Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Abone ol
Biz bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlerin ilk defa göreve başladıkları tarihi esas alarak 30 Eylül tarihine göre hizmet süresi hesaplamaları yapılması gerektiğini yazdık.

NOT: Biz bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlerin ilk defa göreve başladıkları tarihi esas alarak 30 Eylül tarihine göre hizmet süresi hesaplamaları yapılması gerektiğini yazdık, bakanlık sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atandıkları tarihi baz alarak 1yıllık hizmet süresi hesabını 30 Eylül yada 31 Aralık tarihine göre yapabilecektir. Ya da hiçbir süre şartı aramadan kadroya geçen öğretmenlere aile birliği mazeretine (eş durumu) bağlı yer değiştirme hakkı verebilecektir. İl içi ve il dışı yer değiştirme başvurularında ise 3+1 şartı arayabilecektir.

Dolayısıyla 26 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen ve Personelin kadroya geçmesi için kanunun yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili personellerin (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B kapsamında çalışanlar) kurumuna dilekçe ile başvurmaları ve kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün içinde idarenin sözleşmeli personelleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B kapsamında çalışanlar) kadroya geçirmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçtikleri tarihe göre de hesaplama yapması gerekmektedir.

Biz bu yazımızda sözleşmeli öğretmenlerin ilk defa göreve başladıkları tarihi esas alarak 30 Eylül tarihine göre hizmet süresi hesaplamaları yapılması gerektiğini yazdık.

İşte Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme çeşitleri ve şartları;

A-İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELER

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görev yaptıkları okulda 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, il içi yer yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlüsü olup olmadıkları yer değiştirme isteğinde bulunacakları okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığına bağlı olarak yer değiştirme işlemleri yapılacaktır.

B-İL DIŞI YER DEĞİŞTİRMELER

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görev yaptıkları ilde 3 yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, il dışı yer yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu öğretmenlerin zorunlu hizmet yükümlüsü olup olmadıkları yer değiştirme isteğinde bulunacakları okulun zorunlu hizmet kapsamında olup olmadığına bağlı olarak yer değiştirme işlemleri yapılacaktır.

C-ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci aşamada başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (Tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 30 Eylül 2023 tarihi esas alınacaktır.

1-SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlar, çalışma süresi şartı aranmaksızın sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öğretmenlerden;

a)Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,

b)Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

Hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda;

a)Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,

b)Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

istenecektir.

Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

2-AİLE BİRLİĞİ (EŞ DURUMU) MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananlardan, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.

Öğretmenlerden eşleri;

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

b)506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

c)TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

d)926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

e)2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

f)2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

g)399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

h)Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve

(b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

i)Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;

-Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

-Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

-Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

-İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge,

(i) bendi kapsamında başvuranlardan;

- Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

-Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

istenecektir.

 Açıklama:  Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

1. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

3. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

4. Öğretmenlerden;

a) Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

3-CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar,

can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

4-ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a)Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

b)Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer

değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

Açıklama: Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2021 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.

5-DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

1)Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

2)Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

3)Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan yada malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

4)Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere,

yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan;

(1) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

(2) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

(3) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(4) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı,

istenecektir.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Sıcak havalar balıkçı tezgahlarını da etkilediÖnceki Haber

Sıcak havalar balıkçı tezgahlarını da et...

Gaziantep’te okullara kar tatiliSonraki Haber

Gaziantep’te okullara kar tatili

Haber Yorumları

 • Cahit Topcuoğlu06-02-2023 19:23

  Bu durumda eş durumundan dolayı tayin hakları olacaktır.

Yorum Yazın

60 saniyede bugün (02 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
3 Aralık Pazar önemli gündem başlıkları
Memur Sendikacılığında Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Önemi Çalıştayımızı Tamamladık
Hükümetimizden; Memurlarımızın Sorunlarını İçeren Bir Torba Yasa (Memur Paketi) Bekliyoruz
İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyorum!
MEB’den Cumhuriyetin 100. Yılına "Armağan"
Çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği mezunları özel eğitim okullarında görev yapabilir mi?
2 Aralık Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (01 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Sakarya’dan başlayan “Filistin’e Özgürlük Yürüyüşü” Anadolu’ya yayılacak..
10 dakika teneffüs  
Memura Ocak Ayında Yeniden Değerleme Oranı Kadar; %58 Zam ve İlave %10 Refah Payı Verilmeli
4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Başladı
Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri
İki Memur Maaşı Bile Yoksulluk Sınırını Geçemiyor
İstanbul Arel Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarının Başvuruları Devam Ediyor
MEB Ortaokullarda "Afet Bilinci" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde neler değişti?
Deprem Bölgesinde Özel Okullarda Okuyan Öğrencilere Verilecek Eğitim Öğretim Desteği E-Kılavuzu Yayımlandı
Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak sözlü sınav takvimi belli oldu