Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi/ Elemanı ve 4B Sözleşmeli Personel/ Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi/ Elemanı ve 4B Sözleşmeli Personel/ Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Abone ol
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlan Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız...!!!

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır. 
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine  Üniversitemiz Senatosu karar verir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR 

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

 1. İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak. 
 2. Özgeçmiş.
 3. Bir adet vesikalık fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
 6. Lisans transkript belgesi fotokopisi.
 7. Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi. 
 8. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
 9. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) 
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) 
 11. Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:

 1. e-Devlet sisteminden alıınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 2. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 3. Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır.  Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4. Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

İlan Tarihi :30.12.2022

Son Başvuru Tarihi :13.01.2023

Ön Değerlendirme Tarihi :30.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 06.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi :13.02.2023

 

İlan Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın  ''Önlisans ”2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BÜTÇEKODCİNSİYETÜNVANADETİARANAN NİTELİKLER
ÖzelBütçeB01ErkekBüro Personeli1

1) Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Ön Lisans Programı mezunu olmak veya herhangi bir Ön Lisans Programı mezunu olup fotoğrafçılık konusunda en az 6 ay iş deneyimine sahip olmak veya onaylı Fotoğraf çekimi ve/veya Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

2) Askerlikle İlişiği bulunmamak (terhis, muaf veya tecilli olmak)

AÇIKLAMALAR:

1-Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3-Adaylar mezuniyetine göre;  2022 KPSS Önlisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

5-Başvurular; 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

6-Sonuçlar;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.

7-4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

NOT1: *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.

TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR (Ayrıca Aranan Nitelikler Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.)

1- Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2- 2022 (Önlisans) KPSS Sonuç Belgesi

3- Nüfus cüzdanı örneği

4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

5- Başvuru sayfasında bulunan başvuru dilekçesi.

6-Sertifika ve deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev/eğitim yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilecektir.

İletişim:

Tel        : 0462 377 21 11 (Personel Daire Başkanlığı)

           : 0462 377 14 00 (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

E-Posta   : [email protected]

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. Müracaatlar 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
 

BütçeKodCinsiyetÜnvanAdediAylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanı (TL)
Özel BütçeYGUErkekYazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)1

32.554,90

Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı)

Özel BütçeKBGUErkekKıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı)1

48.832,35

(Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir)


BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için tabloda belirtilen özel şartlar aranacaktır.

GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
(1.1.2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır),

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
Adaylar; muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 
ÖZEL ŞARTLAR
Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam Zamanlı)
Bilgi işlem birimlerinde, (kamu veya özel sektör) yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5(beş) yıl uygulama geliştirmiş olmak ve belgelemek,
Android ve iOS mobil uygulama geliştirme konusunda en az 3(üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ve ayrıca tasarım kalıplarını etkin olarak kullanabilmek,
Oracle ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
Micro, servis mimarisi, web servisleri, sürekli entegrasyon hakkında deneyim sahibi olmak,
ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (Azure DevOps, TFS, Git vb.) kullanmış olmak,
XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
Tercihen Google Play Store ve Apple Store referans uygulama sunabilmek.
 
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam Zamanlı)
Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) sertifikasına veya Certified Information Systems Security Professional  (CISSP) Sertifikasına sahip olmak,
Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WDS, Proxy, File Server, Internet Information Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulumu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi olmak.
Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak,
Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
Kod analizi konusunda tecrübeli olmak,
ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almak.
 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ
Başvurular 03.01.2023-17.01.2023 tarihleri arasında https://online.ktu.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),
Lisans diploması veya e-Devlet’ten alınan karekodlu mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diplomatik denklik belgesi)
2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir),
Mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekir),
Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) (Yabancı dil puanına İlişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),
Askerlik durumunu gösterir belge.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” Madde 8- Personel Seçimi başlığı kapsamında; Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 (on) katına kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27.01.2023 tarihinde ilan edilecek olup sözlü sınav 03.02.2023 (Cuma) günü Üniversitemiz Rektörlük binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI
Sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

SINAV YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav, 03/02/2023 (Cuma) tarihinde Üniversitemiz Rektörlük Binasında yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucunda 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak ilan edilir. Mülakat puanları eşit olan adayların değerlendirmesi yapılırken KPSS ve YDS puanları dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, sınavın bitiş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde www.ktu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6. maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

DİĞER HUSUSLAR
Adaylar, sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

İletişim
Tel        :0462 377 21 11 (Başvuru İçin I Personel Daire Başkanlığı)
             :0462 377 14 00 (Özel Şartlar İçin I Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)
E-Posta: [email protected]

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ankara Üniversitesi 62 Öğretim Üyesi, Öğretim/Araştırma Görevlisi alacak (Düzeltme ile)Önceki Haber

Ankara Üniversitesi 62 Öğretim Üyesi, Öğ...

MTAL Öğrencileri, Atıl okul sıralarını ev eşyası ve oyuncağa dönüştürdülerSonraki Haber

MTAL Öğrencileri, Atıl okul sıralarını e...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü