Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli personel, Memur alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Selçuklu Belediyesi Sözleşmeli personel, Memur alım ilanı
Abone ol
Selçuklu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda personel, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
ÜNVANIEĞİTİM DURUMUKİŞİ SAYISI
MühendisFakültelerin “Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği” lisans programlarının birinden mezun olmak.
31. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1.1. İlan edilen pozisyonlara başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

1.1.1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

1.1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

1.1.3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

1.1.4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

1.1.5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

1.1.6. Sınav tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.
1.1.7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
1.1.8. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2.1. Yurt içindeki üniversitelerin lisans programlarından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu bölümlere denkliği onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2.2. Alınacak adaylardan 2’si için:

2.2.1. Programlama Dilleri(C, C#, .NET, Python, PHP, Java vb.), Veritabanı Yönetim Sistemleri (MSSQL, PostgreSQL, MySQL vb.), Harita ve Sözel Web Servisleri, Web ve Mobil Uygulamaları, Mobil Uygulama Geliştirme, IOT ve Akıllı Şehircilik Uygulamaları vb. konularda; tasarım, yazılım analiz ve kodlama becerisi ve tecrübesi taşımak.

2.2.2. En az bir yüksek düzeyli programlama diline hâkim olmak.

2.2.3. Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık alanındaki mezuniyet belgesi dışında: "Mesleki eğitim ve uzmanlık belgeleri/sertifikaları, önceki iş yerlerine ve çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.")

2.3. Alınacak adaylardan 1’i için:

2.3.1. "Ağ, Sunucu ve Güvenlik/Siber Güvenlik" Donanım/Yazılım/Uygulamaları [IIS, DNS, DHCP, LDAP, AD/Domain Yapısı, Firewall, NAC, DLP vb.], Depolama ve Yedekleme Sistemleri, Sunucu İşletim Sistemleri ve Sanallaştırma Yazılımları (VMWare) ile ilgili olarak analiz, tasarım, planlama, kurulum, konfigürasyon, işletme ve bakımı içeren operasyonel düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

2.3.2. Yukarıdaki konularda en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olduğunu belgelemek. (Uzmanlık alanındaki mezuniyet belgesi dışında: "Mesleki Eğitim ve Uzmanlık Belgeleri, Çalıştığı iş yerlerine ve çalışma konularına ait kurum yazıları, proje dokümanları vb.")

2.4. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
3.1
. Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
3.1.1. Özgeçmiş
3.1.2. Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (kişisel belge-turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.3. Mezuniyet Belgesi (turkiye.gov.tr üzerinden alınacak)
3.1.4. Mezuniyet notu yazmıyorsa ayrıca not döküm belgesi (transkript)
3.1.5. Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

4. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

4.1. Adaylar 28/11/2022 -02/12/2022 tarihleri arasında, https://www.selcuklu.bel.tr adresinden erişeceği başvuru formunu yukarıda sayılan belgeler ile birlikte“Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüŞeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi No: 19 Selçuklu – KONYA”adresine şahsen müracaat ederek teslim edecek ve başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

4.2. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

5.1. Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, lisans diploma notuna göre yapılacak sıralama sonrasında puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere çalıştırılacak her pozisyon için 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

5.2. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 09/12/2022 tarihinde https://www.selcuklu.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

6. SINAVIN ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI
6.1
. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

6.2. Adaylar sınava girerken T.C kimlik kartı ve pasaport gibi kimliğini gösteren belgeleri ibraz edecektir. Bu iki belge dışında herhangi bir belge kabul edilmeyecektir. Adayların, belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

6.3. Sözleşmeli personel için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav,13/12/2022 – 14/12/2022 tarihlerinde “Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr. Halil Ürün Caddesi No:19 Selçuklu – KONYA”adresinde, Selçuklu Belediye Başkanlığı'nca teşekkül ettirilen sınav kurulu tarafından Selçuklu İstihdam Merkezi (SİM) ek hizmet binasında yapılacaktır.

6.4. Sözlü ve uygulamalı sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
6.4.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
6.4.2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

6.4.3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

6.4.4. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
6.4.5. Adayların mezun oldukları alanlar ile ilgili konular
6.4.6. 2.2 ve 2.3 maddelerinde belirtilen niteliklerle ilgili mesleki yeterliliği ve tecrübeyi tespit etmeye yönelik uygulamalar.

6.5. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
7.1
. Sınavların değerlendirmesi, 6. maddede belirtilen konularda toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

7.2. Sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı sayılmak için, her bir sınavda 100 tam puan üzerinden en az 50 puan, sınavların aritmetik ortalamasında ise 70 puan alınması şarttır.

7.3. Adayların işe alıma esas başarı puanı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda alınacak puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

7.4. İşe alıma esas başarı puanı en yüksek olan aday işe girmeye hak kazanacaktır. Adayların işe alıma esas başarı puanlarının aynı olması halinde, alım yapılacak kadroya ilişkin uygulama notu yüksek olana öncelik tanınır.

7.5. Sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasını müteakiben 5 iş günü içerisinde kurumun genel ağ adresi üzerinden adaylara duyurulur.

7.6. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Selçuklu Belediyesi kurumsal genel ağ sayfasında (https://www.selcuklu.bel.tr)ilanından itibaren üç gün içinde yazılı olarak, adresinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne itiraz edilebilir.


İtirazlar, sınav kurulu tarafından üç gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Sınavı kazanarak işe başlatılacak olan adaylardan istenilecek belgeler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından başvuru formunda belirtilen e-posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecektir.

8.2. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu'nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

S NoKadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS TürüKPSS Puanı
1MemurGİH92- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği programlarının birinden mezun olmak,
- İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/ErkekKPSS P3En az 75 puan
2MemurGİH91- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi programlarının birinden mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/ErkekKPSS P3En az 75 puan
3MemurGİH92- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, İşletme ve İktisat programlarının birinden mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/ErkekKPSS P3En az 75 puan
4MemurGİH95- Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak,
- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
Kadın/ErkekKPSS P3En az 75 puan

 


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) 
İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) 1 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru Belgeleri;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) 1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir  Kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar,
 başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz [email protected] adresine eklenecektir.
Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
a)
 Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine müteakip 16.01.2023 tarihinde Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.
d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgelerini sınava girişte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecektir.
e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 
24.01.2023 - 25.01.2023 tarihlerinde Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:
1
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

 

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyorÖnceki Haber

Siirt Üniversitesi Sürekli İşçi alıyor

NEVÜ’lü öğrenciler ‘Mesleki Eğitimde Mükemmeliyet Merkezleri Ağı’ ToplantısındaSonraki Haber

NEVÜ’lü öğrenciler ‘Mesleki Eğitimde Mük...

Yorum Yazın

Mücadelemiz, Bütün Güvencesiz Personelin İstisnasız Ve Şartsız Biçimde Kadroya Geçirilmesi İçindir
Haftada 44 saat ders okutan atölye ve laboratuvar öğretmenleri mesleki eğitim merkezlerinde derse girebilir mi?
Sözleşmeli istihdamda önemli adım
Sözleşmelilerin Kadroya Alınmasında Yarım-Yamalak Değil, Tam Çözüm İstiyoruz!
Öğretici: Sözleşmeli Statü Tamamen Kaldırılmalı, Tüm Sözleşmeliler Kadroya Kavuşmalıdır
Kızılay Burs Başvuruları
Kızılay Ortaöğrenim Bursları
Kızılay Burs Yönetim Sistemi uygulamaya alınıyor
Kızılay Akademik Burs Hayata Geçiyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmelilerin memur kadrosuna atanmasına ilişkin açıklama
Hiç bir kamu çalışanı eş durumundan dolayı mağdur edilemez
Ali YALÇIN'dan Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi Çalışmasına Teşekkür
4/B’li Öğretmenlere Hayal Kırıklığı Yaşatmayın!
Meslek Dersleri Ve Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İçin Yardımcı Materyaller Yayımlandı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Takviminde Güncelleme Yapıldı
Sınıf öğretmeni ve özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerine dair bakanlıktan açıklama
Dört yıllık öğretmen 8.584,56 TL maaş alıyor!
Bu Okul Geleceğin Denizcilerini Yetiştiriyor
Meslek Liselerimiz Üretiyor ve İhraç Ediyor
Okul Kütüphanelerinde Toplam Kaç Kitap Var?