TMMOB Orman Mühendisleri Odası Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınav ilanı
Abone ol
5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.

A)        SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:
1-         Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.
2-         29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.
3-         Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md.51/2)
4-         Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.
5-         Odaya borcu bulunmamak.
6-         Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.
7-         Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında, sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye ekleyerek Odaya teslim etmek.
 
Buna göre;
a)         Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” nin 51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.
b)         Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.
-           5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.
-           5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.
c)         Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik belgesi ile kanıtlanması.

a)         Online işlem merkezinden “SYMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu doldurularak kaydedilecek, form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir.
b)         Başvurunun onaylanabilmesi için yine online işlem merkezinin form ekranında da belirtilen
•          Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli Formu ve form eki belgeler
•          Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,
•          Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi
•          Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
Belgelerinin 10 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu belgelerin gelip gelmediği yine online işlem merkezinden takip edilebilecektir.
 
c)         Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 12 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SYMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 14 Nisan 2023 Cuma gününe kadar ilk kez sınava gireceklere ait geçici aday listesi duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilebilecektir. SYMM adayları, geçici aday listesine karşın 19 Nisan 2023 Çarşamba gününe kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 25 Nisan 2023 Salı gününe kadar itirazları kesin sonuca bağlayarak, SYMM sınavına ilk kez girecek adaylar ile birlikte başarısız olunan derslerden girecek adayların kesin listesini Odanın ilan tahtası ile internet sayfasında duyurur.
d)        SYMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav konularına ait sınav ücretinin 03 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit ettirilecektir.
e)         Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru yapılan ekrandan 05 Mayıs 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır.
f)         Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.
g)         Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.

B)        SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
1)         Sınav günü: 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır.
2)         Sınav başlama saati: 09.30
3)         Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok sekiz konuda sınav yapılacaktır.
4)         Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
5)         Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
6)         Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.
7)         Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.


EK: Hizmet cetveli formu
 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU YAPMIŞ VE/VEYA SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU HAKKINI KAZANMIŞ OLARAK EN AZ ON (10) YIL SÜRELİ ÇALIŞILDIĞINI KANITLAYAN BELGELERE DAYALI HİZMET CETVELİ FORMU

 

ADI SOYADI:

.......... ......... ..........

MESLEKİ
UNVANI:

.......... ........ .....................

TC KİMLİK
NO:

. . . . . . . . . . .

ODA SİCİL
NO :
 …..............

 

Böl.No

Serbest Meslek Mensupluğu Görevinin Yapıldığı Veya Kazanıldığı Yerler

Çalışılan Kurum ve Kuruluşlar

Çalışılan Yerdeki Mesleki Görevler

Göreve Başlayış Tarihi

Görevden Ayrılış Tarihi

Süresi (Ay)

Dayanağı Belgenin Tarih ve Numarası


I

Serbest meslek mensupluğu hakkının kazanıldığı ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren KAMU KURUMLARI.

 • Bu kurumlarda çalışılan süreler onaylı “Hizmet Cetveli” ne dayanarak belirlenecektir.
 • Hizmet Cetveli bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce, Odaya üye kayıtlı olmak koşuluyla, sosyal güvenceli olarak ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

 • Serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerdeki çalışılan süreler veya gerçek ve tüzel kişilerde resmi belgelere dayanarak belirlenecektir.

 • Odadan alınan müşavirlik belgeleri ile sosyal güvenlik belgeleri bu forma eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Serbest Meslek Mensubu olarak, 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar listesinde kayıtlı olmak koşuluyla ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında görev yapılan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER.

 • Kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büro ve şirketlerindeki süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.
 • Hizmet akdiyle aynı bürolarda veya şirketlerde veya gerçek ve tüzel kişilerde sosyal güvenceli olarak çalışılan süreler Oda kayıtlarından belirlenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:
I- a) Kamu kurumlarında yapılan görevlere dair Hizmet Cetveli
II- a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi
III- a) Kendi nam ve hesabına açılan büro ve şirkete dair Oda tescil belgesi ile çalışanlar listesi kaydı, b) Hizmet akdi ile çalışılan günlere dair SGK belgesi

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Haliç Üniversitesi Akademik Personel alım ilanıÖnceki Haber

Haliç Üniversitesi Akademik Personel alı...

Eşinin anısına fidan diken depremzede; “O gece kıyamet gibi bir şeydi”Sonraki Haber

Eşinin anısına fidan diken depremzede; “...

Yorum Yazın

19 Haziran Çarşamba önemli gündem başlıkları
60 saniyede ekonomide bugün 14 Haziran 2024
60 saniyede bugün 18 Haziran 2024 Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti
İşte haftanın yalan haberleri
Yusuf Tekin’i Sözlerini Geri Almaya Çağırıyoruz
3 Milyon Öğrenci, İlk Yardım Semineri; 426 Bin Öğretmen İlk Yardım Eğitimi Aldı
Türkçemizin hazinelerini keşfetmeye devam ediyoruz
Mülakat Uygulamasını Kabul Etmiyoruz Yargıya Taşıyoruz
80.000 yeni öğretmenimizi daha FONLAYALIM! Olma mı?
İşitme Engelli Çocuklar İçin Dijital Eğitim Platformu
Mehmet Emin Yurdakul’un Vefatının 80. Yılı Anısına “Gönlümdeki Türk Asrı” Şiir Yarışması
Ziya Gökalp’in Vefatının 100. Yılı Anısına “Fikrimdeki Türk Asrı Ve Türk Birliği” Makale Yarışması
5. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
Bütünleştirici Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (BEGEP)
Ebeveynler için Çevrim içi Güvenlik Eğitimi
Google Araçları Eğitimi
HAREZMİ Eğitim Modeli Başvuruları Başladı
Özel Eğitim Okullarında Haftalık Ders Çizelgelerinin Değişiminin Eğitim Sürecine Etkisini Değerlendirme Anketi
Eğitimler için Başvurular Açıldı! Harika Fırsatları Kaçırma!
Yıldızlar Okulu Oyunculuk Eğitimi Başlıyor!