Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 SayılıCumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak AtamalardaUygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve ÖğretimGörevlisi alınacaktır.Tüm başvurular e-Devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veyaposta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili
sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
3. ÖZGEÇMİŞ: Sisteme PDF formatında yüklenecektir.
4. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Sadece Erkek Adaylar için zorunludur. e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
5. MEZUNİYET BELGELERİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
6. ÖĞRENCİ BELGESİ: e-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçerlidir.
7. TRANSKRİPT: Lisans Eğitimi ile ilgili E-Devlet veya YÖKSİS üzerinden alınacak belge geçerlidir.
8. ALES BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sorgulama kodu okunabilir olmalıdır.
9. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
10. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama
kodu okunabilir olmalıdır. e-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv.vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir.
11. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu
belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş
yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi
C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
12. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak alınacak onaylı belgenin sisteme yüklenmesi
gerekmektedir.
13. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet
sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
14. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir. şartlarını sağlamalıdır.

B) AÇIKLAMALAR:
1. Atanmaya hak kazanan adayların diploma ve transkriptlerinin aslını veya noter onaylı suretini ilanın çıkıldığı birime ibraz etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ilanın çıkıldığı birime ibraz edilmesi
gerekmektedir.

C) MUAFİYET:
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Muafiyet başlıklı 14. maddesinin;
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik
ibare:RG-3/3/2022- 31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim
kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
hükümü kapsamında merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı
70 olarak kabul edilir.
2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim
elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR:
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Son başvuru tarihi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
3. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı
pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilemeyecektir.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu
4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılır.
7. Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar 2547 sayılı kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
8. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen takvim dahilinde ilanda belirtilen internet sitesinde yayımlanacaktır. İlgili
web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
9. 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak
2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen
Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.
11.İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir
12.İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
E) BAŞVURU TAKVİMİ:
Duyuru Başlama Tarihi: : 15.05.2023
Son Başvuru Tarihi: : 29.05.2023
Ön Değerlendirme Tarihi: : 05.06.2023
Giriş Sınav Tarihi: : 12.06.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: : 19.06.2023 

 

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/
BAĞLI BİRİM
DERECEADETALES PUAN
TÜRÜ
ALES PUANIYABNCI DİLSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI WEB ADRESİBAŞVURU ŞARTLARI
1ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY SÖZ EA7050https://personel. gazi.edu.tr/Resim-iş eğitimi lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, eğitimde yenilikçi teknolojilerin kullanımı, çağdaş içerik tasarlama ve WEB3 teknolojileri konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında çalışma deneyimine
sahip olmak.
2ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI41SAY7050https://personel. gazi.edu.tr/Bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri lisans, bilgisayar eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak, akıllı tahta kullanılabilirliği konusunda çalışması olmak, yükseköğretim kurumlarında
çalışma deneyimi olmak.
3ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ41SAY7050https://personel. gazi.edu.tr/Matematik öğretmenliği lisans, matematik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak, bedenlenmiş biliş, insan-bilgisayar etkileşimi ve uygulamaları konularında çalışmaları olmak, çevrimiçi ölçme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi
konusunda proje eğitimi almış olmak.
4ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ41SAY SÖZ EA7050https://personel. gazi.edu.tr/Spor yöneticiliği lisans ve antrenörlük eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak, yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve alanında uzman akademisyenlerle öğrencilerin bir araya gelmesi görevlerini yürütmüş
olmak.
5ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ41SÖZ7050https://personel. gazi.edu.tr/Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, yükseköğretim kurumlarında en az
5 yıl kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve alanında uzman akademisyenlerle öğrencilerin bir araya
gelmesi görevlerini yürütmüş olmak.
6ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI)REKTÖRLÜK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ41EA7050https://personel. gazi.edu.tr/Matbaa öğretmenliği lisans, makine eğitimi tezli yüksek lisans mezunu olmak, matbaa işletmeleri için yazılım geliştirme konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında en az iki (2)
yıl çalışma deneyimine sahip olmak.
7ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONPEDİATRİK FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
41SAY7050https://sbf.gazi. edu.tr/Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olmak, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında tezli yüksek
lisans yapıyor olmak.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23., 24. ve 5772 sayılı kanunla
değişik 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. İlgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı
pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.
6. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7100 sayılı Kanunla değişik 23/c, 24/d ve 5772 sayılı Kanunla değişik 26./a-2 maddelerinde öngörülen ek
koşullara karşılık gelen Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları
üniversitemizce kabul edilmeyecektir.
7. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. Fıkrası
uyarınca özel şart belirlenebilir.
8. Başvuruda istenen aşağıda belirtilen tüm belgelerin https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.
9. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.
10. İdarenin İlan ve Sınav Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
İlan edilen kadro pozisyonunun başvuru şartlarına göre çeşitlilik gösterebilecek olup istenecek belgeler;
A) PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili
sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir. (Başvuru dilekçesinde yayınlardan biri başlıca araştırma
eseri olarak gösterilecektir.)
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı
özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen
pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden
alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet
sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/
adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle
taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge
olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya
isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Doçentlik sonrası yapılan bilimsel çalışma ve yayınlara ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın
dosyası çoklu belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek:
Özgeçmiş yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken
dosya ismi C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
B) DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: https://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili
sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı
özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen
pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden
alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. DOÇENTLİK BELGESİ: e-Devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet
sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/
adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle
taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge
olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya
isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu
belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş
yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar , olması gereken dosya ismi
C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar süreli statüde görev yapacak olup adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU DİLEKÇESİ: http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe, ilgili
sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.
2. ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ: Yayın listesinin de olduğu, YÖKSİS üzerinden indirilecek ilgili özgeçmiş ya da adayın kendi hazırladığı
özgeçmiş PDF formatında sisteme yüklenecektir.
3. LİSANS, YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BELGESİ: Sadece, ilan açıklamasında lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyeti şartı istenen
pozisyonlar için bu belge yüklenecektir. İlgili mezuniyet şartı aranmayan diğer pozisyonlar için bu belgenin yüklenmesine gerek yoktur. e-Devlet üzerinden
alınacak belgeler geçerlidir.
4. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak
sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
5. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: e-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği geçerlidir.
6. YABANCI DİL BELGESİ : YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Dil Belgesi olması zorunludur. Sorgulama
kodu okunabilir olmalıdır. E-Devlet, ÖSYM, Anadolu Üniv. vs. üzerinden alınacak belgeler geçerlidir
7. HİZMET BELGESİ: Sadece herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) bu belgeyi yükleyeceklerdir. e-Devlet
sisteminde bulunan HİTAP Hizmet Dökümü uygulaması üzerinden alınacak belge geçerlidir. (Bu alana SGK Hizmet Dökümü belgesi yüklenmeyecektir.)
8. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİNE UYGUNLUK BEYAN FORMU: https://personel.gazi.edu.tr/
adresindeki “Kalite” sekmesi altındaki “Formlar” sekmesinde bulunan form, ilgili sekmeden indirilecek ve doldurulduktan sonra ıslak imzalı şekliyle
taranarak sisteme yüklenecektir.
9. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ DOSYASI: Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk
beyan formunda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi, onaylı belge veya çıktılardan oluşan kriter dosyası çoklu belge
olarak sisteme yüklenecektir. Dosya isimleri sağlanan kritere uygun oluşturulacaktır. Örneğin Temel Kriter 1, Yardımcı Kriter 3, Yardımcı Kriter 3.1. Dosya
isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
10. BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN DOSYASI: Bilimsel çalışma ve yayınların tamamına ait bilgi ve belgelerden oluşan yayın dosyası çoklu
belge olarak sisteme yüklenecektir. Çoklu belge yüklemelerinde dosya isimleri özgeçmişte belirtilen yayın listesine göre adreslenecek (Örnek: Özgeçmiş
yayın listesi yeri : C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar, olması gereken dosya ismi
C.1.1, C.1.2 vb.) ya da dosya isimleri çalışma konu başlıklarına göre oluşturulacaktır. Dosya isimlerinde virgül kullanılmayacaktır.
şartlarını sağlamalıdır.

BAŞVURU TARİHLERİ:
Başlangıç Tarihi : 15.05.2023
Bitiş Tarihi : 29.05.2023 

 

SIRA NOUNVANBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/ANA SANAT DALI/PROGRAM/ BAĞLI BİRİMBİLİM DALIDERECEADETBAŞVURU ŞARTLARI
1DOÇENTDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERAĞIZ,DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 11Doçentliğini ağız, diş ve çene cerrahisi alanında almış olmak, ağız, diş ve çene cerrahisi alanında implant tedavilerinde all-onfour sistemlerinin etkinliği ve sedasyon altında farklı cerrahi tedavilere ilişkin
çalışmaları olmak.
2PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ 11Doçentliğini protetik diş tedavisi alanında almış olmak, implant destekli protezlerde retansiyon konusunda
çalışmaları olmak.
3PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 11Doçentliğini restoratif diş tedavisi alanında almış olmak, ışık kaynaklarının kompozit rezinlerin polimerizasyonlarına etkileri konusunda çalışmaları
olmak.
4DOÇENTDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ 11Doçentliğini restoratif diş tedavisi alanında almış olmak, başlangıç çürük lezyonlarında teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması konusunda çalışmaları
olmak.
5PROFESÖRDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİTEMEL BİLİMLERORAL PATOLOJİ 11Doçentliğini oral patoloji alanında almış olmak, ağız kanseri ile öncü lezyonlarında moleküler çalışmalar yapmış olmak.
6PROFESÖRECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK TEKNOLOJİ 11Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, iyontoforez, karbon nanotüp ve nanoyapılı ilaç taşıyıcı
sistemler konularında çalışmaları olmak.
7DOÇENTECZACILIK FAKÜLTESİTEMEL ECZACILIK BİLİMLERİANALİTİK KİMYA 11Doçentliğini eczacılıkta analitik kimya alanında almış olmak, elektrokemilüminesans alanında çalışmaları olmak.
8DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİK 11Doktorasını biyoloji alanında yapmış olmak, bitkilerde ekofizyoloji, stres fizyolojisi ve süs bitkilerinin doku kültürü alanında çalışmaları olmak, yurt dışı eğitim tecrübesine ve yükseköğretim kurumlarında çalışma
deneyimine sahip olmak.
9PROFESÖRFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ 11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, organik ara yüzey tabakalı yarı iletken aygıtların elektrik, dielektrik karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
10PROFESÖRFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ 11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, kızılötesi fotodedektör yapılarının moleküler demet epitaksi tekniği ile büyütülmesi ve fabrikasyonu konusunda deneysel çalışmaları olmak, alanıyla ilgili doçentlik
sonrası projelerde görev yapıyor olmak.
11DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ 11Fizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, tabakalı yarı iletkenlerdeki tuzak özelliklerinin ısıl uyarılmış akım ve fotoiletkenlik tekniklerini kullanarak bulunması, bazı atomik potansiyeller kullanılarak kütlenin konuma bağlı değişkenliği konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında ders
verme deneyimine sahip olmak.
12DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİFEN FAKÜLTESİFİZİKYOĞUN MADDE FİZİĞİ 11Fizik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, hidrojen depolama ve malzemelerin fiziksel özellikleri, nikel katkılı grafen yüzey üzerinde hidrazin ayrışması konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim
kurumlarında çalışma deneyimine sahip olmak.
13DOÇENTFEN FAKÜLTESİİSTATİSTİKOLASILIK TEORİSİ
VE OLASILIK SÜREÇLERİ
 11Doçentliğini istatistik alanında almış olmak, regresyon
modellerinde düzgünleştirilmiş test istatistikleri konusunda çalışmaları olmak.
14PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ 11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, operatörlerin yaklaşım teorisi alanında fuzzy operatör, rasyonel operatör, kuantum ve post- kuantum operatör
genellemeleri konularında çalışmaları olmak.
15PROFESÖRFEN FAKÜLTESİMATEMATİKANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ 11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, diferansiyel denklemlerin kalitatif teorisi ve sinir ağlarının matematiksel modelleri konularında
çalışmaları olmak.
16PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİBİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLER İ
EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
EĞİTİMİ
 11Doçentliğini bilgisayar öğretim teknolojileri eğitimi alanında almış olmak, metin madenciliği yöntemi ve eğitim platformu kullanılabilirliği konularında
çalışmaları olmak.
17PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 11Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim programları ve öğretim) alanında almış olmak, öğretmen yetiştirme programlarında sinizm ve argümantasyon tabanlı bilim
öğrenme yaklaşımı konularında çalışmaları olmak.
18PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİ 11Doçentliğini eğitim bilimleri (eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi) alanında almış olmak, yüksek öğretimde istihdam edilebilirlik ve eğitim finansmanı
konularında çalışmaları olmak.
19PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 11Doçentliğini müzik alanında almış olmak, müzik, ses ve koro eğitimi konularında çalışmaları olmak.
20PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL
SANATLAR EĞİTİMİ
MÜZİK EĞİTİMİ 11Doçentliğini güzel sanatlar eğitimi (müzik eğitimi)
alanında almış olmak, piyano eğitimi ve müzik performans kaygısı konularında çalışmaları olmak.
21DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR
EĞİTİMİ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ 11Doçentliğini plastik sanatlar alanında almış olmak, sanat eğitiminde drama konusunda çalışmaları olmak.
22PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 11Doçentliğini temel eğitim (fen bilgisi eğitimi) alanında almış olmak, kavram ağlarıyla desteklenmiş tahmin- gözlem-açıklama yöntemi ve laboratuvar endişesi
konularında çalışmaları olmak.
23PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ 11Doçentliğini ortaöğretim fen ve matematik alanlar eğitimi (matematik eğitimi) alanında almış olmak, matematik eğitimi alanında Orff yaklaşımı, mobil oyun
ve akıllı tahta konularında çalışmaları olmak.
24PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ 11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, legendre eğrileri ve multiplikatif kuaterniyonlar konularında çalışmaları olmak.
25DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİ 11Doçentliğini matematik alanında almış olmak, kanal yüzeyleri, multiplikatif calculus geometrisi ve matematik eğitimi konularında çalışmaları olmak.
26PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMÇOK ENGELLİLER EĞİTİMİ 11Doçentliğini özel eğitim (çok engellilerin eğitimi) alanında almış olmak, çoklu yetersizliği ve görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi konularında
çalışmaları olmak.
27DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMGÖRME ENGELLİLER EĞİTİMİ 11Doçentliğini özel eğitim (görme engelliler eğitimi) alanında almış olmak, görmenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi konularında çalışmaları olmak.
28DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ 11Doktorasını fen bilgisi eğitimi alanında yapmış olmak, özel yetenekliler (üstün zekalılar) alanında STEM eğitimi, kariyer planlama ve üstbiliş konularında
çalışmaları olmak.
29DOÇENTGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ 11Doçentliğini özel eğitim (zihin engelliler eğitimi) alanında almış olmak, zihin yetersizliği ve öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde matematik problemi çözme
ve değerlendirme konularında çalışmaları olmak.
30PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 11Doçentliğini temel eğitim (okul öncesi eğitimi) alanında almış olmak, üstün yetenekliler ve Suriyeli çocukların eğitimi konularında çalışmaları olmak.
31PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 11Doçentliğini temel eğitim (sosyal bilgiler eğitimi) alanında almış olmak, sosyal bilgiler eğitiminin felsefesi konusunda çalışmaları olmak.
32PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, okumada öz düzenleme ve bağımsız strateji kullanımı konularında çalışmaları olmak.
33PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, Türkçe eğitimi, dijital hikaye anlatıcılığı, duygu durumları ve psikolojik mekanizmalar konularında
çalışmaları olmak.
34PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 11Doçentliğini Türkçe eğitimi alanında almış olmak, yabancılara ve yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak.
35PROFESÖRGAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 11Doçentliğini Dünya dilleri ve edebiyatları alanında almış olmak, karşılaştırmalı edebiyat ve edebiyatın dil sınıflarında öğretimi konularında çalışmaları olmak.
36DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 11Doktorasını İngiliz dili eğitimi alanında yapmış olmak, yabancı dilde hitap ifadelerinin kullanımı konusunda
çalışmaları olmak.
37DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKCERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ 11Hemşirelik lisans mezunu olmak, cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, ameliyat sonrası sorunlar ve periferik arter hastalarının
hemşirelik bakımı ile ilgili çalışmaları olmak.
38DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKDOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 11Hemşirelik lisans mezunu olmak, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, jinekolojik kanserler ve progresif kas gevşeme
egzersizleri ile ilgili çalışmaları olmak.
39DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİHEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 11Hemşirelik lisans mezunu olmak, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kronik hastalıkta umutsuzluk kavramı ve şizofreni
hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.
40PROFESÖRMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK 11Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, geç dönem Osmanlı yönetim yapıları, erken Cumhuriyet Dönemi mimarlık yayınları konularında çalışmaları
olmak.
41DOÇENTMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK 11Doçentliğini mimarlık alanında almış olmak, engelliler için mimari tasarım ve erişilebilirlik/ulaşılabilirlikle ilgili Türk standartları, mimari proje atölye derslerinde maket ile çalışmanın önemi ve pandemi dönemi ve sonrası uygulamaların karşılaştırılması konularında
çalışmaları olmak.
42PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, çok kullanıcılı, çok antenli kablosuz haberleşme konusunda çalışmaları olmak.
43DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, güç elektroniği, yenilenebilir enerji sistemleri ve dayanıklı kontrol sistemleri konularında
çalışmaları olmak.
44DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini endüstri mühendisliği alanında almış olmak, ergonomi ve çok kriterli karar verme konularında çalışmaları olmak.
45DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini endüstri mühendisliği alanında almış olmak, ergonomi ve çizelgeleme alanında çalışmaları
olmak.
46DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 11Endüstri mühendisliği alanında, lisans, yüksek lisans ve
doktora mezunu olmak, yer seçimi-araç rotalama problemleri ve benzetim alanlarında çalışmaları olmak.
47DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, betonarme güçlendirme konusunda çalışmaları olmak.
48PROFESÖRMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak, alkan dehidrojenasyonu, membranlar, endüstriyel kazalar, risk analizi ve çok kriterli karar verme
yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
49DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini kimya mühendisliği alanında almış olmak, akışkan yatak teknolojileri ve kimyasal proseslerde ekserji konularında çalışmaları olmak.
50DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, turbomakinalar ve nanoakışkanlar konularında
çalışmaları olmak.
51DOÇENTMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİMAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış
olmak, içten yanmalı motorların dönüşümü ve katalitik konvertör alanlarında çalışmaları olmak.
52DOÇENTSAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKDİYETETİK 11Doçentliğini beslenme ve diyetetik alanında almış olmak, yeme davranışı bozuklukları, obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme, KOAH, migren ve
diyetetik alanlarında çalışmaları olmak.
53DOÇENTSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİYAŞLI BAKIMI 11Doçentliğini psikiyatri hemşireliği alanında almış olmak, romatoid artritli yaşlı bireylerin psikolojik- spiritiüel iyi oluşları, terör saldırıları ve deprem
konularında çalışmaları olmak.
54PROFESÖRSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLERİ
BÖLÜMÜ
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ 11Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi alanında almış olmak, laboratuvar hayvanları üretimi, pubertal gelişimi, gebelik fizyolojisi ve maternal immunite
konularında çalışmaları olmak.
55DOÇENTTEKNİK BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE
DAĞITIMI
 11Doçentliğini inşaat mühendisliği alanında almış olmak, ulaşım ve trafik mühendisliği, karayolu trafik güvenliği konularında çalışmaları olmak.
56PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini bilgisayar- bilişim bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, evrak sahteciliği tespiti ve mikrodenetleyici kontrollü test sistemleri konularında çalışmaları olmak.
57DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak, bilgisayar ağları ve ağ
performansları konularında çalışmaları olmak.
58DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini elektrik-elektronik mühendisliği alanında almış olmak, güç elektroniğinde çok portlu güç dönüştürücüleri, güç dönüştürücülerinin kontrolü, model öngörülü kontrol ve kayma kipli kontrol konularında çalışmaları olmak, alanında yurt dışı
projelerde görev almış olmak.
59DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, güneş enerjisi, işlenebilirlikte vorteks tüp ile soğutma, optimizasyon ve yapay sinir ağları
konularında çalışmaları olmak.
60PROFESÖRTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, çift fazlı çelik sacların şekillendirilmesi, manyetik aşındırıcılarla işleme konularında çalışmaları
olmak.
61DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİMALAT MÜHENDİSLİĞİİMALAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini makine mühendisliği alanında almış olmak, çift fazlı çelik sacların şekillendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.
62DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 11Doktorasını yapı eğitimi alanında yapmış olmak, tarihi yapı harçları, onarım harçları ile geri dönüşüm agregaları ve puzolanik malzemeler konularında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında çalışma
deneyimine sahip olmak.
63DOÇENTTEKNOLOJİ FAKÜLTESİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİMETALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 11Doçentliğini fizik alanında almış olmak, ikili oksit yarı iletken ince film ve nano malzemelerin gaz ve sıvı faz fotokatalitik aktiviteleri ve mekanik ve fiziksel
özellikleri konularında çalışmaları olmak.
64DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTEKNOLOJİ FAKÜLTESİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİOTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 11Otomotiv mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, içten yanmalı motorlar, dıştan yanmalı motorlar, termoplastik kompozit malzemeler ve otomotiv imalat işlemleri konularında çalışmaları olmak.
65PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 11Doçentliğini anesteziyoloji alanında almış olmak, ultrason eşliğinde yapay zeka kullanımının periferik sinir bloklarındaki işaret noktalarının belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak ve bu konuda proje
yürütücüsü olarak görev yapmış olmak.
66DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 11Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak, obstetrik anestezi ve rejyonal anestezi konularında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinin İngilizce programlarında ders
verme deneyimine sahip olmak.
67PROFESÖRTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 11Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak, fonksiyonel nöroşirürji alanında çalışmaları olmak.
68DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 11Doçentliğini beyin ve sinir cerrahisi alanında almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi alanında
çalışmaları olmak.
69DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARI 11Doçentliğini göz hastalıkları alanında almış olmak, kornea ektazisinde iyontoforez destekli epi-on kornea
çapraz bağlama tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
70DOÇENTTIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
 11Doçentliğini kulak burun boğaz hastalıkları alanında almış olmak, endoskopik endonazal kafa tabanı
cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
71DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 11Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmak, omurga cerrahisi konusunda çalışmaları olmak.
72DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIP 11Acil tıp uzmanı olmak, acil servise başvuran darp olguları, 85 yaş üzeri hastaların özellikleri konularında
çalışmaları olmak.
73DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIÇOCUK YOĞUN BAKIM11Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak, çocuk yoğun bakım yan dal uzmanı olmak, çocuk yoğun bakımda katater komplikasyonları ile ilgili çalışmaları olmak, uluslararası faz 1/2 çalışmalarında araştırmacı
olarak görev yapmış olmak.
74DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI 11Dermatoloji uzmanı olmak, tümör biyolojisi ve immünolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak.
75PROFESÖRTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 11Doçentliğini fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında almış olmak, sağlıkta maliyet analizi , sağlıkta geri ödeme sistemleri ve rejenefatif tıp uygulamaları
alanlarında çalışmaları olmak.
76DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİFİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 11Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olmak, inmede bilişsel rehabilitasyon ve fiziksel bozukluklar ile işlevsellik konusunda çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında Türkçe ve İngilizce tıp fakültesi
programlarında en az üç yıl ders vermiş olmak.
77DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARI 11Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olmak, silikozis, sarkoidoz ve pulmoner aktinomikoz alanlarında çalışmaları olmak, Türk Göğüs Hastalıkları
Yeterlik Kurulu Board belgesine sahip olmak.
78DOÇENTTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI 11Doçentliğini halk sağlığı alanında almış olmak
79DOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİHALK SAĞLIĞI 11Halk sağlığı uzmanı olmak, iş ve meslek hastalıkları yandal uzmanı olmak.
80DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİ 11Nöroloji uzmanı olmak, serebrovasküler hastalıklar ve serebellumla ilgili çalışmaları olmak.
81DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ 11Radyoloji uzmanı olmak, çocuk onkolojik görüntülemesinde çalışmaları olmak, Avrupa Radyoloji Derneğince verilen yeterlilik belgesine sahip olmak, Türk Nöroradyoloji Diploması ve Türk Pediatrik
Nöroradyoloji Diplomasına sahip olmak.
82DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ 11Radyoloji uzmanı olmak, ultrasonografide karaciğer yağlanmasının kantitatif ölçümü, onkoloji hastalarında sarkopeninin değerlendirilmesi konularında çalışmaları
olmak.
83DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİ 11Radyoloji uzmanı olmak, girişimsel vasküler ve girişimsel nöroradyoloji alanlarında çalışmaları olmak, Avrupa Nöroradyoloji Derneği tarafından verilen
yeterlilik belgesine sahip olmak.
84DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİTIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 11Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak, kadın ruh sağlığı alanında çalışmaları olmak, tıp fakültelerinde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında Türkçe ve İngilizce
lisans dersleri vermiş olmak.
85DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİYÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 11Yönetim bilişim sistemleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, yapısal eşitlik modelleri, yapay sinir ağları, veri zarflama analizi ve veri analitiği alanlarında çalışmaları olmak, yükseköğretim kurumlarında veri bilimi alanında ders verme
deneyimine sahip olmak.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğre...

YSK’dan Gemlik kararıSonraki Haber

YSK’dan Gemlik kararı

Yorum Yazın

Zümre toplantısına katılan öğretmene ek ders ücreti ödenir mi?
Amir, işçi mi olur memur mu?
Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile ilgili duyuru
Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları’nın ikincisi başlıyor!
"Özel Çocuklara Özel Mektuplar Seçkisi" düzenlenecek
İşte kendinizi geliştirmeniz için online eğitimler
EBA'da "Zenginleştirilmiş Kitap" Çalışmaları
23 Nisan, Özel Etkinliklerle Kutlanacak
TBMM’de "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Ve Bilim Şenliği" Başladı
20 Nisan Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (19 Nisan 2024) 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi
4688 Sayılı Kanun’a İlişkin Hazırladığımız Rapor Seti
Devletimize, Milli Birliğimize Ve Ay Yıldızlı Bayrağımıza Yönelik Bu Hain Girişimleri Şiddet Ve Nefretle Kınıyoruz
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Sınavları İçin Kayıt Yenileme Duyurusu
Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı Başvuru Sonuçları Açıklandı
OGM Materyal YKS Çıkmış Sorular Çözüm Videoları
Okul Sporları Duyuruları
GSB Medya Kampı Katılımcı Listesi
2023 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Memur, Şef, Sayman ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Şube Müdürü Kadroları İçin Görevde Yükselme Suretiyle Atama Sonuçları
Can Ataklı'ya Karşı Hukuk Mücadelemiz Sürüyor