Sosyal Güvenlik Kurumu 34 Sözleşmeli Programcı ve 11 Sözleşmeli Çözümleyici, 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Sosyal Güvenlik Kurumu 34 Sözleşmeli Programcı ve 11 Sözleşmeli Çözümleyici, 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alacak
Abone ol
Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu KPSSP3 puan türü (60 puan ve üzerinde alanlardan) ile yapılacak sözlü sınav notu ortalaması esas alınarak aşağıda başvuru şartları belirtilen 34 sözleşmeli Programcı ve 11 sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. Her bir unvan için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözleşmeli personel alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
UNVANI (Pozisyon)KİŞİ SAYISIARANILAN ÖZEL NİTELİKLERİNGİLİZCE DÜZEYİBRÜT ÜCRETLER (Ek ödeme dahil)
PROGRAMCI251-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java programlama dilini bildiğini belgelemek.A-B C DBilgisayar Mühendisi İçin 14760,45 TL 14301,95TL
14072,59TL Diğerleri İçin 14662,54TL 14089,42TL 13802,71TL
51-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik veya Matematik bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve Java veya .Net veya C veya C++ programlama dilini bildiğini belgelemek.
41-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü ya da sbunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Java programlama dilini bildiğini belgelemek.
ÇÖZÜMLEYİCİ111) Yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve biri Java veya .Net olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek. 2) Kamu kurum/kuruluşlarında ya da özel sektörde; yazılımcı olarak JAVA veya .Net dilinde program geliştirme veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım mimarisi uzmanı gibi alanlardan birinde en az 1 (bir) yıllık mesleki iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 3) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim personeli (mühendis, programcı, çözümleyici veya sistem, bilgi güvenliği, veri tabanı veya network yöneticisi veya analist, test veya yazılım uzmanı vb.) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
esas alınır
A-B C DBilgisayar Mühendisi İçin 15147,39TL 14721,71TL 14492,48TL Diğerleri İçin
14908,05TL
14375,95TL
14089,42TL
NOT: 1) Programlama dilini bildiğini belgelemek. (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi veya Millî Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası).
2)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.
3)Adayların başvurularındaki ibraz ettikleri M.E.B onaylı kurs sertifikasından, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça anlaşılmayanların, kursta gördükleri programlama dillerine ilişkin M.E.B. onaylı veya M.E.B. üst yazısı ekinde, devam ettikleri kurslardan alınmış açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER AÇIKLAMALAR


1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
2- Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
4- Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.
7- Adayların ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
8- Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan KPSSP3 (60 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
9- Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
10- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecek olup yapılacak incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler sözlü sınava katılamayacaktır.
11- Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan
edilecektir. Sözlü sınav notu ile KPSS Puanı toplamının ortalaması en az 70 olanlar başarılı sayılacak ve en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar yerleştirme yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. (Sözlü sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)
12- Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), ilan edilen pozisyon sayısını geçmemek kaydıyla, nihai başarı puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınavına girenler arasından yerleştirme yapılacaktır.
13- Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
14- İlanda belirtilen ücret tutarına brüt ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
15- Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Tabloda %25 artırılmış hali gösterilmiştir.)

Kurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 10 sözleşmeli bilişim uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.
2. Mühendislik fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik veya fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.
3. Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (E) düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili
ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.
4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, süreç analiz uzmanı, yazılım veya bilişim proje yöneticisi vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.
5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.
6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.
7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

B-1 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı (Yazılım Mimarı) 1 Kişi)
1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 5 (beş) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirdiğini belgelemek. 
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, React vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-2 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı (Kaynak Kod Analisti) 1 Kişi)
1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 yıllık tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Güvenli yazılım geliştirme eğitimi almış olmak,
4. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. .Net mimarisinde çalışan projelerde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi Olmak.
6. Angular JS/React JS/Vue JS projelerinde kaynak kod analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Spring Framework uygulamalarına hâkim olmak (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud),
8. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Statik Uygulama Güvenliği Testi (SAST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Yük ve Performans Testi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Unit Test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen CI/CD konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda bilgi sahibi olmak.
15. Tercihen Microfocus Fortify Application Security aracı kullanımı ve çıkan bulguların analizi/çözümü konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
16. Tercihen Microfocus LoadRunner veya JMeter test araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17. Tercihen JUnit hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer
maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-3 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı-2 Kişi)
1. Yazılımcı olarak Java ve/veya Cobol programlama dilinde en az 5 yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek.
2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hâkim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 5 (beş) yıl proje geliştirmiş olmak veya Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip, CICS/WEB, mainframe online/batch programlama deneyimi ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesi bulunmak ve belgelemek. 
3. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Vue, Angular, Erat vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5. Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript, JQuery) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
6. UML ve tasarım kalıpları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Mikroservis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
9. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
11. Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
12. Tercihen ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
13. Tercihen IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
14. Tercihen Docker teknolojileri/araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.
16. Tercihen Cobol, TSO/ISPF, JCL, DB2 konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak, CICS/WEB, mainframe online/batch programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak. 
Not:
a) Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
b) Bu pozisyon için “COBOL” programlama dilinde müracaat eden olmadığı takdirde, yalnızca “JAVA” programlama dilini bilen kişilerden ilanda belirtilen şartları taşıyanlar yazılı/sözlü sınavına davet edilecektir.
B-4 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı 2 Kişi)
1. Başvuru tarihi itibariyle bir bilgi işlem merkezinde ağ, sistem ve bilgi güvenliği alanlarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
4. Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Eposta Güvenliği Sistemi, Ağ
Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. 5651 Sayılı Kanun Kapsamında, Bilgi Güvenliği ile SIEM (Security Information Management and Security Event Management) ve NAC (Network Access Controller)
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. Nessus, Acunetix, BurpSuit, Nmap, Wireshark, Netsparker, AppScan, Openvas vb. sızma (penetration) testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
7. Zafiyet yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
8. e -Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
9. Veri tabanı güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
11. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) süreçleri ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
13. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
14. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.
15. Siber güvenlik kapsamında sorun tespiti ve çözümleme konusunda tecrübe sahibi olmak.
16. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
17. Tercihen, veri sınıflandırma ve DLP hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
18. Tercihen, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
19. Tercihen, IPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak.
20. Tercihen Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak,
21. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), Check Point Certified Admin (CCSA), Check Point Certified Security Expert (CCSE) eğitimlerinden birini almış olmak, tercihen sertifikalarından birine sahip olmak.
22. Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eğitimi almış olmak ve belgelemek.
Not: Başvuru özel şartlarının 1’inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle ve 22’inci maddedeki ilgili alanlara alınan eğitim belgeleri, sertifika v.b. belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-5 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Sistem Yönetim Uzmanı (DevOps) 2 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Red Hat, Centos, Ubuntu Linux işletim sistemlerinden en az birinin yönetiminde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek.
3. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından an az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme tecrübesine sahip olmak.
5. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
7. Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
8. Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.
9. GIT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi sahibi olmak.
11. NGINX, IBM WAS, Tomcat vb. web sunucularından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
13. Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
14. Tercihen Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
15. Tercihen Prometheus, Grafana, Zabbix vb. izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Başvuru özel şartlarının 1 ve 2 inci maddelerinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-6 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Veri Tabanı Uzmanı 1 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek
2. SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak
3. SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,
4. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
5. Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak
6. Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak
7. Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak
8. Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,
9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
10. Veritabanı kavramsal, mantıksal ve fiziksel tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
11. Veritabanı tasarımı için normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF…) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
12. Yüksek erişilebilirlik (HA) sağlama ve felaketten kurtarma (DR) konularında bilgi sahibi olmak.
13. Karmaşık sorguların optimizasyonu ve basitleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
14. Veri tabanı kurulumu, sürüm yükseltme, yedekleme/kurtarma, performans yönetimi, problem tespiti ve giderilmesi, uygulama programcılarına destek verilmesi konularında bilgi sahibi olmak.
15. Tekrarlanan veya anlık oluşan sistem olaylarına gerekli müdahalelerde bulunarak sorumlu olduğu alanda kesintisiz, güvenli ve verimli teknik hizmet sağlama konularında tecrübeli olmak.
16. Veritabanı güvenlik yönetimini sağlamak, kullanıcı tanımlamaları, aktivasyon/deaktivasyon, konfigürasyon ve yetkilendirme çalışmalarını yerine getirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
17. SQL diline hâkim olmak. DML, DDL, Stored Procedure, Trigger yazma konularında tecrübesi bulunmak.
18. Veritabanı yama uygulaması, tasarım ve uyarlama, kapasite analizi, planlama, yedekleme, yeniden çalıştırma ve yazılım geliştirme ekiplerince talep edilen veritabanı hizmetlerini sağlamak üzere, kurulum, taşıma, analiz gibi konularda destek verme konularında tecrübe sahibi olmak.
19. Veri tabanının doğru, sistem yönünden verimli ve hızlı bir şekilde çalışmasını temin etme ve sürekli monitör edilmesi konularında tecrübe sahibi olmak.
20. Veri tabanları sisteminin operasyon aktivitelerini yakından takip edip etkin raporlama yapma konularında tecrübe sahibi olmak.
21. Shell script yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
22. Veritabanı araçları (utility, tool) hakkında (tercihen DB2) tecrübe sahibi olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.
B-7 Aşağıdaki Niteliklere Sahip Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (C Ücret Grubu Network Uzmanı 1 Kişi)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki bilgi işlem merkezinde bilişim ağları yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve belgelemek.
2. En az 2 (iki) üreticinin (Brocade, Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei, Juniper vb. uluslararası kabul görmüş) ağ ürünleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3. Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), MPLS teknolojileri, dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
4. Ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
5. TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
6. MPLS, BGP, OSPF, DNS, DHCP, NAT, NAC, Layer-3/Layer-2VPN, TACACS, Noktadan noktaya devre WAN teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.
7. Kablosuz ağ teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak, kurulum veya işletim yapmış olmak.
8. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
9. Ağ izleme (Network Monitoring) ve bant genişliği yönetimi araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
10. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
11. Siber olaylara müdahale ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.
12. Ağ Yönetimi kapsamında sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Dokümantasyon ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.
14. Tercihen yeni nesil güvenlik duvarı (NGFW Next Generation Firewall) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. (Tercihen Checkpoint)
15. Tercihen, SDWAN konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
16. Tercihen, IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak.
17. Cisco Certified Network Associate (CCNA) eğitimini almış olmak, tercihen sertifikasına sahip olmak.
Not: Başvuru özel şartlarının 1 inci maddesinde istenilen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği iş yerlerinden onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavında değerlendirilecektir.

C-ÜCRET KRİTERLERİ

 

Mesleki tecrübe yılıİngilizce dil
puanı grubu
Brüt Ücret
(TL)*
C Grubu Ücret Cetveline Tabi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı3-5 yıl arası mesleki tecrübeliA33.877,35
B33.538,58
C33.199,81
D32.861,04
E32.522,27
5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeliA36.624,17
B36.257,53
C35.891,68
D35.525,45
E35.159,21

 

Not: Yukarıda belirtilen bürüt ücret tutarları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin
ücretlerinde ilgili mevzuatı uyarınca ocak ve temmuz aylarında yapılan genel artış oranı kadar artırılacaktır.

D- KABUL İŞLEMLERİ:
1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak yazılı/sözlü sınav için davet edilecektir.
2. Sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, sınav şekli, yeri ve saati Kariyer Kapısı (www.isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve www.sgk.gov.tr adresinde ilan
edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.) Sınavda ağırlıklı olarak mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.
3. Sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen niteliklerle ilgili ibraz edilen belgelerin Sınav Komisyonunca değerlendirilerek belirlenecek kriterlere göre hesaplanacak puan toplamı ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ve ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
4. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine sözlü sınavından en yüksek puan alandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre sınava giren diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
5. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (C) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.
6. Sözlü sınav sonucu yerleştirilmeye hak kazandığı halde çeşitli nedenlerle göreve başlamayanlar ile sınav sonucunun Kurum İnternet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl içerisinde görevinden ayrılanların yerine (bu ilan kapsamında göreve başlatılanlar), başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak (sözlü sınav notu 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlardan) belirlenen sırlamaya göre yedek adaylardan atama yapılabilir.
7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.
8. Adayların; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. (Posta, kargo vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
9. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanıÖnceki Haber

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi alım...

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi, 85 Öğretim Üyesi alıyorSonraki Haber

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11...

Yorum Yazın

Özel eğitim çocuk dergisi, Cumhuriyetin 100. Yılında özel sayısıyla yayında
"Buğday Tanesi" Filmi; Öğrenci, Öğretmen Ve Velilerle EBA'da Buluşuyor
60 saniyede bugün (02 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.
3 Aralık Pazar önemli gündem başlıkları
Memur Sendikacılığında Sosyal Medyanın Kullanımı Ve Önemi Çalıştayımızı Tamamladık
Hükümetimizden; Memurlarımızın Sorunlarını İçeren Bir Torba Yasa (Memur Paketi) Bekliyoruz
İlkesel olarak alan değişikliğini doğru bulmuyorum!
MEB’den Cumhuriyetin 100. Yılına "Armağan"
Çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği mezunları özel eğitim okullarında görev yapabilir mi?
2 Aralık Cumartesi önemli gündem başlıkları
60 saniyede bugün (01 Aralık 2023) Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
Sakarya’dan başlayan “Filistin’e Özgürlük Yürüyüşü” Anadolu’ya yayılacak..
10 dakika teneffüs  
Memura Ocak Ayında Yeniden Değerleme Oranı Kadar; %58 Zam ve İlave %10 Refah Payı Verilmeli
4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi Başladı
Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri
İki Memur Maaşı Bile Yoksulluk Sınırını Geçemiyor
İstanbul Arel Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlarının Başvuruları Devam Ediyor
MEB Ortaokullarda "Afet Bilinci" Dersinin Müfredatı Hazırlandı
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde neler değişti?