Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alım İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alım İlanı
Abone ol
Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-ALES' ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-Ön   değerlendirme  ve  nihai   değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti   notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4'lük  ve   5'lik  not
sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
-  Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli  yüksek  lisans,  doktora  veya  sanatta  yeterlik  eğitimi
öğrencisi olmak şartı aranır.
-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
-Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak programın  eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara  yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981  tarihli  ve 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

-Doktora  veya  tıpta,  diş  hekimliğinde,  eczacılıkta  ve  veteriner  hekimlikte  uzmanlık  ya  da  sanatta  yeterlik  eğitimini  tamamlamış  olanlarda, meslek  yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
-Meslek  Yüksekokullarının,  ilgili  Yönetmeliğin  6’ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki
öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.,

Başvuruda İstenen Belgeler
-Başvuru dilekçesi                                
-Özgeçmiş                                
-ALES Belgesi (E-devlet çıktısı)                                
-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)                                
-Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı)                                
-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı )                                
-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi                                
-Askerlik Durum Belgesi (Güncel E-devletten alınmış karekodlu)                                
-1 (bir) adet vesikalık fotoğraf                                

-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (E-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, E-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)                                
-İlanda  aranan  şarta  bağlı  olarak  tecrübe  belgesi  (Çalışılan  işyerinden  alınan,  çalışılan  alanı  ve  tarihleri  gösterir  belgeye  Sosyal  Güvenlik Kurumlarından veya E-devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)                                
-İlanda aranan şarta bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.
AÇIKLAMALAR:  Adayların  yukarıda  istenen  belgeler  ile  ilgili  birime  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Postadaki gecikmelerden  kurumumuz  sorumlu  değildir.  Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanların,  çalıştıkları  kurumlarından  alacakları  onaylı  veya karekodlu  E-devlet  çıktısı  "Hizmet  Belgesini"  dosyalarına  eklemeleri  zorunludur.  Yurtdışından  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa baĢvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.           


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ve ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR          

Sıra NoUnvanıBirim/Bölüm/Program/Anabilim DalıDereceAdetALESYabancı DilBaşvuru Yeri
1Arş. Gör.1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu –
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü-Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
417050Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2Arş. Gör.2Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu – Spor Yöneticiliği Bölümü-Spor
Yöneticiliği Anabilim Dalı
617050Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3Arş. Gör.3Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü-Gastronomi
ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
617070Turizm Fakültesi
4Arş. Gör.4Turizm Fakültesi-Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü-Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
517070Turizm Fakültesi
5Arş. Gör.5Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı617050Sağlık Bilimleri Fakültesi
6Öğr. Gör. (Ders Verecek)6Kızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü-Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü-Organik Tarım Programı
6170MuafKızıltepe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
7Öğr. Gör. (Ders Verecek)7Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü- Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü- Makine Programı1170MuafMeslek Yüksekokulu Müdürlüğü
8Öğr.Gör. (Uygulama lı Birim)8Rektörlük
(Proje Koordinasyon Ofisinde görevlendirilmek üzere)
117050Personel Daire Başkanlığı
9Öğr.Gör. (Uygulama lı Birim)9Rektörlük (Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere)
217085Personel Daire Başkanlığı
10Öğr. Gör. (Ders Verecek)10Rektörlük
(Ortak Dersler Bölümünde görevlendirilmek üzere-Türk Dili)
417050Personel Daire Başkanlığı
11Öğr. Gör.
(Ders Verecek)11
Rektörlük
(Ortak Dersler Bölümünde görevlendirilmek üzere-Yabancı Dil)
317085Personel Daire Başkanlığı
12Öğr. Gör.
(Ders Verecek)12
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü-Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü-Evde Hasta Bakımı Programı
1170MuafSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
13Öğr. Gör. (Ders Verecek)13Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı
127050Sağlık Bilimleri Fakültesi
14Öğr. Gör. (Ders
Verecek)14
İslami İlimler Fakültesi-Temel İslam Bilimleri Bölümü-Kuranı Kerim Okuma
ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
317050İslami İlimler Fakültesi
15Öğr. Gör.
(Ders Verecek)15
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
–Yabancı Diller Bölümü –Yabancı Diller Anabilim Dalı (Arapça)
427085Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

     
AÇIKLAMALAR

1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2 Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tezli  yüksek lisans yapıyor olmak.
3 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4  Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları  Bölümü  veya  Turizm  İşletmeciliği  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Gastronomi  ve  Mutfak Sanatlarında veya Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
5 Hemşirelik Bölümü  lisans  mezunu olmak. Hemşirelik  Anabilim Dalında tezli  yüksek lisans  yapmış olup, Hemşirelik  Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
6  Bahçe  Bitkileri  Anabilim  dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak.   Bahçe  Bitkileri  Anabilim  Dalında  doktora  yapıyor  olup, Yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak.
7  Makine  Mühendisliği  Bölümü  lisans  mezunu  olmak.  Makine  Mühendisliği  Anabilim  dalında  tezli  yüksek  lisans  yapmış  olup, Makine Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 5 (Beş) yıl mühendislik deneyimi olmak.
8  Tezli  yüksek  lisans  programı  mezunu  olmak.  Yurtiçi  (Üniversitelerin  Bilimsel  Araştırma  Projeleri  hariç),  yurtdışı  veya uluslararası, kurum/kuruluşlarca desteklenen en az 1  (Bir) projede süresi 6  (Altı) aydan az olmamak üzere çalışma deneyimine sahip olmak.

9  İngilizce  Öğretmenliği,  İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı,  İngilizce  Mütercim  Tercümanlık  veya Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak,
10  Türk  Dili  ve  Edebiyatı,  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Öğretmenliği  veya  Türkçe  Öğretmenliği  Bölümü  lisans  mezunu  olup,  ilgili anabilim dallarında birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.
11  İngilizce  Öğretmenliği,  İngiliz  Dili  ve  Edebiyatı,  Amerikan  Kültürü  ve  Edebiyatı  veya  İngilizce  Mütercim  Tercümanlık bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
12  Sağlık  Hukuku  Anabilim  dalında  yüksek  lisans  yapmış  olmak.  Belgelendirmek  kaydıyla  hukuk  alanında  en  az  10  (On)  yıl deneyim sahibi olmak.

13 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
14 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olup, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.  Hafızlık belgesine sahip olmak.
15 Arap Dili ve Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Kültürü, Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ31.12.2022 
SON BAŞVURU TARİHİ14.01.2023 
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ18.01.2023 
GİRİŞ SINAVI TARİHİ23.01.2023 
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH25.01.2023 
Sonuçların ilan edileceği internet adresi: http://www.artuklu.edu.tr

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz   Birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi  hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini  veya  karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2  adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir.  Kamu  hizmetinde  bulunanlar  ve  daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olanlar  dahi  hizmet  belgelerini,  müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.
2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma  özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini  veya karekodlu e-Devlet çıktısı,  nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2  adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir.  Kamu  hizmetinde  bulunanlar  ve  daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olanlar  dahi  hizmet  belgelerini  müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî statüde görev yapacaklardır.
3-Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvurdukları  bölümü  belirtir  forma özgeçmiş,  doktora belgesinin  tasdikli  suretini  veya  karekodlu  e-Devlet  çıktısı,  nüfus  cüzdanı/T.C.  kimlik  kartı  suretini,  2  adet  fotoğraf  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4  (dört) adet  USB  eklenecektir. Kamu  hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar  dahi  hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;
- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.
-  Adaylar  aynı  ilan  dönemi  içerisinde  sadece  bir  kadroya  başvurabilecektir.  Birden  fazla  kadroya  başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.
- Başvuran adayların  koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması  halinde atamaları  yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.
-*  Bu  kadrolara  başvuran  adayların;  YDS,  YÖKDİL  veya  YÖK  tarafından  muadil  kabul  edilen  bir  yabancı  dil  sınavlarının birinden asgari 55  (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
-  Tıp  Fakültesi  öğretim  üyesi  kadrolarına  başvuran  adayların;  lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  tıpta  uzmanlık  ve  doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.
-  Adayların  Üniversitemiz  Akademik  Yükseltme  ve  Atanma  Esaslarına  göre  oluşturulan  puanlama  tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Başvuru Süresi ve Yeri:
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen  veya  posta  ile  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  ve  postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ
 

Sıra NoBirimiBölümüAnabilim DalıUnvanıDereceAdet
1*Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoç.Dr.121
2*Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoç.Dr.211
3*Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi331
4*Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriFizik Tedavi ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi431
5Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr. Üyesi541
6*Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDr. Öğr. Üyesi621
7*Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiDr. Öğr. Üyesi751
8Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi811
9Edebiyat FakültesiSüryani Dili ve EdebiyatıSüryani Dili ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi941
10Edebiyat FakültesiArap Dili ve EdebiyatıArap Dili ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi1041
11Edebiyat FakültesiFars Dili ve EdebiyatıFars Dili ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi1111
12Edebiyat FakültesiPsikolojiDeneysel PsikolojiDr. Öğr. Üyesi1221
13İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatProf.Dr.1311
14İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoç.Dr.1421
15İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesi1521
16İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTasavvufDr. Öğr. Üyesi1611
17İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin BilimleriDr. Öğr. Üyesi1721
18Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikEbelikDoç. Dr.1811
19Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluSpor YöneticiliğiSpor YöneticiliğiDoç.Dr.1911
20Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Tekniklerİlk ve Acil YardımDr. Öğr. Üyesi2041
21Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Bakım HizmetleriYaşlı BakımıDr. Öğr. Üyesi2141
22Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikHemşirelik EsaslarıDr. Öğr. Üyesi2221


AÇIKLAMALAR
1 Doçentliğin Radyoloji alanında almış olmak.
2 Doçentliğin Kardiyoloji alanında almış olmak.

3 Tıpta  Uzmanlık  eğitimini  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıkları  alanında  tamamlamak.  Ergenlerde  ve  ebeveynlerinde  dikkat  eksikliği  ve hiperaktivite bozukluğu bulunmasının ergenlerin bağlanma örüntüleri üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
4 Tıpta Uzmanlık eğitimini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tamamlamak.
5 Tıpta Uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi alanında tamamlamak.
6 Tıpta Uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak.
7 Tıpta Uzmanlık eğitimini Patoloji alanında tamamlamak
8 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Osmanlı dönemi Türk Basını ve Postmodern roman üzerine çalışma yapmış olmak.
9 Süryani tarihi, kültürü, ilahiyatı ve diasporası üzerine çalışmalar yapmış olmak.
10 Doktorasını Arap Dili ve Belagati alanında yapmış olmak. Söylem analizi, fonetik ve Arapça öğretimi hakkında çalışmaları olmak.
11 14. yüzyıl Farsça Mevlid temalı mesneviler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
12 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Ergen Psikopatolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.
13  Doçentliğini  Makro  İktisat  alanında  almış  olmak.  Uluslararası  Mal  ve  Hizmet  Ticareti  ve  Bölgesel  Kalkınma  üzerine  çalışmalar yapmış olmak.
14 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Kurumsal Mantıklar ve Mobbing alanında çalışmalar yapmış olmak.

15 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Blockchain İş modelleri ve Blockchain için yönetişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

16 Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Tasavvufta Keşf meselesi konusunda çalışma yapmış olmak.
17 Kelam-Felsefe bağlamında kavram gerçekçiliğini mukayeseli çalışmış olmak.
18 Gebelik ve dişi/erkek üreme sağlığı üzerine çalışmaları olmak.
19 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Masaj ve Engelli Bireyler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
20 Karaciğer kanseri ve yağlı karaciğer hastalıkları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
21 Yeşil Nanoteknoloji, Antidiyabetik ve Sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 Kolon Kanseri konusunda çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 (On) yıl çalışmış olmak.

 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İnsanca Yaşayacak Ücret, Vergide Adalet İstiyoruz!Önceki Haber

İnsanca Yaşayacak Ücret, Vergide Adalet...

Ek Zamma İlave ”Seyyanen” Ek Bir Adım İstiyoruzSonraki Haber

Ek Zamma İlave ”Seyyanen” Ek Bir Adım İs...

Yorum Yazın

Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü
Keyfiyete Dayalı Düzenlemeler İle Proje Okulları Ziyan Edilmemelidir
KKTC ziyaretimizde KKTC'deki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Muğla İdare Mahkemesi ihraç edilen öğretmenin göreve iade edildiğinde eski görev yerine verilmemesine dair işlemi iptal etti
AİHM, Sendika üyelerinin basın açıklamasının engellenmesinde hak ihlaline karar verdi