Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı
Abone ol
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA MEMUR TEMİNİBaşvuru Tarihleri 29 ARALIK 2022-31 OCAK 2023

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALACAK ( 29 Aralık - 31 Ocak)

Başvuru Tarihleri: 29 ARALIK 2022-31 OCAK 2023

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi : Personel Temin Daire Başkanlığı

İrtibat Bilgileri:

Telefon: (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : 0312 319 43 67

E-posta: [email protected]

Genel Ağ (İnternet) Adresi : https://personeltemin.msb.gov.tr


1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere;  TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde Devlet  Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa  Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre  personel temini yapılacaktır. 
b) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.
c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı  Diplomalarını, MEB Onaylı Sertifika, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Avukatlık Ruhsatı, Özel  Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasını “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından sisteme yükleyeceklerdir.
ç) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapan adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
d) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge  görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
e) Temin süreci ön başvuru, kayıt kabul, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
f) Bakanlık gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapabilecek ve Başvuru Kılavuzunu değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.
g) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
ğ) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya atama yapılmadığı için boş kalan kadrolara, bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yaparak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil 
etmez.
h) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanan puan dikkate alınacaktır. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.
ı) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

2. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular 29 ARALIK 2022 - 31 OCAK 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.
NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön  başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir. 

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır. 

5. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık Belgesi, MEB Onaylı Sertifika, Ehliyet, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Avukatlık Ruhsatı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı/Sertifikasının aslı veya onaylı sureti.
d) Erkek Adaylardan;
(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)

6. SINAV ŞEKLİ:

Başvuru kılavuzunda bulunan şartları taşıyan tüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak, mülakat sınavına; atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına çağrılacaktır. 

7. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

a) Sınav Komisyonu tarafından adaylar;
(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara, MSB mevzuatına, TSK mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi),
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5) Genel yetenek ve genel kültürü,
(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. ((1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan)
b) Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.
c) Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR:

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri:
(1) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen “Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu.” sağlık raporlarını elden veya posta yolu ile Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderecektir. 
(2) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dâhil) Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir. 
b) Aday Bilgilendirme işlemleri:
(1) Mülakat sınavına girmeye hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.
(2) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır. 
(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. 
Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


5. TABLOLAR

TABLO-1 


FAALİYET TAKVİMİ
 

S.No.FaaliyetTarih
1Ön başvuruların genel ağ üzerinden çevrimiçi alınması29 ARALIK 2022 - 31 OCAK 2023 (Saat 23:59’a kadar.)
2Mülakat    sınavına    çağrılacak    adayların    genel    ağ üzerinden yayımlanmasıhttps://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
3Sınavların icrası (Mülakat Sınavı/ Uygulamalı sınav)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.
4Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde müteakiben yayımlanacaktır.


NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU

 

S.
NO.
UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1AşçıYHS1310KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı; Aşçılık ve Mutfak dalından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)
2BahçıvanYHS135KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Bahçecilik alanı ve
dallarından mezun olmak.
 
3Çocuk
Eğitimcisi
GİHS92KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAÇocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak. 
4GarsonYHS1310KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri
alanı; Bar, Servis, Hosteslik, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri dallarının birinden mezun olmak
 
5HizmetliYHS1310KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından
mezun olmak.
 
6HemşireSHS910KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAHemşirelik lisans programından mezun olmak 
7İstatistikçiTHS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAİstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
ve İstatistik lisans programlarının birinden mezun olmak.
 
8İş Güvenliği UzmanıTHS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAHarita Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
A, B veya en az 2 yıllık C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sertifikasına sahip olmak.
9KaloriferciYHS133KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Kalorifercilik dalında Ustalık veya Kalfalık Belgesi sahibi veya M.E.B.'dan onaylı Doğalgaz
Kalorifer Ateşciliği Sertifikası Sahibi olmak.
10Mal
Sorumlusu
GİHS108KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAHerhangi bir ön lisans programından mezun olmak. 
11MuhasebeciGİHS101KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAMuhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans
programından mezun olmak.
 
12MemurGİHS107KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARABüro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
 
13Mühendis
(Bilgisayar)
THS89KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARABilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
 
14Mühendis
(Çevre)
THS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAÇevre Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
 
15Mühendis (Endüstri)THS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAEndüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak. 
16Mühendis (Elektrik)THS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAElektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 
17Mühendis
(Makine)
THS82KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAMakine Mühendisliği lisans programından mezun
olmak
 
18Mühendis
(İnşaat)
THS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak 
19MimarTHS81KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAMimarlık lisans Programından mezun olmak 
20Mütercim
(Almanca)
GİHS91KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAAlmanca Mütercim ve Tercümanlık lisans
programından mezun olmak
 
21Mütercim
(İngilizce)
GİHS92KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAİngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans
programından mezun olmak
 
22Mütercim (Yunanca)GİHS91KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAYunan Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak 
23ŞoförGİHS134KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.D Sınıfı ehliyeti bulunmak
(01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)
24Tekniker
(Bilgisayar)
THS94KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARABilgisayar Teknolojisi ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
 
25Tekniker
(Bilgisayar Programlama)
THS92KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARABilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak 
26Tekniker (Harita
Kadastro)
THS912KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAHarita ve Kadastro önlisans programından mezun olmak. 
27Tekniker
(Elektrik- Elektronik)
THS91KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAElektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. 
28Tekniker
(Elektrik)
THS92KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAElektrik Ön lisans Programlarının birinden mezun
olmak
 
29Tekniker
(Mekatronik)
THS92KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAMekatronik ön lisans programından mezun olmak. 
30Teknisyen
(Matbaa)
THS121KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Matbaa Teknolojisi Alanı
ve Dallarından mezun olmak.
 
31Teknisyen (Acil Tıp)SHS121KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının Acil Sağlık Hizmetleri Alanı, Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak. 
32Teknisyen
(Sıhhi Tesisat)
THS123KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Tesisat teknolojisi ve
iklimlendirme alanı; Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Yapı Tesisat Sistemleri dallarından mezun olmak.
 
33Teknisyen
(Elektrik)
THS122KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim kurumlarının elektrik-elektronik
teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
 
34Teknisyen (Kaporta)THS122KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim kurumlarının Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak. 
35TerziYHS131KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Hazır Giyim Model Makineciliği, bayan veya erkek terziliği dallarında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.(Ortaöğretim kurumlarının Moda Tasarım Teknolojileri veya Giyim Üretim Teknolojisi alanlarının Hazır Giyim Model Makineciliği, Erkek veya Kadın Terziliği dallarından mezun olanlardan belge istenmeyecek, aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)
36UzmanGİHS930KPSSP03E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAFakültelerin Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının
birinden mezun olmak.
 
37BerberYHS131KPSSP94E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAOrtaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.3308 sayılı Kanuna göre Erkek Berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (Ortaöğretim kurumlarının Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Erkek Kuaförlüğü dalından mezun olanlardan belge istenmeyecek,
aday diplomasını sisteme yükleyecektir.)
38Hesap SorumlusuGİHS101KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAMuhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programından mezun olmak 
39Koruma ve Güvenlik GörevlisiGİHS109KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARAHerhangi bir önlisans programından mezun olmak.Erkek adaylar için 170 cm'den, kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak.Boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13 den fazla 17 den az olmamak.(Örneğin 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)Son başvuru tarihi itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
40V.H.K.İ.GİHS1015KPSSP93E/KMSB
(Hrt.Gn.Md.lüğü)
ANKARABüro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, önlisans programlarının birinden mezun olmak 


MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
 

S.
NO.
UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH
EDİLECEK İLLER
ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1,AvukatAHS95KPSSP03E/KMSBANKARAHukuk Fakültesi mezunu olmak.Avukatlık ruhsatı sahibi olmak


MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
 

S.
NO.
UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Teknisyen (Makine)THS121KPSSP94E/KK.K.K.KIRIKKALEOrtaöğretim  Kurumlarının  Makine  Teknolojisi  Alanı ve Dallarından mezun olmak. 
2Mühendis (Kimya)THS81KPSSP03E/KK.K.K.ANKARAKimya    Mühendisliği    lisans    programından    mezun olmak. 
3Tekniker (Kimya)THS91KPSSP93E/KK.K.K.KIRIKKALEKimya  Teknolojisi  Ön  lisans  Programlarının  birinden mezun olmak 
4Teknisyen
(Kimya)
THS121KPSSP94E/KK.K.K.KIRIKKALEOrtaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanı ve
Dallarından mezun olmak.
 


HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU
 

S.
NO.
UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1Mühendis (Elektronik)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.ANKARAElektronik  Mühendisliği  lisans  programından  mezun olmak. 
2Mühendis (İnşaat)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.ANKARAİnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak 
3Mühendis (Makine)THS81KPSSP03E/KHV.K.K.ANKARAMakine   Mühendisliği   lisans   programından   mezun olmak 

 
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI AÇIKTAN ALIM NİTELİKLERİ TABLOSU  
 

S.
NO.
UNVANISINIFIKADRO DERECESİALINACAK PERSONEL SAYISIKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATANACAĞI KUVVETATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER
EĞİTİM NİTELİĞİDİĞER NİTELİKLER
1MuhasebeciGİHS102KPSSP93E/KDZ.K.K.ANKARAMuhasebe      ve      Vergi      Uygulamaları      önlisans programından mezun olmak. 
2VHKİGİHS101KPSSP93E/KDZ.K.K.ANKARABüro  Yönetimi,  Büro  Yönetimi  ve  Sekreterlik,  Büro Yönetimi   ve   Yönetici   Asistanlığı,   Sekreterlik,   Ofis Teknolojileri    ve    Yönetimi,    Büro    Hizmetleri    ve Yönetici  Asistanlığı,  önlisans  programlarının  birinden mezun olmak. 

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
İlk kez ülkelerinden ayrılan Çadlı kadınlar Türkiye’de meslek öğreniyorÖnceki Haber

İlk kez ülkelerinden ayrılan Çadlı kadın...

Davul zurnalı EYT kutlamasıSonraki Haber

Davul zurnalı EYT kutlaması

Yorum Yazın

Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü
Keyfiyete Dayalı Düzenlemeler İle Proje Okulları Ziyan Edilmemelidir
KKTC ziyaretimizde KKTC'deki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik
Ocak Ayı Enflasyon Oranı Açıklandı
Muğla İdare Mahkemesi ihraç edilen öğretmenin göreve iade edildiğinde eski görev yerine verilmemesine dair işlemi iptal etti
AİHM, Sendika üyelerinin basın açıklamasının engellenmesinde hak ihlaline karar verdi