İstanbul Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İstanbul Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
Abone ol
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama) kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru Evrakları:
1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtilecektir.) ve Başvuru Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/duyurular/1/1 sayfasından ulaşılabilir)

2- T.C.Nüfus Cüzdanı/T.C.Kimlik Kartı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet)
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e-Devlet)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet)
7- Lisans Transkript (Aslı veya e-Devlet)
8- ALES belgesi
9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10- Yabancı Dil belgesi
11- Sertifika veya Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (e-Devlet)
13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)
14- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge veya e- Devlet)

Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 29.12.2022
Son Başvuru Tarihi :12.01.2023
Ön Değerlendirme
Sonuçlarının
İlan Tarihi :20.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi :27.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi :02.02.2023


Önemli Notlar:
1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süreler içinde ilgili birimlere yapılamayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5. İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

6. Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, Resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

7. İlanın çıkıldığı Birim içinde sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların İlanın çıkıldığı Birim içinde tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanın çıkıldığı Birim içinde birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
8. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9. İlana başvurmak isteyen adaylar kadroya başvuru yerinin iletişim adreslerine ilgili birimin web sayfasından ulaşabilir. Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları ilgili birimin web sayfasında yayımlanacaktır.
10. İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
11. İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir
 

UNVANIİLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
KADRO SAYISIBAŞVURU ŞEKLİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİKADROYA BAŞVURU
YERİ
İLAN ÖZEL ŞARTKADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
Rektörlük1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire BaşkanlığıTeknoloji     Transfer     Uygulama     ve     Araştırma     Merkezinde görevlendirilmek  üzere;  Üniversitelerin;  İşletme  Fakülteleri,  İktisat Fakülteleri veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden   Lisans mezunu olup, İşletme, İktisat, Maliye veya Ticaret Hukuku alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans
Eğitimini tamamlamış olmak.
1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
Rektörlük1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire BaşkanlığıUluslararası Projeler Ofisi'nde görevlendirilmek üzere; Üniversitelerin İşletme  Fakülteleri,  İktisat  Fakülteleri,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakülteleri,    Siyasal    Bilgiler    Fakülteleri    veya    Mühendislik Fakültelerinin  Bölümlerinden  veya  Hukuk  Fakültelerinden  Lisans mezunu olup, İşletme Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler  Fakülteleri,  Siyasal  Bilgiler  Fakülteleri  veya  Mühendislik Fakültelerinin  Bölümlerinden  veya  Hukuk  Fakülteleri  alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlamış ve Lisans veya Tezli  Yüksek  Lisans  eğitimi  sonrası  en  az  iki  (2)  yıl  Uluslararası
Projeler alanında deneyimli olmak.
1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
Rektörlük1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire
Başkanlığı
Kurumsal İletişim Kooedinatörlüğünde görevlendirilmek üzere; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olup, Kişilerarası İletişim
alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.
1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
Rektörlük1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire BaşkanlığıUzaktan Eğitim amacıyla görevlendirilmek üzere; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümü Lisans Mezunu olup, Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri   İlişkileri   alanında   Tezli   Yüksek   Lisans   eğitimini tamamlamış ve Yükseköğretim Kurumlarında alanında en az beş (5)
yıl deneyimli olmak.
2
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
Rektörlük1ŞAHSEN/ POSTAhttps://personel.istanbul.edu.tr/tr/_Rektörlük Personel Daire BaşkanlığıUzaktan  Eğitim  amacıyla  görevlendirilmek  üzere;  Eğitim  Bilimleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden Lisans Mezunu  olup,  Eğitim  Programları  ve  Öğretim,  Eğitimde  Program Geliştirme,  Eğitim  Teknolojileri,  Eğitim Yönetimi  ve  Denetimi  veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak.2

Başvuruda bulunacak adayların;

a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı,

ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim
Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
(**Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.


BAŞVURU EVRAKI:

 1. Kadroya Başvuru Dilekçesi

 2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

 3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

 4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş

 5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)

 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)

 7. Askerlik Durum Belgesi (***)

 8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)

 9. Sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı) (***)

 10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

 11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)

 12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)

 

(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör unvanı almış adaylar başvuramaz.

 2. Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan “Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar” sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir.

 3. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 4. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 5. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

 6. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.

 7. İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

 8. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 9. “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.iuc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.iuc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.

 10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.

 11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 16.03.2022, 03.08.2022 ve 07.12.2022 tarihli kararlarıyla Üniversitemize verilen atama ve ilave atama izni kontenjanları dâhilinde yapılacak olup, atama izinleri kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

 12. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

 13. İlanımıza http://www.iuc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 29.12.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 12.01.2023 (mesai saati bitimi itibariyle)


D U Y U R U L U R

 


ANABİLİM DALI/PROGRAM
 


UNVAN


ADET


AÇIKLAMA

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ


TIBBİ GENETİK
 


DOÇENT


1


Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Genetik uzmanlığını almış olmak.


TIBBİ GENETİK
 


DOÇENT
 


1


Doktorasını Tıbbi Genetik alanında yapmış olmak ve Prenatal/Postnatal Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik testler, FISH, hücre kültürü yöntemleri, dikey jel elektroforez ve western blot analizleri konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 


DOÇENT


1


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve Çocuk Kardiyolojisi yan dal
uzmanlığını almış olmak.


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


DR. ÖĞR. ÜYESİ


1


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve Çocuk Genetik Hastalıkları yan dal
uzmanlığını almış olmak.


ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


DR. ÖĞR. ÜYESİ


1


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Hastalıkları yan dal uzmanlığını almış olmak.


NÖROLOJİ


DR. ÖĞR. ÜYESİ


1


Nöroloji uzmanı olmak ve Avrupa Nöroloji Yeterliliği belgesine sahip olmak, Elektrofizyoloji konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.

HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ


ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ


DOÇENT


1


Özel Eğitim (Özel Yetenekliler Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak ve özel yeteneklilerde matematik eğitimi, okuduğunu anlama ve destek eğitim odaları üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


İŞLETME YÖNETİMİ


DOÇENT


1


Doktorasını Yönetim ve Organizasyon alanında yapmış olmak ve Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı almış olmak, Örgütsel Davranış alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU


AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ


DOÇENT


1


Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent unvanı almış olmak.

NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


KOGNİTİF SİNİRBİLİM


PROFESÖR


1


Nöroloji uzmanı olmak ve Davranış Nörolojisi, Kognitif Nörobilim ve Bilişsel
Rehabilitasyon alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Derecelerine göre Uzman ve Başögretmenlerin alacağı tazminat oranları belirlendiÖnceki Haber

Derecelerine göre Uzman ve Başögretmenle...

Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopardıSonraki Haber

Maganda kurşunu genç kızı hayattan kopar...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü