İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alacak
Abone ol
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlere,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

İlanımız  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı'nın  Kamu  Personeli  Alım  İlanları  ve  Üniversitemiz  web  sayfasında  ilan  süresince yayımlanmaktadır.
İlan başvuru tarihi:  31.12.2022
İlan son başvuru tarihi: 16.01.2023
İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Doçent :
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna;  2  (iki)  adet  biyometrik  fotoğrafını,  nüfus  cüzdan  örneğini,  özgeçmişini,  doçentlik  belgesini,  diğer  öğrenim  belgeleri  ile  bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak   www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar Doçentlik Başvuru  Dosyasında  Olması  Gereken  Evrakların  Kontrol  Listesi)  formda  belirtilen  belgelerin  sıralamaya  uygun  şekilde  bir  adet  başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir usb bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :
1-   Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 2-   Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3-   Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından  (www.turkiye.gov.tr)  alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4-   Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.
 

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDERECEAÇIKLAMA
1MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR DONANIMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11 
2EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDOÇENT12 

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  Maddesi,  araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.
İlan olunur.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresinde mevcuttur.
 

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDRCALESYDS, YÖKDİL
veya EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA
1REKTÖRLÜKKURUMSAL İLETİŞİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(UYGULAMALI BİRİM)
1470 (SAY)50Bilgisayar  mühendisliği  veya  yazılım  mühendisliği lisans  mezunu  olup,  alanında  tezli  yüksek  lisans yapmış        olmak.        Web        frontend-        react, javascript,next.js   mobil   -   react   nativ   backend- nodejs,    python    programlama    dillerini    bildiğini belgelendirmek.
2FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİKURUMLAR SOSYOLOJİSİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SÖZ)50Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, sosyoloji ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SÖZ)50Türk  dili  ve  edebiyatı  bölümü  lisans  mezunu  olup, Türk dili ve edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSATİKTİSAT POLİTİKASIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (EA)50İktisat bölümü lisans mezunu olup, iktisat ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMKİŞİLERARASI İLETİŞİMARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SÖZ)50Halkla  ilişkiler  ve  tanıtım  bölümü  lisans  mezunu olup, halkla ilişkiler ve tanıtım ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİSPOR YÖNETİCİLİĞİSPOR YÖNETİCİLİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (EA)50Spor   yöneticiliği   ana   bilim   dalında   tezli   yüksek lisans yapıyor olmak.


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
 

Duyuru Başlama Tarihi31.12.2022
Son Başvuru Tarihi16.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi17.01.2023
Sınav Giriş Tarihi19.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi20.01.2023
Kabul Edilecek Başvuru ŞekliŞahsen veya Posta ile
Başvuru AdresiKadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.inonu.edu.tr


GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak  programın  eğitim  dilinde;  bilim  alanı  yabancı  dille  ilgili kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile 4/11/1981 tarihli  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  5  inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu  yabancı  dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek  öğretim  görevlisi atamalarında,  en az bir dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından kabul  edilen merkezi  yabancı  dil sınavından  en az 85  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen  bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1.  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Başvuru  Formu.  (www.inonu.edu.tr  adresinden  Personel  Daire  Başkanlığı  sayfasına  giriniz.  Dokümanlar  -  Formlar  kısmından  "Öğretim  Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3.  Lisans,  yüksek  lisans,  doktora  ve  uzmanlık  mezuniyet  belgelerinin  aslı  veya  kopyasının  resmi  makamlarca  onaylanmış  ıslak  imzalı  onaylı  belgesi  ya  da  bu  belgelerin  E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı.
5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES  sonuç belgesi.
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi. 9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel  Şartlar  Başlığı  altında  yer  alan  4.  madde  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  Meslek  Yüksekokullarının  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak  başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlere,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız  Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı'nın  Kamu  Personeli  Alım  İlanları  ve  Üniversitemiz  web  sayfasında  ilan  süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi:  31.12.2022
İlan son başvuru tarihi: 16.01.2023
İlan olunur.
Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :
Profesör  kadrolarına  başvuracak  adayların,  başvurdukları  bölüm  ve  ana  bilim  dalı  ile  “Başlıca  Araştırma  Eserini  belirttiği  Akademik Kadrolara  Ait  Başvuru  Formuna;  2  (iki)  adet  biyometrik  fotoğrafını,  nüfus  cüzdan  örneğini,  özgeçmişini,  bilimsel  yayınlarını,  kongre  ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar - Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir usb bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :
1-   Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2-   Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3-   Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından  (www.turkiye.gov.tr)  alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4-   Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.
 

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDERECEAÇIKLAMA
1DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK DİŞ BİLİMLERİORTODONTİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11 
2DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK DİŞ BİLİMLERİORTODONTİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11 
3İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROFESÖR11Sosyal yapı ve değişme üzerine alan araştırmaları yapmış olmak.
4KARACİĞER NAKLİ ENSTİTÜSÜ KARACİĞER NAKLİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Tıp   fakültesi   mezunu   olup,   halk   sağlığı alanında doktora yapmış olmak. Hepatit  B ve  Hepatit  D’li  hastalarda  hepatosellüler kanser gelişmesi üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
5TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÜKLEER TIPDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11 
6TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Çocuk radyolojisi yandal uzmanı olmak.


 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.
İlan olunur.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresinde mevcuttur.
 

S.NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDRCALESYDS, YÖKDİL
veya EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA
1REKTÖRLÜK  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (UYGULAMALI BİRİM)1470 (SAY)50Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında doktora yapmış olup, sosyal ağ üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
2SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ PROGRAMIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1270 (SAY- EA- SOZ) Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans mezunu olmak ve rehabilitasyon alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.
3ADALET MESLEK YÜKSEKOKULUHUKUKCEZA İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK)1270 (SAY- EA- SOZ) Hukuk fakültesi lisans ve kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans muzunu olup ceza hukuku alanında çalışmaları olmak.
4ALEVİLİK
ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1770 (SÖZ)50Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMASÖTİK TEKNOLOJİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Eczacılık fakültesi mezunu olup ilgili ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (EA)50Alanında doktora yapıyor olmak.
7EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKUYGULAMALI MATEMATİKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİGRAFİK TASARIMIGRAFİK TASARIMARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY- EA- SOZ)50Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
10HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİK BÖLÜMÜÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
11HUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKUMİLLETLERARASI HUKUKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (EA)50Hukuk fakültesi mezunu olup, alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
12İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİHUKUK BİLİMLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (EA)50Hukuk fakültesi mezunu olup, kamu hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
13MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAATGEOTEKNİKARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50İnşaat mühendisliği lisans mezunu olup, geoteknik bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
14MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR BİLİMLERİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
15MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBİLGİSAYAR YAZILIMIARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
16MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİARAŞTIRMA GÖREVLİSİ1470 (SAY)50Yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği lisans mezunu olup, yazılım alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
Duyuru Başlama Tarihi 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi 13.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2023
Sınav Giriş Tarihi 19.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2023
Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile Başvuru Adresi Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.inonu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Formu. (www.inonu.edu.tr adresinden Personel Daire Başkanlığı sayfasına giriniz. Dokümanlar - Formlar kısmından "Öğretim Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık mezuniyet belgelerinin aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da bu belgelerin E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı.
5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES sonuç belgesi.
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi.
9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 30.12.2022
İlan son başvuru tarihi: 13.01.2023
 İlan olunur.
 Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar - Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent :
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dokümanlar – Formlar Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur
4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir usb bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :
1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3- Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da
öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar

 

SIRA NO.BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIADETDERECEAÇIKLAMA
1DEVLET KONSERVATUVARIMÜZİKTÜRK SANAT MÜZİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13 
2DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERRESTORATİF DİŞ TEDAVİSİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Restoratif diş tedavisi uzmanı olup, yüzey pürüzlülüğü konusunda çalışma yapmış olmak.
3EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDOÇENT11Doçentlik unvanını matematik eğitimi alanında almış olmak.
4EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDOÇENT11Doçentlik unvanını eğitim programları ve öğretim alanında almış olup, alternatif değerlendirme konusunda çalışmaları olmak.
5EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDOÇENT11Doçentlik unvanını eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında almış olmak.
6EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİDOÇENT11Doçentlik unvanını okul öncesi eğitimi alanında almış olup, okul öncesi, fen ve matematik eğitimi alanında çalışmaları olmak.
7EĞİTİM FAKÜLTESİÖZEL EĞİTİMZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktorasını özel eğitim alanında yapmış olup, öğrenme güçlüğü konusunda çalışmaları olmak.
8EĞİTİM FAKÜLTESİYABANCI DİLLER EĞİTİMİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktorasını ingiliz dili eğitimi alanında yapmış olup, akademik söylem sosyalleşmesi konusunda çalışmaları olmak.
9EĞİTİM FAKÜLTESİGÜZEL SANATLAR EĞİTİMİMÜZİK EĞİTİMİPROFESÖR11Doçentlik unvanını müzik eğitimi alanında almış olmak.
10EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE
PSİKOLOJİK DANIŞMALIK
DOÇENT11Doçentlik unvanını rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında almış olup, psikolojik danışman eğitimi alanında çalışmaları olmak.
11EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ24Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilim dalı doktora
mezunu olup, kariyer danışmanlığı alanında çalışmaları olmak.
12FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİPSİKOLOJİKLİNİK PSİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Psikoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak.
13FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİHOSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİDOÇENT11Son dönem Osmanlı fikir hareketleri üzerine çalışmaları olmak.
14FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEFELSEFE TARİHİDOÇENT11Doçentlik unvanını felsefe tarihi ana bilim dalında almış olup, çağdaş felsefe alanında çalışmaları olmak.
15FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKGENETİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Biyomalzemelerin sitotastik ve genotastik özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
16FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİCOĞRAFYACOĞRAFYA BİLGİ SİSTEMLERİDOÇENT11Doçent unvanını fiziki coğrafya alanında almış olup, coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışmaları olmak.
17FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKBİYOİNFORMATİKPROFESÖR11 
18GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİRESİMRESİMDOÇENT11Kültür varlıkları ve resim sanatı üzerine çalışmaları olmak.
19GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİGRAFİK TASARIMIGRAFİK TASARIMDOÇENT11 
20GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİMÜZİK BİLİMLERİMÜZİKOLOJİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ13Müzikoloji ve müzik teorisi alanında doktora yapmış olmak.
21HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİK BÖLÜMÜHALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Halk sağlığı hemşireliği ana bilim dalında doktora yapmış olmak.
22HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKİÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİPROFESÖR11Doçentlik unvanını iç hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.
23HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKİŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12Hukuk fakültesi mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
24HUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKMEDENİ HUKUKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ21Hukuk fakültesi mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
25HUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKUGENEL KAMU HUKUKUDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Hukuk fakültesi mezunu olup, alanında doktora yapmış olmak.
26İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMAPROFESÖR11 
27İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİEKONOMETRİİSTATİSTİKPROFESÖR11 
28İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLERPROFESÖR11 
29İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKELAMDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ12Yüksek lisans ve doktorasını temel İslam bilimleri kelam ana bilim dalında yapmış olmak.
30İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARITÜRK İSLAM EDEBİYATIPROFESÖR11Türk islam edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
31İLAHİYAT FAKÜLTESİİSLAM TARİHİ VE SANATLARIİSLAM TARİHİPROFESÖR11Doçentlik unvanını islam tarihi alanında almış olmak.
32İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ15Hafız olup, Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraat ilmi konusunda çalışmaları olmak.
33İLETİŞİM FAKÜLTESİGAZETECİLİKBASIN YAYIN TEKNİĞİPROFESÖR11Doçentlik unvanını gazetecilik ve medya çalışmaları alanında almış olmak.
34İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLERREKLAMCILIK VE TANITIMPROFESÖR11Doçentlik unvanını reklamcılık alanında almış olmak.
35İLETİŞİM FAKÜLTESİRADYO, TELEVİZYON VE SİNEMASİNEMADOÇENT11Doçentlik unvanını iletişim çalışmaları alanında almış olmak.
36MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULUYÖNETİM VE ORGANİZASYONİŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Yönetim ve organizasyon ana bilim dalında doktora yapmış olup, işe bağlılık alanında çalışmaları olmak.
37MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULUMÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİKSOSYAL GÜVENLİK PROGRAMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Muhasebe ve finansman bilim dalında doktora yapmış olup, çevre muhasebesi ile ilgili çalışmaları olmak.
38MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULUMUHASEBE VE VERGİMUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Kadın girişimciliği üzerine çalışmaları olmak.
39MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA TEKNOLOJİSİDOÇENT11Doçentliğini gıda mühendisliği bilim alanında almış olmak.
40SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olup beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
41SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUECZANE HİZMETLERİECZANE HİZMETLERİ PROGRAMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktorasını temel eczacılık bilimleri programında almış olmak.
42SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUDİŞÇİLİK HİZMETLERİAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMIDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ11Doktorasını diş hastalıkları ve tedavisi ana bilim dalında almış olup, bilgisayarlı mikro tomografi görüntüleme sistemlerinde çalışmaları olmak.
43SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİANTRENÖRLÜK EĞİTİMİSPOR SAĞLIK BİLİMLERİDOÇENT11Doçentlik unvanını spor bilimleri temel alanında almış olmak.
44SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
EĞİTİMİ
ENGELLİLER EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİDOÇENT11Doçentlik unvanını spor bilimleri temel alanında almış olmak.
45SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİBEDEN EĞİTİMİ VE SPORSPORDA PSİKOSOSYAL ALANLARDOÇENT11Doçentlik unvanını spor bilimleri temel alanında almış olmak.
46TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARIPROFESÖR11Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak.
47TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS HASTALIKLARIPROFESÖR11 
48TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİPROFESÖR11Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.
49TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİRADYOLOJİPROFESÖR31 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojileri YarışmasıÖnceki Haber

TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen San...

ODTÜ 5 Öğretim Elemanı Alım İlanıSonraki Haber

ODTÜ 5 Öğretim Elemanı Alım İlanı

Yorum Yazın

2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
25 Eylül Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
PİKTES Projesinde görevlendirilen ücretli öğretmenler öğretmenevlerinden indirimli yararlanabilir mi?
Deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili alınan son kararlar
Ek yerleştirmeler bu ay sonuna kadar bitmiş olacak
Ortak sınav tarihleri açıklandı
Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı 29 Eylül-01 Ekim 2023 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Uluslararası Uzay Kongresinde
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Geçici Görevlendirilen Öğretmenler Hakkında Açıklama
24 Eylül Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün
"100. Yılında Cumhuriyet" Konulu Resim, Şiir Ve Kompozisyon Yarışması
Değerli Öğretmenler! Önlük İçin Beden Ölçüleri Vermemeli, Tek Tip Kıyafet Dayatmasını Kabul Etmemeliyiz!
Memur Zamları, Hedef Enflasyonun Altında Kaldı. Enflasyon Farkı Zam Değildir, Refah Payı Verilmelidir
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş İşlemleri
MEB’den Personelin Maaşla Ödüllendirilmesi Sürecinde Adaletsizliklerin Giderilmesini Talep Ettik
Mülakat Sürecinde Karşılaşacak Hatalar
Evdeki Bulgurdan Olmayalım!
Bakan Yusuf Tekin'den Yeni Mülakat Açıklaması