Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı, Öğretim Üyesi alacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı, Öğretim Üyesi alacak
Abone ol
İlan edilen öğretim elemanı kadrolarına yapılacak müracaatlar ile atamalarda 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uygulanacaktır. Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Öğretim  elemanı  kadrosuna  başvuran  adayların  başvuru  genel  ve  özel  şartlarına  göre aşağıdaki belgeleri başvurdukları birime verecekleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir;
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  mezuniyet  belgelerinin  fotokopisi  veya  e-Devlet çıktısı, (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Transkript fotokopileri, 5- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi
6- Bir adet fotoğraf, 7- Özgeçmiş,
8- Merkezi Sınav Belgesi (ALES),
9- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
11- Onaylı hizmet/tecrübe belgesi,
12- Başvuru Formu,
ile müracaat etmeleri ilan olunur.
-   Başvurular şahsen veya posta ile ilan edilen fakülte/yüksekokula yapılmalıdır.
-   Postadaki  gecikmeler  kabul  edilmeyeceği  gibi  yukarıdaki  belgelerden  bir  tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-   Sonuçların duyurulacağı internet adresi : http://w3.beun.edu.tr
-   1   (bir)   kişi   aynı   anda   birden   çok   kadroya   başvuramaz.   Birden   çok   kadroya başvurdukları tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.
-   İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
-   Üniversitemiz  Sınav  takviminde  zorunlu  hallerde  değişiklik  yapma  ve  ilanın  her aşamasını  iptal  etme  hakkını  saklı  tutar.  Üniversite  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
- İlan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.


GENEL ŞARTLAR

 1. Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 1. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 1. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 2. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile atamalarında, yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Devlet yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 2. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi                       : 28.12.2022
Son Başvuru Tarihi                             : 11.01.2023
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 17.01.2023
Giriş Sınav Tarihi              : 23.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi                        : 27.01.2023
 

ANABİLİM DALIÖĞR.GÖR.ARŞ.GÖR.AÇIKLAMA
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMAKOGNAZİ 1Eczacılık  Fakültesi  Mezunu  olmak.  Farmakognozi  Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1Eczacılık   Fakültesi   Mezunu   olmak.   Farmasötik   Teknoloji
Anabilim  Dalında  Tezli  Yüksek  Lisans  veya  Doktora  yapıyor olmak
REKTÖRLÜK
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER1 İletişim  fakültelerinin  Gazetecilik  bolumunden  mezun  olmak.
Tezli  yüksek  lisans  yapmış  olmak.  Basın  yayın  kuruluşlarının birinde alanında çalışmış olmak.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili  Fakülte  Dekanlıkları  ile  Yüksekokul  Müdürlüklerine,  Profesör  ve  Doçent  kadroları  için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;
1- Başvuru Dilekçesini,
2- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
3- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
4- Üç adet fotoğraflarını,
5- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
6- Başvuracak   adayların   başvuru   formunu   (http://w3.beun.edu.tr/   adresinden   temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin  https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486  sayfasında  yayınlanmış olan  Üniversitemiz  Birimlerinde  Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim  Üyesi  Kadrosuna  Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Profesör   kadrolarına   başvuracak   adayların   "Profesörlüğe   atanmak   için   Doçentlik şartlarını tekrar sağladığını gösteren dilekçesi, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, bilimsel yayınları  (yayınlarından  biri  başlıca  araştırma  eseri  olarak  gösterilir.)  kongre  ve  konferans tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıflar,  sanat  eserleri,  icralar  ve  bunlara  ilişkin  doküman,  eğitim- öğretim  faaliyetleri,  yönetimlerinde  devam eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 1(Bir) adet dosya ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  3  (üç)  adet  USB  ile  Rektörlük  Personel  Daire Başkanlığına,
9- Doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  "7.  maddedeki  Doçent  kadrosuna  Atanma İlkeleri  formu  doldurularak,  özgeçmiş,  doçentlik  belgesi  onaylı  sureti,  yayın  listeleri,  bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 1(Bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 2(iki) adet USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,
10- Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvuracak  adayların  "7.  maddedeki  Dr.  Öğr. Üyesi  kadrosuna  Atanma  İlkeleri  formu,  özgeçmiş,  diploma  onaylı  suretleri,  bilim  doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları " içeren  1(Bir) adet dosya ve bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur 1(bir) adet USB ile ilgili fakülte  dekanlığına  /  yüksekokul  müdürlüğüne, ilanın  yayınlandığı  tarihten  itibaren  15  (Onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
-   Müracaat  edenlerin  657  sayılı  Kanunun  48.  maddesindeki  şartları  ve  Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html  sayfasında  yayınlanmış  olan  "Üniversitemiz Birimlerinde  Profesör,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim  Üyesi  Kadrosuna  Atanma  İlkeleri"nde  belirtilen şartları sağlamış olmaları,
-   Doktor   Öğretim   Üyesi   kadrosuna   başvuranların   müracaat   dilekçelerinde   yabancı
dillerini belirtmeleri,
-   Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin
eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 

ANABİLİM DALIProfesörDoçentDr. Öğretim
Üyesi
AÇIKLAMA
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ    
GEMİ MAKİNELERİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
  1Deniz ulaştırma sistemleri mühendisliği
alanında doktora yapmış olmak.
EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ  1Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak. Değerlendirme deneyimi, geri bildirim deneyimi ve üç boyutlu tasarım alanında
çalışmalar yapmış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak. Sistemik aile terapisi ve çocuklukta örseleyici yaşantılar konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ1  Doçentliğini Beşeri ve İktisadi Coğrafya alanından almış olmak. Beşeri ve İktisadi
Coğrafya alanında çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ1  Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanından almış olmak. Eleştiri, çocukluk ve roman
konusunda çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM  1Gazetecilik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yeni iletişim teknolojileri ve yeni medya ile ilgili
çalışmaları olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YENİ TÜRK EDEBİYATI  1Lisans ve yüksek lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Edebiyat sosyolojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
ESKİ TÜRK EDEBİYATI  1Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Şiir mecmuaları, klasik Türk şiirinde insan tipolojisi ve tarihi kişilikler
üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ  1Havacilik ve Uzay Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve uydu konumlama sistemleri
konusunda çalışmaları olmak.
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ  1Lisans ve doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Mikrokanallarda ısı transferinin iyileştirilmesi ve elektrikli araçlarda batarya hücrelerinin soğutulması üzerine çalışmalar yapmış
olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ ONKOLOJİ) 1 Tıbbi onkoloji alanında doçent unvanı almış olmak
İÇ HASTALIKLARI (TIBBİ
ONKOLOJİ)
  1Tıbbi onkoloji alanında yan dal uzmanı olmak
DEVLET KONSERVATUVARI
OPERA  1Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Piyano eğitimi, korrepetisyon ve bilgisayar destekli eşlikleme konularında
çalışmalar yapmış olmak.
ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU
İÇ MEKAN TASARIMI  1Peyzaj mimarlığı alanında doktora yapmış
olmak. Yenilebilir bitki kullanımı alanında çalışmalar yapmış olmak.
ÇAYCUMA GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA TEKNOLOJİSİ  1Kimya Bilim Alanında doktora yapmış olmak. Bronkoalveolar lavaj sıvılarında kemometrik
çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak:ogretmenler.net

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alacakÖnceki Haber

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloj...

İstanbul Medipol Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacakSonraki Haber

İstanbul Medipol Üniversitesi 34 Öğretim...

Yorum Yazın

Bu Yarıyıl Tatilinde İlk Kez Açılan Kış Okullarından 250 Bin Öğrenci Yararlandı
6 Şubat Pazartesi kar tatili verilen iller
Öğretmenlik, adanmışlıktır. Bu fotoğrafı başka yerde göremezsiniz
Hava koşulları nedeniyle görev yerlerine gidemeyecek öğretmenlerimizi idari izinli saymalıdır
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler ne zaman özür durumu, il içi ve il dışı yer değiştirmelerine başvurabilecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Yemek/Beslenme Hazırlama Ve Dağıtımı Kılavuzu Yayınladı
Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemleri nasıl yapılacak?
DEVLETİN MÜLKÜ olan makamları, DEVRE MÜLK gibi görenler
Sendikal Hukuk Mücadelemiz kitabının dördüncüsü yayımlandı
Şeflerimizin sorunlarını biliyor ve çözümü noktasında her düzeyde kesintisiz gayretimizi sürdürüyoruz
"Şube Müdürlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarıyılı için genelge
TEKNOFEST İzmir Spotter Kule Başvuruları Başladı!
Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması ve Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları başladı
Rehber Kitap ve Öğrenme Senaryoları Hazırlandı
TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması
Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu 3’e Katlanıyor!
Engelli Kamu Görevlilerinin Talepleri Bakan Yanık’a İletildi
Düşen Enflasyon Değil, Alım Gücümüzdür!
Mücadelemiz sonucu 50/d sorunu çözüldü