Harran Üniversitesi RektörlüğündenÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Batman Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor Batman Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Görevlisi alınacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR:
1)
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecektir.
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4) Ön Değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu eşdeğerlilik tablosuna göre değerlendirilecektir.
5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare: RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır

B) ÖZEL ŞARTLAR:
1) 
(Değişik: RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (Değişik: RG-3/3/2022-31767) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET:
1) 
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2) Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:
1)
 Başvurular, ilan edilen kadro hangi birime ait ise o birime yapılmalıdır. Yanlış birime yapılan ve bu ilandaki birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbiri geçerli sayılmayacaktır.
2) Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik ve okunamayan bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
4) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı bilgi/belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerekirse ilgililer hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
5) Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6) Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonrası yapılan nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
7) Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER:
1)
 Başvuru Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilecektir.)
2) Özgeçmiş
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
5) Güncel Sabıka Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge de kabul edilir)
6) Erkek adaylar için güncel askerlik durum belgesi (Askerlik Şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge)
7) Yabancı dil sınav belgesi (Yabancı dil şartı aranan kadrolar için eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınava ait doğrulama kodunu gösterir sonuç belgesi)
8) ALES sonuç belgesi (doğrulama kodlu internet çıktısı) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.
9) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
10) Lisans transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
11) Yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
12) Tezli yüksek lisans mezuniyeti istenen kadrolar için söz konusu belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu çıktısı
13) Dış ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar diplomalarının denkliğinin YÖK Başkanlığınca onaylandığını gösterir belge.
14) İlgili Kurum Onaylı hizmet belgesi (Halen bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar verecektir.)
15) Tecrübe şartı istenen kadrolar için tecrübe durumunu gösterir isme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü
16) Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Yazılı sınavı kazanıp ataması açıktan yapılacak adaylardan atama sırasında istenecektir.)

SINAV TAKVİMİ:
1)
 İlk Başvuru Tarihi : 19 Temmuz 2022
2) Son Başvuru Tarihi : 02 Ağustos 2022
3) Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 11 Ağustos 2022
4) Giriş Sınavı Tarihi : 17 Ağustos 2022
5) Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ağustos 2022
6) Başvuru Adresi : https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx
7) Sonuçların ilan adresi : www.harran.edu.tr

S.NO BİRİMİ UNVAN DER. ADET ALES PUANI (En az) YAB. DİL PUANI
(En az)
ÖZEL ŞARTLAR
1 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Geleneksel Türk Müziği ASD Öğr. Gör. 6 1 70 50 Müzik veya Müzik Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Müzik Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
2 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Pedodonti ABD Öğr. Gör. 5 1 70 50 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak ve Pedodonti Anabilim dalında doktora yapıyor olmak
3 Halfeti Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turist Rehberliği PRG Öğr. Gör. 6 1 70 Muaf Turizm Rehberliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Turizm Rehberliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4 Halfeti Meslek Yüksekokulu Otel-Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık PRG Öğr. Gör. 5 1 Muaf Muaf Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı ABD Öğr. Gör. 6 1 70 85 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak ve Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 2 (iki) yıl yükseköğretim kurumlarında çalışmış olmak.
6 Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Tekstil-Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Tekstil Teknolojisi PRG Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf Tekstil Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası Tekstil Sektöründe 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmak.
7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD Öğr. Gör. 5 1 70 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Öğr. Gör. 5 1 70 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği veya Hemşirelik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak
9 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Ağız ve Diş Sağlığı PRG Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak
10 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Podoloji PRG Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf Sağlık Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak ve Hemşirelik veya Podoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
11 Siverek Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik PRG Öğr. Gör. 5 1 70 Muaf Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, Sosyoloji veya Bilgi Belge Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm veya Bilgi Belge Yönetimi anabilim dallarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretimde en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.


                                                                                                            TOPLAM :  11

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
3- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresine yüklemeleri gerekmektedir.
5- Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birime hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
7- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10- Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
11- Yukarıda verilen bilgiler dışında Profesör ve Doçent kadrosu için Rektörlük Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL / MYO Anabilim Dalı / Program Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi İlan Şartları
Der Adet Der Adet Der Adet
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO
Beden Eğitimi ve Spor 1 1 Sporda Psiko-Sosyal alanında çalışmalar yapmış olmak.
BOZOVA MYO
Su Ürünleri 1 1 Doçentlik unvanını Su Ürünleri alanında almış olmak ve ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Protetik Diş Tedavisi 1 1 Doçentlik unvanını Protetik Diş Tedavisi alanında almış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi 1 1 Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi alanında almış olmak ve Liderlik alanında çalışmaları olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi 2 1 Doçentlik unvanını Fizik alanında almış olmak ve Fizik Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi 2 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve Finansal Okuryazarlık alanında çalışmaları olmak.
Matematik Eğitimi 4 1 Matematik alanında doktora yapmış olmak ve Lineer olmayan yaklaşım operatörleri alanında çalışmaları olmak.
Zihin Engelliler Eğitimi 5 1 Özel Eğitim alanında Öğretmen Becerileri üzerine çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Edebiyatı 1 1 Arap Dili ve Belâgati alanında doktora yapmış olmak ve Türkiye’de Arapça konuşulan bölgeler ile ilgili çalışmaları olmak
Genel Fizik 1 1 Fizik alanında doktora yapmış olmak ve Biyomoleküler Modelleme konularında çalışmaları olmak
Beşeri ve İktisadi Coğrafya 1 1 Coğrafya alanında doktora yapmış olmak ve arazi örtüsü değişimi ve planlaması konusunda çalışmaları olmak
Genetik 5 1 İnsan Genetiği alanında doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yazılım Mühendisliği 1 1 Doçentlik veya Doktora unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak
Kartoğrafya 3 1 Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Semantik web konusunda çalışmaları olmak.
Gıda Bilimleri 5 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve atıkların gıda teknolojisinde kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 5 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapmış olmak ve MicroRNAlar konusunda çalışmaları olmak
SİVEREK MYO
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1 Doçentlik unvanını finans alanında almış olmak
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Biyoloji 1 1 Doçentlik unvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 1 Doçentlik unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak
Biyoistatistik 2 1 İstatistik veya Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YO
Turizm İşletmeciliği 5 1 Turizm İşletmeciliği veya Konaklama İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak ve Turizm Teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım Politikası ve Yayın 1 1 Doçentlik unvanını Tarım Ekonomisi alanında almış olmak ve Kırsal Kalkınma alanında çalışmaları olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 1 1 Doçentlik unvanını Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında almış olmak ve Toprak Tuzluluğu alanında çalışmaları olmak.
TOPLAM 3 7 13