Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Abone ol
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi başvurularında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak ya da geçerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf,
3-Özgeçmiş örneği,
4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6-Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik)(Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9-Askerlik durum belgesi,
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi,(Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet)(Doçentlik ve Doktor Öğretim
Üyeliği başvuruları için 4 Adet) ( PDF formatında CD/DVD veya USB flaşh bellek halinde teslim edilebilir.)
Not:
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
-Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir.

 

BİRİMİBÖLÜMABD / ASD / PRUNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiDr.Öğr.Üyesi11Lisans ve lisansüstü öğrenimini Makine
Mühendisliği alanında yapmış olmak. Yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi santral sahaları konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiMekanikDr.Öğr.Üyesi11Doktorasını İnşaat Mühendisliği
alanında yapmış olmak. Kompozit
kolonlar, fonksiyonel derecelendirilmiş kirişler ve elastoplastik analiz
konularında çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisDr.Öğr.Üyesi41Doktorasını Hadis alanında yapmış
olmak. Hadislerde İslam ahlakı ve tabiin dönemi konularında çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiDr.Öğr.Üyesi11Doktorasını İslam Felsefesi alanında
yapmış olmak. Mantık ve İslam hukuk usülü ilişkisi konularında çalışmaları olmak.


Yayımlandığı Resmi Gazete : 30.12.2022 Cuma tarihli ve 32059 sayılı Resmi Gazete Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023 Cuma (mesai bitimi)

Genel şartlar
(1)a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5)Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
(7) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.
(8) 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.”
 
Özel şartlar
(1) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
(2) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(3) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet:
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Eklenecek Belgeler:
Genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen açıklamalardaki diğer şartlara sahip adaylar,
(1) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu dilekçesi veya üniversitemiz personel daire başkanlığının internet sitesinden temin edeceği başvuru formu,
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) 2 (İki) adet vesikalık fotoğraf,
(4) Adayın müracaat için hazırlamış olduğu özgeçmişi veya Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın internet sitesinden temin edeceği özgeçmiş formu,
(5) Mezuniyet Belgesi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya noter onaylı fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,
(Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi)
(6) Transkript (Not Çizelgesi) belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi (lisans ve ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik) veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,
(7) İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekiyorsa yüksek lisans / doktora / sanatta yeterlik öğrenci belgesinin resmi kurumlarca aslının aynıdır şeklinde onaylanmış fotokopisi veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden alınan internet çıktısı,
(8) Halen kamuda çalışan ya da daha önce kamuda çalışmış olan adaylardan onaylı hizmet belgesi,
(9) Tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
(10) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(11) Merkezi yabancı dil sınavı (YDS veya YÖKDİL) ya da eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir dil sınavının sonuç belgesi (üzerinde sonuç belgesi doğrulama kodu bulunan internet çıktısı),
(12) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için) (Askerlik Şubelerinden veya www.turkiye.gov.tr adresli internet adresinden),
(13) Varsa yayınlanmış eserlerin listesi,ile birlikte, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
(14) Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir. Birden çok kadroya müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(15) İdare gerekli gördüğü takdirde “ilanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 

İLAN NOBİRİMİBÖLÜMABD/ASD/ PRUNVANIDER.ADETALES
Puan Türü
Yabancı
Dil
BAŞVURU YERİAÇIKLAMA
2022/19Mühendislik FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiAraştırma Görevlisi51SAY 7050Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
2022/20Rektörlük(Kariyer ve Mezun Merkezi’nde
görevlendirilmek üzere)
-Öğretim Görevlisi (Uygulamalı
Birim)
61EA SÖZ SAY
70
50Rektörlük (Personel Daire Başkanlığı)İşletme Lisans Mezunu veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak. İşletme veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İnsan Kaynakları veya Kariyer Merkezleri alanında çalışmaları bulunmak.


Sınav Takvimi:
İlk Başvuru Tarihi : 30/12/2022
Son Başvuru Tarihi : 13/01/2023 (mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Tarihi : 20/01/2023
Giriş Sınavı Tarihi : 24/01/2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 27/01/2023
Sonuçlar, www.dpu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alacakÖnceki Haber

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rek...

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alıyorSonraki Haber

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğ...

Yorum Yazın

MEB, Erken Çocukluk Eğitimini Uluslararası Arenada Ele Alacak
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmene disiplin cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlali sayıldı.
MEB, özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin nasıl belirleneceğini açıkladı
Anayasa Mahkemesi üniversitelerde yapılan disiplin soruşturmalarını düzenleyen 2547 sayılı kanunun bazı kısımlarını iptal etti
Okul müdürüne yönetici görevlendirmede başvuru hakkı verilmemesini mahkeme iptal etti
İstinaf mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle öğretmene verilen cezayı iptal etti
Türk Eğitim Sen Akademiden açıklama
Özel Okul Öğretmenlerinin Özlük ve Mali Hakları İyileştirilmelidir
2022 YLSY - Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazanan Adayların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması
Bilsem ‘in Özel Yetenekli Öğrencileri, Uzay Yolculuğunu Deneyimliyor
Matematik Polikliniği Projesi
Okul yöneticileri başka kurumlarda ders okutabilir mi?
Yüksek lisans yapan rehber öğretmenlere ek ders ücretleri artırımlı ödenecek
MEB, promosyon ihalelerindeki rezilliğe çekidüzen verecek tedbiri almalı ve böylesi aymazlıklara dur demelidir
EYT Düzenlemesinde Zorunlu Emeklilik İçin Önlem Alınmalıdır
İşte haftanın yalan haberleri
Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı
Sıra ‘Üniversite idari personelinin yer değiştirebilme hakkı’ düzenlemesinde