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi

10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun 6. maddesinin (7) numaralı fıkrasının “...kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile bunlara yapılacak işlemler yönetmelikle düzenlenir.” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
25

E.2019/93

Birleşenleri

E.2020/31

E.2021/105

A. 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinin,

B. 21/12/2019 tarihli ve 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un  bazı hükümlerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
26

E.2022/100

8/6/2022 tarihli ve 7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

A. 2. maddesiyle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 177. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,

B. 3. maddesiyle 1136 sayılı Kanun’un 180. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen altıncı cümlede yer alan “...yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise...” ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Esas

İptal Davası

 
27

E.2020/90

Düzce 2. İş Mahkemesi

Mülga 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun;

A. 26., 125. ve 128. maddelerinin,

B. 332. maddesine 29/6/1956 tarihli ve 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrasının,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
28

E.2021/62

Ankara 21. İş Mahkemesi

13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 4/1/1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen 6. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının,

B. Yedinci fıkrasının ikinci cümlesinin,

iptallerine karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
29

E.2023/54

Ankara 24. Ağır Ceza  Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  142. maddesine 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanun’un 139. maddesiyle eklenen (9) numaralı fıkranın ikinci cümlesinin “...ödenecek miktar Tarifede sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için belirlenen maktu ücretten az,..” bölümünün iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 
30

E.2023/24

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi

31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Esas

İtiraz Başvurusu

 

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
AYM 2 -3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı GündemiÖnceki Haber

AYM 2 -3 Mayıs 2023 - Bölüm Toplantısı G...

Kamuda Ücret Reformu Şart Olmuştur!Sonraki Haber

Kamuda Ücret Reformu Şart Olmuştur!

Yorum Yazın

Adil Ve Öngörülebilir Bir Yer Değiştirme Şarttır!
2020-EKPSS ve 2022-EKPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi
Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Eğitimde Fark Yaratacak Yenilikçi Eğitmenlerini Arıyor!
İşte haftanın yalan haberleri
Milli Eğitim Bakanı Tekin: “Kararlarımızda öğretmenlerimizin görüş ve önerilerini dikkate alacağız”
2022-2023 Eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemleri
Okul yöneticileri kendi okullarında halk eğitim kursu açabilir mi?
İkinci görev niteliğinde rehber öğretmen görevlendirilmesinin yürürlüğü durduruldu
Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitapları (10.Sınıf) Yayımlandı
Denklik Seviye Tespit Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu
Kamuda liyakat ve ehliyet temelli bir nizam inşa etmek Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmanın ön koşullarından birisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 üniversiteye yeni rektör ataması
En Düşük Memur Maaşı 22 bin TL’dir. Aksi Düşünülemez!
"Afetzede Özel" olarak başlattığımız KALFAP rogramı'na başvurularınızı bekliyoruz
Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın İlk İşi Paydaşlarla Meslek Kanunu’nu Yeniden Ele Almak Olmalıdır
Öncelikli Gündemimiz Temmuz Ayında Yapılacak Maaş Düzenlemesidir
Öğretici: Enflasyon Altında Ezilmek Sabit Gelirlilerin Kaderi Olmasın!
Mayıs Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
Yeni Milli Eğitim Bakanı Olarak Prof. Dr. Yusuf Tekin Atandı