Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi alıyor

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi alıyor
Abone ol
Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NOBİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/
PROGRAM
UNVANKADRO
ADEDİ
KADRO
DERECESİ
ALESYABANCI
DİL
ALES PUAN
TÜRÜ
ÖZEL ŞARTLARBAŞVURU YERİ
2022.02.22Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı
Öğretim Görevlisi
(Ders Verecek)
1570-Eşit Ağırlık/SayısalSosyoloji,    Psikoloji    veya    İstatistik Bölümlerinin   birinden   lisans   mezunu olup, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Anabilim  Dalında   tezli  yüksek  lisans yapmış  olmak.  Güvenlik  danışmanlığı
sertifikasına sahip olmak.
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü


B-SINAV TAKVİMİ
İlanımız Resmi Gazete’de 31/12/2022 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 02.01.2023
Son Başvuru Tarihi: 20.01.2023 (Cuma günü mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan
Tarihi
: 26.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi: 01.02.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan
Tarihi
: 07.02.2023 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.)


C-BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLER

BİRİMADRESTELEFON
NUMARASI
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET ADRESİ
Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Karavezir Mahallesi Kızılırmak Cad. Huzur Sokak No: 10 / 50900
Gülşehir / NEVŞEHİR
(0384) 411 35 30https://gulsehirmyo.nevsehir.edu.tr/tr


Ç-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarını belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
D-MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7 nci maddesinin
dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
E-İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
1- Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1.Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz.)
2.Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)
3.Özgeçmiş.
4.Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5.Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.
6.Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
7.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
8.Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
9.Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)
10. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)
11. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.)
12. İlanda yer alan özel şartlara göre gerekli ise öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen kanıtlayıcı belgeleri (sertifika vb.) başvurularına eklemeleri zorunludur.
Önemli Notlar:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden, postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ataması yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir
 Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 A-İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 


İLAN NO
BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAMUNVANKADRO ADEDİKADRO DERECESİALESYABANCI DİLALES PUAN TÜRÜÖZEL ŞARTLARBAŞVURU YERİ
2022.02.01Kozaklı Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1370-SayısalFizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti
sonrası alanında en az 2 (iki) yıl deneyime sahip olmak.
Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.02Kozaklı Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü İş ve Uğraşı Terapisi ProgramıÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)1570-SayısalErgoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve Ergoterapi, İş ve Uğraşı Terapisi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
Kozaklı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.03Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu
Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Kültürel Miras ve Turizm Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1570-SözelCoğrafya Bölümü lisans mezunu olmak. Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 (on) yıl eğitim- öğretim kurumlarında çalışmış olmak.
Yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.04Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Öğretim Görevlisi
(Uygulamalı Birim)
137050SayısalDiş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanlığı
2022.02.05Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1370-SayısalElektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında en az 5
(beş) yıl çalışmış olmak.
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.06Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim DalıÖğretim Görevlisi (Ortak Zorunlu Ders)137085Herhangi Bir Puan TüründeAlmanca Öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alman Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim
kurumlarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.07Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim DalıÖğretim Görevlisi (Ortak Zorunlu Ders)137085Herhangi Bir Puan Türündeİngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, Çeviri Bilim (İngilizce) Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrasında eğitim öğretim kurumlarında alanında en az 3 (üç) yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
2022.02.08Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)137050Herhangi Bir Puan TüründeResim-İş Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, Resim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Resim-İş Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla yüksek lisans mezuniyeti sonrasında yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
2022.02.09Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Bitki Materyali Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SayısalPeyzaj Mimarlığı lisans mezunu olup, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
2022.02.10Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SayısalBilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
2022.02.11Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050Herhangi Bir Puan TüründeAntrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Antrenman ve Hareket Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Antrenman ve Hareket Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
2022.02.12Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SayısalMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2022.02.13Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SözelCoğrafya Bölümü lisans mezunu olmak.
Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı
2022.02.14Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SözelSanat Tarihi Bölümü lisans mezunu olmak. Sanat Tarihi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2022.02.15Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikometri Anabilim DalıAraştırma Görevlisi177050Eşit AğırlıkPsikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
2022.02.16İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050Sözelİlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin birinden Lisans mezunu olup, İslam Tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
2022.02.17İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050Sözelİlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin birinden Lisans mezunu olup, Tasavvuf alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
2022.02.18Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi177050SözelGastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
Turizm Fakültesi Dekanlığı
2022.02.19Rektörlük
(İhtisaslaşma Koordinatörlüğü)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)157050Sözelİhtisaslaşma Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere; Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak. Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Uluslararası proje deneyimine sahip
olmak.
Personel Daire
Başkanlığı
2022.02.20Rektörlük
(Teknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi)
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)137050Herhangi Bir Puan TüründeTeknoloji ve Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere;
Tezli yüksek lisans yapmış olup, belgelendirmek koşulu ile yüksek lisans mezuniyeti sonrasında Teknoloji Transfer Ofislerinde uzman olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek koşulu ile en az 3 (üç) yıl özel sektör deneyimi
olmak.
Personel Daire
Başkanlığı
2022.02.21Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Çocuk Gelişimi Programı
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)1370-Sözel/Eşit AğırlıkÇocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu
alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu


B-SINAV TAKVİMİ
İlanımız Resmi Gazete’de 30/12/2022 tarihinde yayımlanmış olup başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki gibidir.
 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 30.12.2022
Son Başvuru Tarihi: 20.01.2023 (Cuma günü mesai bitimine kadar)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 26.01.2023
Giriş Sınavı Tarihi: 01.02.2023
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 07.02.2023 (Sonuçlar başvuru yapılan birimlerin internet adreslerinde yayımlanacaktır.)


 C-BAŞVURU VE SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI BİRİMLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
 

BİRİMADRESTELEFON NUMARASISONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET ADRESİ
Kozaklı Meslek YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu Bağlıca Mah. 825. Sokak No:14D Kozaklı / Nevşehir0384 471 45 75https://kozaklimyo.nevsehir.edu.tr/tr
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu Fatih Mahallesi 12.Cad. No:9 Ürgup / Nevşehir0 384 341 44 21https://uset.nevsehir.edu.tr/tr
Diş Hekimliği FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 45https://dishekimligi.nevsehir.edu.tr/tr
Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Zir Mah. Prof. Dr. Rıza Ayhan Cad. 50800 – Hacıbektaş / Nevşehir0384 441 34 32https://hbmyo.nevsehir.edu.tr/tr
Yabancı Diller YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 00https://ydyo.nevsehir.edu.tr/tr
Güzel Sanatlar FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Zir Mah. Prof. Dr. Rıza AYHAN Cad. 50800 – Hacıbektaş / Nevşehir
0384 441 34 55https://gsf.nevsehir.edu.tr/tr
Mühendislik Mimarlık FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 00https://muh.nevsehir.edu.tr/tr
Spor Bilimleri FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 00http://sporbilimleri.nevsehir.edu.tr/
Fen Edebiyat FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 215 39 00https://fef.nevsehir.edu.tr/tr
İlahiyat FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 00https://ilahiyat.nevsehir.edu.tr/tr
Turizm FakültesiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 00https://tf.nevsehir.edu.tr/tr
Personel Daire BaşkanlığıNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 – Nevşehir0384 228 10 53https://www.nevsehir.edu.tr/
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Caddesi 50000 Nevşehir / Merkez0384 228 10 00https://shmyo.nevsehir.edu.tr


Ç-GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgelerinde muafiyet durumlarını belgelendirmeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi
kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde
yapılacaktır.
 5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 6- Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara
yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi
kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 7- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak
adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 8- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu
tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.


D-MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, Genel ve Özel Şartlar kısmının yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda , yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, genel ve özel şartlar başlığı altında yer alan açıklamaların 6. maddesi kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı
dil şartı aranmaz.

 E-İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
1-Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Dilekçe. ( Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz.)
2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)
3. Özgeçmiş.
4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ( e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı
belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.
6. Lisans transkript belgesi. (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü ya da e-Devletten alınan Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
7. Lisansüstü Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri kabul edilecektir.)
8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
9. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)
12. Adli Sicil Belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)

2-Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Dilekçe. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz.)
2. Başvuru formu. (Üniversitemizin https://personel.nevsehir.edu.tr/tr/formlar-ve-dilekceler adresinden ulaşabilirsiniz. Formda ilan numarası mutlaka belirtilecektir.)
3. Özgeçmiş.
4. Nüfus cüzdanı örneği. (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
5. Diploması veya geçici mezuniyet belgesi ( e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır .) Yabancı yükseköğretim kurumu mezunları da diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgeleri mutlaka ibraz edeceklerdir.
6. Lisans transkript belgesi. (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.) Transkript belgesinde her iki not ortalaması bulunan adayların 100’lük sisteme göre mezun olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eşdeğerliği yönetmelik uyarınca yapılacaktır.
7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
8. Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi. (Sonuç kontrol kodu bulunan bir sureti)
9. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan alınan sonuç belgesi (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir)
10. Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almakta olup sadece deneyim şartı aranan ilanlar için istenilmektedir.)
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınan belge ile başvuru yapılabilecektir.)
12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir.)
13. İlanda yer alan özel şartlara göre gerekli ise öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen kanıtlayıcı belgeleri (proje deneyimi vb.) başvurularına eklemeleri zorunludur.

Önemli Notlar:
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen ya da posta ile başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak
birime ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış birime ve/veya adrese teslim edilmesinden,
postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp başvuran sorumludur.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ataması yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
6- Yurt dışından alınan diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
8- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği "Azami Öğrenim Sürelerini" doldurmamış olması gerekmektedir.
9- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte
çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26., 24. ve 23. maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi’nde öngörülen koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir),
akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, profesör kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş,
2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik
belgesi ile doçentlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, adli sicil belgesi ile başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının
basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 6 (altı) nüshasının da elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları
gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" uyarınca
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak olan Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Adaylar başvurdukları birim, bölüm ve
anabilim dalını belirten dilekçeleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın sayfasında yer alan doçentlik sözlü sınavı başvuru dilekçesini (doçentlik sözlü sınavına girecek adaylar için) , akademik yükseltilme
ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doçent kadrosuna başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi
ile yabancı dil sonuç belgesi, adli sicil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasının da
elektronik ortamda (flash bellek) şahsen veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde
çalıştırılacaktır.)

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe, akademik yükseltilme ve atanma için başvuru dosyası kontrol listesi, doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk başvuru ve puanlama formu bilgisayar ortamında doldurularak her sayfa paraflı olacak şekilde (Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, başvuru kontrol listesi ve puanlama formuna (https://www.nevsehir.edu.tr/tr/179) adresinden ulaşılabilir), yağmacı/korsan yayınlar taahhütnamesi, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış ya da e-devlet üzerinden alınan karekodlu; lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık /sanatta yeterlik belgesi, adli sicil belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın 1 (bir) nüshasının basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 4 (dört) nüshasının da elektronik ortamda (flash bellek), ilgili Fakülte Dekanlığına /Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen süreler içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayıp, eksik belgeli ya da başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde otuz (%30) kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığı tespit edilmesi halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 18.03.2022 tarihli, E.20265 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla ve 08.08.2022 tarihli, E-56218 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu
atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması gerekmektedir.
İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
İhtiyaç duyulması halinde ise; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.nevsehir.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Doçent kadrosuna; Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.
İlanen duyurulur

 

NOBİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAMKADRO UNVANIDER.ADETAÇIKLAMA
2022.01.93İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihDoçent11Doçentlik unvanını Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Afrika ülkelerinin siyasal hayatına ve Avrupalı devletlerin Afrika politikasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.94Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBeşeri ve İktisadi CoğrafyaProfesör11Doçentlik unvanını Beşeri ve İktisadi Coğrafya bilim alanında almış
olmak, termal konfor şehirleşme ilişkisi, turizm konfor indeksi, turizm coğrafyası ve postyapısalcı coğrafya konularında çalışmaları olmak.
2022.01.95Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDoçent31Doçentlik unvanını Matematik alanında almış olmak. Çift kutuplu
bulanık metrik uzaylar ve bulanık sayıların benzerlik ölçüsü konularında çalışmaları olmak.
2022.01.96Fen Edebiyat FakültesiMatematikAnaliz ve Fonksiyonlar TeorisiDr. Öğr. Üyesi31Matematik alanında doktora yapmış olmak. Bulanık Entropi üzerine çalışma yapmış olmak.
2022.01.97Fen Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDr. Öğr. Üyesi31Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını Arkeoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Kapadokya Bölgesi
Hellenistik Dönem seramikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.98Fen Edebiyat FakültesiPsikolojiKlinik PsikolojiDr. Öğr. Üyesi21Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak ve doktora çalışmalarını madde bağımlılığı konusunda yapmış olmak.
2022.01.99Fen Edebiyat FakültesiCoğrafyaBölgesel CoğrafyaDr. Öğr. Üyesi21Coğrafya Bölümü lisans mezunu olup, coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Ekonomik coğrafya, yerleşme coğrafyası
alanlarında çalışmaları olmak. Ulusal ve uluslararası projelerde proje yürütücülüğü yapmış olmak.
2022.01.100Fen Edebiyat FakültesiSosyolojiKurumlar SosyolojisiDr. Öğr. Üyesi31Sosyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Aile Sosyolojisi, tüketim toplumu ve toplumsal cinsiyet araştırmaları alanlarında çalışmış
olmak.
2022.01.101Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiFen Bilgisi EğitimiProfesör11Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak ve istatistik fizik metotlarının sosyal problemlere ve nano sistemlere uygulanması ile ilgili çalışmaları olmak.
2022.01.102Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiDoçent21Okul Öncesi Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Okul öncesi eğitimde prososyal davranışlar, okula uyum ve dijital okuryazarlık konularında çalışmaları olmak.
2022.01.103Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeDoçent31Doçentlik unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim alanından almış olmak. Çok yüzeyli Rasch Modeli, kayıp veri atama yöntemleri ve ölçme değişmezliği konularında çalışması olmak.
2022.01.104Eğitim FakültesiTemel EğitimSınıf EğitimiDoçent21Yüksek lisans ve doktorasını Sınıf Eğitimi alanında yapmış olup, Doçentlik unvanını Temel Eğitim (Matematik Eğitimi) alanında almış
olmak. Sayı hissi ve matematik kaygısı üzerine çalışmaları olmak.
2022.01.105Eğitim FakültesiTürkçe ve Sosyal Bilimler EğitimiTürkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi31Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olup, Yaratıcı yazma ve dijital yazma konularında çalışmaları olmak.
2022.01.106Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimiİngiliz Dili EğitimiDr. Öğr. Üyesi21Doktorasını İngilizce Uygulamalı Dil Bilimi alanında almış olup, çocuklara yabancı dil öğretimi, İngilizce derslerinde ana dil kullanımı
konularında çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.107Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluYönetim ve OrganizasyonYerel YönetimlerDr. Öğr. Üyesi31Kentleşme ve Çevre Sorunları alanında yüksek lisans yapmış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler alanında doktora yapmış olmak.
Cumhuriyet Dönemi Türk siyasal hayatı, kamu politikası konularında çalışmaları olmak.
2022.01.108Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Alevi Bektaşi Kültürü (Disiplinlerarası)Dr. Öğr. Üyesi31Türk Halk Bilimi alanında doktora yapmış olmak ve alevi kutsal mekanları, inanç anlamları ve ritüelleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.109Turizm Araştırmaları Enstitüsü İnanç Turizmi (Disiplinlerarası)Dr. Öğr. Üyesi31Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin birinden lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olup, Felsefe ve Din Bilimleri alanında
doktora yapmış olmak. Kültürel mirasın dijitalleşmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
2022.01.110İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din Bilimleriİslam FelsefesiDr. Öğr. Üyesi31İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, İslam Felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alım ilanıÖnceki Haber

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğr...

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacakSonraki Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 Vergi Müf...

Yorum Yazın

4 Mart Pazartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (03 Mart 2024) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
MEB Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği Değerlendirmesi
Memur Sen Avantaj Üyelerimizin Hizmetine Açıldı
1.Dereceye 3600 Gerçekler ve Yüzsüzlük Utanmazlık
İstiyoruz ki; Memurun görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ yeniden kurulsun
2024-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabul Edilişinin 100. Yılı Anısına Türk Asrı Ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı
Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 9'uncusu İzmir'de Gerçekleşti
Öğretmen atamalarında mülakat konusu artık kapanmalıdır!
3 Mart Pazar önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (02 Mart 2024) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
TEKNOFEST Girişim Programı 3. Dönem Başvuruları Başladı!
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Görevden Alındı!
ABD Havadan Gazze’ye Yardım Kolisi Atacakmış!
MEB Günlük Program 02.03.2024
2 Mart Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (01 Mart 2024) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Öğretmenler için Çevrim içi Güvenlik Eğitimi
İşte İnkılap Tarihi ve Fen Bilimleri taslak müfredat programı