Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uzman Yardımcısı alım ilanı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uzman Yardımcısı alım ilanı
Abone ol
Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfında 8’inci ve 9’uncu derecede 7 (yedi) Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı ile 3 (üç) Denizcilik Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacak olup alım yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dalı, kadro sayısı, sınava girebilecek kişi sayısı, KPSS puan türü, KPSS puanı ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) taban puanı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
UnvanSıra NoÖğrenim DalıAtama Yapılacak Kadro SayısıSınava Girebilecek Kişi  SayısıKPSS Puan TürüKPSS PuanıYabancı Dil Sınav Puanı
Denizcilik Uzman Yardımcısı1Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.28P3En az 60 PuanEn az 70 Puan 
(C seviyesi) İngilizce
2Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olmak.14P3En az 60 PuanEn az 70 Puan 
(C seviyesi) İngilizce
Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı1Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.416P3En az 60 PuanEn az 70 Puan
(C seviyesi) İngilizce
2Herhangi bir lisans programından mezun olmak.14P3En az 60 PuanEn az 80 Puan 
(B seviyesi) Rusça
3Herhangi bir lisans programından mezun olmak.14P3En az 60 PuanEn az 80 Puan (B seviyesi) Arapça
4Herhangi bir lisans programından mezun olmak.14P3En az 60 PuanEn az 80 Puan
(B seviyesi) İspanyolca
Toplam1040 


SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puanı almış olmak,
4)Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),
5) Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

1) Adaylar, 30.12.2022-28.01.2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adayların sadece 1 (bir) başvuru hakkı olacaktır.
3) Başvuruda bulunacak adayların, mezuniyet bilgileri ile KPSS ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları, YÖK ve ÖSYM sistemi üzerinden aktarılacak olup mezuniyet bilgilerinde hata/eksik olan ya da bilgileri gelmeyen adayların onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgeleri ile ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan dil yeterlilik belgelerini pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5) Bir adet vesikalık fotoğraf. (Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)
6) Adaylar, el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerini taratarak Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde yer alan ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
7) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, bilgilerini Kariyer Kapısı platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.


SINAV YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI
Sözlü sınav, 2023 yılı içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup adaylar;
1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından sözlü sınava alınacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
1)
 Adayların sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
2) Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama ile belirlenecektir.
3) Sözlü sınavda alınacak puan, adayların nihai başarı puanı olacaktır.
4) Sözlü sınavda başarılı olanlar arasından giriş sınavı başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday Sınav Komisyonu tarafından belirlenecektir.
5)Sözlü sınav sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylara ait liste Bakanlığımız kurumsal internet sitesinden (http://www.uab.gov.tr/duyurular) ilan edilecek olup asıl ve yedek adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir.
6) Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmemektedir.

DİĞER HUSUSLAR
1) 
Bakanlığımız, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2) Sözlü sınav sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip atama işlemleri başlatılacaktır.
3) İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
4) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı İle Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri geçerli olacaktır.

İLETİŞİM
Adres : Hakkı Turayliç Cad. No:5 Emek Çankaya/ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Telefon : 0312 203 10 00 / 1308-1309-1332-3195-3198-3199

İlanen duyurulur

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı DuyurusuÖnceki Haber

TİKA Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duy...

Nanoteknoloji YaklaşımlarıSonraki Haber

Nanoteknoloji Yaklaşımları

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü