Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

DUYURULUR.
Genel Şartlar

1-   Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2-   ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (Yabancı diller de 85) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin  başvuru  belgeleri  ekinde  muafiyet  durumlarını  kanıtlamaları  halinde  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3-   Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyet  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
4-   7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)

Unvan Şartları
Araştırma Görevlisi

1-  Araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvurabilmek  için  giriş  sınavının  yapıldığı  yılın  ocak  ayının  birinci  günü  itibarıyla  otuz  beş  yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. (Adayların azami lisansüstü eğitim süresini aşmamış olması gerekir)

Öğretim Görevlisi
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

1-  Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek   yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarına   atanacak   olanlarda,   yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-    Meslek Yüksekokullarının; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR
1- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak  başvuruların,  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru  yapılacak  ilgili  birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne  veya  Rektörlük  kadrolarında Rektörlüğe  ulaşması  gerekmektedir.  Yanlış  birimlere  yapılan  başvurular  dikkate  alınmayacaktır.  (Postadaki  gecikmelerden  üniversitemiz
sorumlu değildir.)
2-  Adayların  bir  kadroya  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  tüm  başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.
(Adedi 2 olarak belirtilen kadrolara başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecektir.)
3- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
4-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
5-Rektörlük;  sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik  yapmak  hakkını  saklı  tutar,  gerekli  görülmesi  halinde  ilanın  her  aşaması  iptal
edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER;
1-Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir) 2- Özgeçmiş.
3- Erkek adaylar için, Askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir.), (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).
4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-  Lisans/Lisansüstü  diplomaların  veya  geçici  mezuniyet  belgelerinin  fotokopisi  veya  e-devlet  çıktısı.  (Yabancı  yükseköğretim  kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
6- Lisans/Lisansüstü transkript belgelerinin fotokopisi veya e-devlet çıktısı. 7- 2 adet fotoğraf
8- Onaylı Öğrenci Belgesi veya e-devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci olma şartı aranan kadrolar için) 9- ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)
10- Hizmet Belgesi (e-devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) 11- Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)
12- Adli Sicil Belgesi veya e-devlet çıktısı. 13- Yabancı Dil Belgesi.
14- Barkod/Karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi31.12.2022
Son Başvuru Tarihi16.01.2023 (Mesai bitimi)
Ön Değerlendirme İlan Tarihi24.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi30.01.2023
Sonuç İlan Tarihi06.02.2023
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesiwww.mku.edu.tr
Başvuru YeriKadro Birimi(*)
Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta


*Başvuru birimleri her kadro için ayrı birimlerdir. Yanlış birimlere yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESLERİ:

BİRİMADRESTELEFON
Antakya Meslek YüksekokuluDerince  Mah.  Yurtlar  Sok.  No:28
Antakya/Hatay
0 326 267 38 24
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Tayfur         Sökmen         Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0 326 245 52 05 – 06
Eğitim FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0326 245 60 00
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0 326 245 58 50
İlahiyat FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0 326 245 50 84
İletişim FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0 326 245 58 00
Kırıkhan Meslek YüksekokuluKurtuluş    Mahallesi    Park   Sokak No:22
Kırıkhan/HATAY
0326 345 07 20
Rektörlük (Santral)Tayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0326 221 33 17 -18-19
Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0326 245 51 14
Veteriner FakültesiTayfur         Sökmen         Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 53 13
Yabancı Diller YüksekokuluTayfur         Sökmen         Kampüsü
Alahan/Antakya/Hatay
0 326 245 55 24

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANDERECEADETALESYABANCI DİL PUANINİTELİKLER
PUANITÜRÜ
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULUOTEL, LOKANTA VE İKRAM
HİZMETLERİ
BÖLÜMÜ
TURİZM VE OTEL
İŞLETMECİLİĞİ PR.
Öğr. Gör. (Ders Verecek)4170EA/SÖZ-Turizm İşletmeciliği bölümü veya eşdeğer lisans programlarından mezun olup Turizm İşletmeciliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUBEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİArş. Gör.4170SAY/EA/SÖZ50Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olup
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği/Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUSPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİM BİLİMLERİArş. Gör.4170SAY/EA/SÖZ50Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olup, Spor Yönetimi Bilimleri veya Beden Eğitimi ve Spor anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİArş. Gör.4170SAY/EA/SÖZ50Eğitim Fakültesi lisans programlarından mezun olup Eğitim Yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEArş. Gör.4170SAY/EA/SÖZ50Eğitim Fakültesi lisans programlarından mezun olup Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİArş. Gör.4270SAY50İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olup Matematik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİSİYASET VE SOSYAL BİLİMLERArş. Gör.4170EA50Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü veya eşdeğer lisans programlarından mezun olup Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında veya eşdeğer lisansüstü programlarda tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak
İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİArş. Gör.4170EA50Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü veya eşdeğer lisans programlarından mezun olup Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında veya eşdeğer lisansüstü programlarda tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak
KIRIKHAN MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLEROPTİSYENLİK PROGRAMIÖğr. Gör. (Ders
Verecek)
4170SAY-Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği lisans mezunu olup ilgili alanların birinde en az tezli yüksek lisans yapmış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEMEHAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE
İŞLETMECİLİĞİ
Arş. Gör.4170SAY50Veteriner Fakültesi mezunu olup Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında doktora yapıyor olmak
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLER BÖLÜMÜYABANCI DİLLER ANABİLİM DALIÖğr. Gör. (Ders Verecek)4170SAY/EA/SÖZ85İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Mütercim-
Tercümanlık, İngilizce Çeviri Bilim bölümlerinin birinden lisans mezunu olup bu alanların birinde
tezli yüksek lisans yapmış olmak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerini  (www.mku.edu.tr.  adresinde  Personel  Daire  Başkanlığının  sayfasında  temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar;
Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.),  H.M.K.Ü. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre hazırlanacak puanlama tablosu, adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), başlıca eseri belirtilen dilekçesi  ile bilimsel çalışma ve  yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere  gönderilecek 6  (altı) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.
Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge,  adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), lisans,  yüksek lisans ve doktora belgeleri  (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesi  (Tıp  -  Diş  Hekimliği  Fakültesi),   H.M.K.Ü.  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerine  göre  hazırlanacak  puanlama  tablosu  ve adayların doçent unvanını aldığı doçentlik başvuru (ÜAK) kriterlerine göre hazırlanan puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi (e-devletten alınabilir.), ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 4 (dört) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:
Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan  fotokopisi,  2  adet  fotoğraflarını,  yayın  listeleri  ile  yayınlarının  birer  örneğini,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerine  göre hazırlanacak puanlama tablosu, yabancı dil belgesi,  ilanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge, adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.), lisans, yüksek lisans ve doktora belgeleri (e-devletten alınabilir.), onaylı uzmanlık belgesini (Tıp - Diş Hekimliği Fakültesi), kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise elektronik ortamda (CD, flash bellek) ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgenin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumlardan alacakları (e-devletten alınabilir.)  onaylı hizmet belgesini dosyaya eklemeleri gerekmektedir
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır. (Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %30 kota uygulaması yapılmayacaktır.)
-Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.
-Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
- 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. (Açıktan atanacaklar için)
-Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.
- Erkek adaylar için, askerlik durum belgesi, (terhis-tecil belgesi veya muaf olduğuna dair belge).
-Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Barkod/karekodu okunaklı olması kaydıyla e-devletten alınacak tüm belgeler kabul edilecektir.
 

BİRİMADRESTELEFON
Rektörlük (Santral)Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 221 33 17 -18-19
Antakya Meslek YüksekokuluDerince Mah. Yurtlar Sok. No:28 Antakya/Hatay0326 267 38 24
Eğitim FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 60 00
Fen Edebiyat FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 58 66
İlahiyat FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 50 84
İletişim FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 58 00
Sağlık Bilimleri FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 221 33 17 -18-19
Tayfur Ata Sökmen Tıp FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 51 14
Veteriner FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 53 13
Ziraat FakültesiTayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay0326 245 58 29

 

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANDERECEADETNİTELİKLER
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE
ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
YEREL YÖNETİMLER PR.DOÇENT11Kamu Yönetimi bilim alanında doçent unvanı almış olmak, stratejik yönetim ve stratejik planlama konularında çalışmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDOÇENT11Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında doçent unvanı almış olmak,
güçlendirici liderlik ve kadın yöneticiler konusunda çalışmış olmak
YABANCI DİLLER
EĞİTİMİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDOÇENT11Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında doçent unvanı almış olmak,
geri bildirim uygulamaları konusunda çalışmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİANTROPOLOJİSOSYAL ANTROPOLOJİDOÇENT11Doçentliğini Sosyal ve Kültürel Antropoloji alanında almış olmak,
sosyal medya antropolojisi ve kimlik konularında çalışmış olmak
BİYOLOJİBOTANİKPROFESÖR11İlgili alanda doçent unvanını almış olmak, mantar konusunda çalışmış
olmak
FİZİKGENEL FİZİKDOÇENT11Parçacık fiziğinde kalorimetre geliştirme ve yapay sinir ağları ile
dedektörlerin konum ve enerji çözünürlükleri üzerine çalışmış olmak
SOSYOLOJİKURUMLAR SOSYOLOJİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak ve sanat
sosyolojisi alanında çalışmış olmak
TARİHYAKINÇAĞ TARİHİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Tarih Anabilim dalında doktora yapmış olmak, göç ve azınlık konularında çalışmış olmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak, siyer ve hadis ilişkisi
üzerine çalışmış olmak
TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ
KELAM VE İSLAM
MEZHEPLERİ TARİHİ
DOÇENT11Temel İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak ve yaratılış,
nübüvvet ve kelam ekolleri üzerine çalışmış olmak
İLETİŞİM FAKÜLTESİGAZETECİLİKBASIN EKONOMİSİ VE
İŞLETMECİLİĞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Avrupa basını ve mahremiyet alanlarında çalışmış olmak
GENEL GAZETECİLİKPROFESÖR11Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında doçent unvanı almış
olmak, yeni medya ve Osmanlı Basını alanlarında çalışmış olmak
RADYO TELEVİZYON
VE SİNEMA
SİNEMADOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Sinema ve mobing alanlarında çalışmış olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONNÖROLOJİK
REHABİLİTASYON
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak
ve Covid-19 pandemisinde koronafobi alanında çalışmış olmak
NÖROLOJİK
REHABİLİTASYON
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Fizyoterapi ve Rehabilitasyon anabilim dalında doktora yapmış olmak
ve göğüs cerrahisinde fizyoterapi alanında çalışmış olmak
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
PROFESÖR11Asetaminofenin postoperatif akut ve dirençli cerrahi ağrıya etkisi
üzerine çalışmış olmak
GÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11Optical Coherence Tomography-Angiography ile görüntüleme
konusunda çalışmış olmak
KALP VE DAMAR CERRAHİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ41Kardiyak tümörler ile ilgili çalışmış olmak
  ÜROLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11İnfertil hastalarda TESE başarısını etkileyen faktörlerle ilgili çalışmış
olmak
DAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIDOÇENT11Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları alanında yan dal uzmanı
olmak ve adrenal kitleler ile ilgili klinik çalışmalar yapmış olmak
İÇ HASTALIKLARIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Tıbbi Onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
PROFESÖR11Şizofreni hastalarında retinovasküler yapılar hakkında çalışmış olmak
TIBBİ FARMAKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ31Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlığını
almış olmak
TEMEL TIP BİLİMLERİBİYOİSTATİSTİK VE TIP
BİLİŞİMİ
DOÇENT11Biyoistatistik alanında doçent unvanı almış olmak, geçerlilik ve
güvenirlilik alanında çalışmış olmak
TIBBİ MİKROBİYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ3,32Tıp Fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını
almış olmak
VETERİNER FAKÜLTESİZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEMEHAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARIDOÇENT11Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları alanında doçent unvanı almış olmak ve “İn-Vitro Rumen Fermantasyonu” tekniklerinde
çalışmış olmak
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE
İŞLETMECİLİĞİ
PROFESÖR11Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında doçent unvanı almış olmak
ZİRAAT FAKÜLTESİBAHÇE BİTKİLERİBAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHIPROFESÖR11Bahçe Bitkileri alanında doçent unvanı almış olmak, asmada
erkencilik, örtü altı yetiştiriciliği, çeşit ve anaç adaptasyonu, kuraklık
fizyolojisi, çoğaltma ve üzüm muhafazası konularında çalışmış olmak
BİTKİ KORUMAFİTOPATOLOJİDOÇENT11Bitki Koruma alanında doçent unvanı almış olmak, bitki bakteriyel hastalıklar ve bakteriyel hastalıklarla biyolojik mücadele konularında
çalışmış olmak
GIDA
MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİDOÇENT11Gıda Mühendisliği Bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve tahıl nişastalarının fonksiyonel özellikleri, tahıl ve baklagil biyoaktif bileşikleri üzerine ekstrüzyon işleminin etkileri konularında çalışmış
olmak
TARLA BİTKİLERİTIBBİ BİTKİLERDOÇENT11Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçent unvanı almış olmak ve tıbbi bitkilerin seleksiyon ıslahı ve endüstriyel kullanımı üzerine
çalışmış olmak
ZOOTEKNİHAYVAN YETİŞTİRMEPROFESÖR11Zootekni bilim alanında doçent unvanı almış olmak ve küçükbaş hayvanlarda davranış, ıslah, üreme ve genetik konularında çalışmış
olmak

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel alıyorÖnceki Haber

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Aka...

Enflasyon Farkı Zam Değildir, Ek Zam Ve Refah Payı KaçınılmazdırSonraki Haber

Enflasyon Farkı Zam Değildir, Ek Zam Ve...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü