Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi/ Öğretim Üyesi Alım İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi/ Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abone ol
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Genel şartlar
Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkındaki  Yönetmelik  kapsamındaki  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak atamalarda;
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
(2)  ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan   veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir   sınavdan  bu  puan   muadili  bir   puan  almış   olmak   gerekir.   Merkezi  sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3)   Meslek   yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarındaki  Öğretim Görevlisi  kadroları  hariç  olmak  üzere  üniversite  ve  yüksek  teknoloji  enstitüleri,  senato  kararıyla,  bu  Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(4)   Ön   değerlendirme   ve   nihai   değerlendirme   aşamalarında   lisans   mezuniyeti   notunun   hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(5)  Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları  ile  4/11/1981  tarihli  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  5  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi uyarınca  zorunlu  yabancı  dil  dersini  vermek  üzere  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  ilgili  dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(6)  İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.(7)  Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
(8)   Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  50/D  maddesi  uyarınca  atama yapılacaktır.

Özel şartlar
(1)  Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli  yüksek  lisans,  doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(3) Meslek   yüksekokullarının   Yükseköğretim   Kurulu   tarafından   belirlenen   uzmanlık   alanlarındaki   Öğretim Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  ya  da  lisans  mezunu  olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1)  Doktora  veya  tıpta,  diş  hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  ya  da  sanatta  yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2)  Meslek  yüksekokullarının,  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkındaki  Yönetmeliğinin  6  ncı  maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
Başvuru için gerekli belgeler
1-Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2-Açık Rıza Beyan Formu ( www.personel.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
3-Kimlik Fotokopisi
4-Özgeçmiş (CV)
5- Lisans ve Lisansüstü mezuniyet ve öğrencilik durum belgeleri(e-devletten alınabilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Lisans Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)
7- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)
8- Kamuda  çalışıyor  ya  da  çalışmışlığı  varsa  onaylı  hizmet  belgesi,  tecrübe  şartı  aranması  halinde  tecrübe  süresi  (SGK hizmet dökümü) ve çalıştığı meslek (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler.
Başvuru yapılacak adresler :
Yabancı Diller Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kilisli  Muallim  Rıfat  Eğitim  Fakültesi  için,  Mehmet  Sanlı  Mahallesi  Doğan  Güreş  Paşa  Bulvarı  No:84  Merkez/KİLİS  Kilis  7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi için, Mehmet  Sanlı  Mahallesi  Doğan  Güreş  Paşa  Bulvarı  No:84  Merkez/KİLİS  Kilis  7  Aralık  Üniversitesi Rektörlüğü Fen Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi için, Aşıt Mahallesi 7 Aralık Sokak No:28 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Başvuru  evraklarının  son  başvuru  tarihi  mesai  bitiminden  önce  ilgili  birimde  olması  gerekmektedir.  Süresi içinde  yapılmayan  başvurular  ve  eksik  belgeli  dosyalar  kabul  edilmeyecektir.  Başvurular,  kadrosu  ilan  edilen  birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati  bilgileri  sınav  sonuçları  ile  kazanan  adaylarla  ilgili  bilgiler  internet  sitemiz  üzerinden  duyurulacak  olup,  yapılan duyurular  adaylara  tebliğ  edilmiş  sayılacaktır.  Adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Sınavın  kazanılması durumunda,  belgelerin  asıllarının  ya  da  noter  onaylı  örneklerinin  teslim  edilmesi  zorunludur.  Adaylar  ilan  edilen kadrolardan  yalnızca  birine  başvurabilir.  Başvuran  adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan  anlaşılması durumunda  atamaları  yapılmayacak  veya  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecektir.  İdare  ilanın  her  aşamasını  iptal  etme hakkına  sahiptir.  İlanın  başvuru  başlama  tarihinden  sonraki  bir  tarihte  Resmi  Gazete’de  ilan  edilmesi  halinde,  sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ 
Başvuru Başlama Tarihi: 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi: 16.01.2023
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 25.01.2023
Giriş Sınav Tarihi: 30.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi: 03.02.2023
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi: www.kilis.edu.tr

 

BirimBölümüAnabilim Dalı
/ Program
UnvanıALES
Puan Türü
DereceAdetAçıklama
Yabancı Diller YüksekokuluYabancı Diller Bölümü (İngilizce) Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)SÖZ61İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı,  İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
programlarının birinden lisans mezunu olup, bu alanların
herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Mimarlık ve Şehir Planlama BölümüTapu ve Kadastro Pr.Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)
EA31Tapu  ve  Kadastro  veya  Özel Hukuk   alanında   tezli   yüksek lisans yapmış olmak.
Başvuru yapılacak adresler :Eğitim Bilimleri BölümüEğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Abd.
Araştırma GörevlisiSAY51Eğitimde           Ölçme           ve Değerlendirme   alanında   tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Eğitim Bilimleri BölümüRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Abd.Araştırma GörevlisiEA51Rehberlik       ve       Psikolojik Danışmanlık    veya    Psikoloji alanında   tezli   yüksek   lisans yapıyor olmak.
Özel Eğitim BölümüZihin Engelliler Eğitimi Abd.Araştırma GörevlisiSÖZ51Özel     Eğitim     programından lisans   mezunu   olmak.   Özel Eğitim   alanında   tezli   yüksek lisans yapıyor olmak.
İlahiyat FakültesiTemel İslam Bilimleri BölümüKur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
Abd.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)SÖZ41Kıraat   ile   ilgili   tezli   yüksek lisans  yapmış  olmak.  Hafızlık belgesine sahip olmak.
Temel İslam Bilimleri Bölümüİslam Hukuku Abd.Araştırma GörevlisiSÖZ61İlahiyat  Fakültesi  veya  İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Hukuku alanında tezli    yüksek    lisans    yapıyor olmak.
Temel İslam Bilimleri BölümüTefsir Abd.Araştırma GörevlisiSÖZ61İlahiyat  Fakültesi  veya  İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak.   Tefsir   alanında   tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Abd.Araştırma GörevlisiSAY71Hemşirelik          programından lisans         mezunu         olmak. Hemşirelik      alanında      tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümüİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Abd.Araştırma GörevlisiEA51İktisat     programından     lisans mezunu olmak. İktisat alanında tezli    yüksek    lisans    yapıyor olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiCoğrafya BölümüBeşeri ve İktisadi
Coğrafya Abd.
Araştırma GörevlisiSÖZ51Coğrafya  programından  lisans mezunu      olmak.      Coğrafya alanında    tezli    yüksek   lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen FakültesiMatematik BölümüMatematik Abd.Araştırma GörevlisiSAY51Matematik           programından lisans         mezunu         olmak. Matematik      alanında      tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI / 2022/05

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun

48.  maddesi  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  ve  Kilis  7  Aralık Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  hükümlerine  göre  öğretim  üyesi  alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
     Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup  başvuracak  adayların  başvuru  formuna  özgeçmiş  ve  eserler  listesini,  2  adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyasının  1  (bir)  nüshasını  basılı  olarak,  jüri  üyelerine gönderilmek  üzere  5  (beş)  nüshasını  elektronik  ortamda  (CD/flashdisk)  hazırlayarak  Rektörlük  Personel  Dairesi Başkanlığına  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Profesör  adaylarının  başvuru  formunda  ‘‘Başlıca  Araştırma  Eseri’’ni belirtmeleri zorunludur.
     Doçent  kadrosu  daimi  statüde  olup  başvuracak  adayların  başvuru  formuna  özgeçmiş  ve  eserler  listesini,   2  adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  dosyasının  1  (bir)  nüshasını  basılı  olarak,  jüri  üyelerine gönderilmek  üzere  3  (üç)  nüshasını  elektronik  ortamda  (CD/flashdisk)  hazırlayarak  Rektörlük  Personel  Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
     Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  başvuru  formuna,  özgeçmiş  ve  eserler  listesini,    2  adet fotoğraflarını, kimlik fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin başvuru anında E-Devlet çıktıları kabul edilir. (Atama esnasında aslı veya noter onaylısı istenir.) , erkek adaylar için askerlik durum belgesini, adli sicil  belgesi,  varsa  yabancı  dil  sınav  sonuç  belgesi,  hizmet  belgesi  ile  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan dosyasının  1  (bir)  nüshasını  basılı  olarak,  jüri  üyelerine  gönderilmek  üzere  3  (üç)  nüshasını  elektronik  ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir. Doçent olarak çalışmış / çalışmakta olanlar bu kadroya başvuramaz.
     Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesi gereğince Doktora programına  dil  şartı  aranmaksızın  kabul  edilen  doktor  öğretim  üyesi  adaylarının  YÖKDİL  sınavı  veya  ÖSYM tarafından  yapılan  KPDS,  ÜDS,  YDS,  eYDS  sınavlarının  birinden  en  az  50  puan  veya  ilgili  mevzuat  hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir.
     Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

     Müracaat  edecek  adayların  Personel  Dairesi  Başkanlığının  öğretim  elemanı  alımı  başlıklı  sayfasında  yer  alan “AKADEMİK    KADROLARA    YÜKSELTİLME    VE    ATANMA    ESASLARINA    İLİŞKİN    PUANLAMA ÇİZELGESİ”ni doldurmaları gerekmektedir.
     Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.
     İdare ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
     Başvuru yapılacak adres: Profesör ve Doçent kadrolarına başvuru için,   Mehmet   Sanlı   Mahallesi   Doğan   Güreş   Paşa   Bulvarı   No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
İlahiyat Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İlahiyat Fakültesi

Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için,   Mehmet   Sanlı   Mahallesi   Doğan   Güreş   Paşa   Bulvarı   No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için,   Mehmet   Sanlı   Mahallesi   Doğan   Güreş   Paşa   Bulvarı   No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu için, Mehmet Sanlı Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı No:84 Merkez/KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için,  Aşıt Mahallesi 7  Aralık Sokak No:12  Merkez/KİLİS Kilis 7  Aralık Üniversitesi Karataş Kampüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Başvuru  evraklarının  son  başvuru  tarihi  mesai  bitiminden  önce  ilgili  birimde  olması  gerekmektedir.  Süresi  içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, profesör ve doçent kadroları için Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta yolu  ile  yapılacaktır.  Postada  geciken  başvuru  dosyaları  kabul  edilmeyecektir.  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan yalnızca  birine  başvurabilir.  Başvuran  adayların  koşullarının  uygun  olmadığının  sonradan  anlaşılması  durumunda
atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

BirimBölümüAnabilim Dalı / ProgramUnvanıDereceAdetAçıklama
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüTürkçe Eğitimi Abd.Profesör11Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında çalışmaları olmak.
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüTürkçe Eğitimi Abd.Doktor Öğretim Üyesi51Yabancılara Türkçe Öğretimi ve toplum dilbilim alanlarında
çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiTarih BölümüOrtaçağ Tarihi Abd.Profesör11Anadolu Türk Beylikleriyle ilgili çalışmaları olmak.
Coğrafya BölümüTürkiye
Coğrafyası Abd.
Doktor Öğretim Üyesi41Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalında doktora yapmış olup, turizm coğrafyası konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEczane Hizmetleri BölümüEczane Hizmetleri Pr.Doçent11Biyoloji alanında doçentlik
belgesine sahip olup, Farmasötik Botanik alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bakımı Hizmetleri BölümüYaşlı Bakımı Pr.Doktor Öğretim Üyesi51Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, yaşlı sağlığı alanında çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiBahçe Bitkileri BölümüSebze Yetiştirme ve Islahı Abd.Doçent11Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik belgesine sahip olup, sebze hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Turizm ve Otelcilik Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram Hizmetleri BölümüTurizm ve Otel İşletmeciliği Pr.Doçent11Yönetim ve Strateji alanında doçentlik belgesine sahip olup, yönetim ve örgütsel davranış konularında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluBeden Eğitimi ve Spor BölümüBeden Eğitimi ve Spor Abd.Doktor Öğretim Üyesi51Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olup, engelli
bireylerle ilgili çalışmaları olmak.
Antrenörlük Eğitimi BölümüSpor Sağlık Bilimleri Abd.Doktor Öğretim Üyesi51Spor       Bilimleri       alanında doktora  yapmış  olup,  toplum sağlığı    ve    yaşam   becerileri konularında çalışmaları olmak.
İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleri BölümüDin Bilimleri Abd.
Din Sosyolojisi Bd.
Doktor Öğretim Üyesi31Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olup, göç alanında
çalışmaları olmak.
İslam Tarihi ve Sanatları BölümüSiyer-i Nebi ve İslam Tarihi Abd.Doktor Öğretim Üyesi31İslam Tarihi ve Sanatları alanında doktora yapmış olup, Hz.
Peygamber Dönemi ile ilgili çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümüSiyaset ve Sosyal Bilimler Abd.Doktor Öğretim Üyesi51Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olup, Türk siyasal hayatı alanında çalışmaları olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim ProgramıÖnceki Haber

Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı

Mahmut Özer, Kızılcahamam Çağatay İlkokulunun açılışını gerçekleştirdiSonraki Haber

Mahmut Özer, Kızılcahamam Çağatay İlkoku...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü