Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli/ Destek Personeli Alımı Giriş Sınavı Duyurusu

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Türk Akreditasyon Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli/ Destek Personeli Alımı Giriş Sınavı Duyurusu
Abone ol
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS-B) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.
           1.     BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER
    A-BAŞVURU ŞARTLARI
a)
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olması kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, zorunludur.
    B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
B.1 Yazılım Geliştirici (1 Kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Net Core teknolojileriyle C# ve Javascript programlama diliyle en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahibi olmak
b) Net Web Api, Net MVC, Angular Framework ve SPA mimarisi, Typescript, Entity Framework, MSSQL Server konularına hâkim ve bu alanlarda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak,
c)Güvenli kod geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak;
d) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak,
f) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
h) IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak
i) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution, Developer (MCSD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, (MS), Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme, konusunda sertifika sahibi olmak,
j) Mikro Servis Mimarisi, RabbitMQ, OData, Microsoft Analysis Services, Sharepoint Server, Power BI, Crystal Reports, Unit of
Work, Repository,Dependency Injection, Singleton tasarım şablonları ile aşina, SOAP ve Restful servis deneyimi konularında tecrübe sahibi olmak
k) Hizmet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak

           2.     BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Sınav başvuruları, 3 Şubat 2023 günü başlayacak ve 19 Şubat 2023 günü saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.
İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
           3.     BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ
a) Fotoğraf ve özgeçmiş,
b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),
e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair e- devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,
f)  Başvuru şartları (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),
g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:
     -  Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü
      Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.
     -  Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.
     -  Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.
     -  Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.       
       Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
           4.     BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
a)
   Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste oluşturulacaktır.
b)   En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.
c)   Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.  
d)   Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 24 Şubat 2023 tarihinde [url=http://www.turkak.org.tr]www.turkak.org.tr internet sitesinde duyurulacak ve adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
           5.     SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a)
   Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.
b)   Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c)   Uygulamalı sınav, Kurum yerleşkesinde Kurum tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor sonuçlarını oluşturacak veri tabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veri tabanı sorguları için ise TSQL dili kullanılacaktır. Kurum tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır
d)   Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.
e)   Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.
           6.     SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
a)
  Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.
b)   Sözlü/uygulamalı sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.
c)   Sözlü/uygulamalı sınav 6 Mart 2023 tarihinde saat 10:00’da Türk Akreditasyon Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi 2125’inci Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.
           7.     SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a)
  Başarı sırasına göre bir (1) asıl, bir (1) yedek aday belirlenecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.turkak.org.tr sitesinde ilan edilecektir.
b)  Listede adı bulunan asıl adayın başvuru modülünde belirttiği adresine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, aday tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaktır.
c)  Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
d)  Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır
e)  Asıl adaydan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanın yerine ilan edilen yedek adayın işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
f)  Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
           8.     SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katına kadar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.I -GENEL BİLGİLER
T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 (iki) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna personel alınacaktır. Alınacak personel, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27’nci maddesi ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II -SINAVA KATILMA KOŞULLARI ve KONTENJANLAR

Genel koşullar:
Personel alımı yapılacak tüm pozisyonlar için geçerli olmak üzere; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak.  

Özel Koşullar:     
Destek Personeli (Temizlik- Basit Bakım Onarım İşleri - 2 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar
a)Ortaöğretim (lise) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b)Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS (B) Ortaöğretim), Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda (Tablo-1) belirtilmiş KPSS puan türünden asgari 60 ve üzerinde puan almış olmak.
c)Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.
d)Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.
e)Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “işletmelerde hijyen” belgesi sahibi olmak.

Tablo 1: Destek Personeli Giriş Sınavı Bilgileri ve Kontenjanlar
Pozisyon: Destek Personeli (Temizlik- Basit Bakım Onarım İşleri)
Alınacak Kişi Sayısı: 2
KPSS Puan Türü: KPSS-P94
Asgari KPSS Puanı: 60

III -BAŞVURU TARİHLERİ 

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 03 Şubat 2023 – 17 Şubat 2023

IV -BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

a)Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı veya onaylı örneği,

b)Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı eşdeğerlik belgesi,

c)Yazılı özgeçmiş,

Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 

V -SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 24 Şubat 2023 tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir. 

Sözlü Giriş sınavı 3 Mart 2023 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

VI -SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI VE PUANLARI 

Sözlü giriş sınavı, adayların;
a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi,
b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
f)  Genel yetenek ve genel kültürü,
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 25 (yirmibeş) puan, (b) bendi için 25 (yirmibeş) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII -GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday asil olarak atanmaya hak kazanır. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen atama yapılacak pozisyon sayısını geçmemek üzere ilan edilen yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr  adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

VIII -İTİRAZ 

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX -BİLGİ ALMA 

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası      : (0 312) 410 83 13       

X -DİĞER HUSUSLAR 

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin, sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavı sonucuna göre atamaları yapılıp Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 1(bir) ayı aşamaz.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel Alım İlanıÖnceki Haber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu...

Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanıSonraki Haber

Kastamonu Üniversitesi sözleşmeli person...

Yorum Yazın

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde hangi ek ders ücretleri ödenir?
Memura Refah Zammı Verilmelidir
Sosyal Araştırmalar ve Yenilik Enstitüsü Protokolü YÖK’te imzalandı
AES: MEB becayiş uygulamasını hayata geçirmelidir
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na katıldık
Rehber Öğretmenlerin Normu Bulunmayan Okullara İkinci Görev Niteliğinde Görevlendirilme Uygulamasına Dava Açtık
Afet bölgesi eğitim faaliyetleri hakkında bakanlıktan açıklama
Öğretici: Torba Kanuna Çalışanların Sorunları Da Eklenmelidir
TEKNOFEST 2023 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması Proje Detay Raporu Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
TEKNOFEST 2023 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ön Değerlendirme Sonuçları Açıklandı!
Torba kanunla eksiklikler tamamlanmalıdır
Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programını Başvuru Sonuçları Açıklandı
Meclis Kapanmadan Kamu Çalişanlarinin Sorunlari Torba Yasaya Girmeli!
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 16 Haziran'da Tamamlanacak, Uzatma Yapılmayacak
Gaziantep’te deprem nedeniyle idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?
Kamu yönetiminin, liyakat ve ehliyet yerine, mensubiyetler üzerinden tanzim edilmesi, doğrudan KUL HAKKI YEMEKTİR!
Avrupa Kupası Şampiyonu: Aybüke KILINÇ!
Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmeti eğitimleri eğitimi uzaktan eğitim kapısında paylaşıma açıldı