Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
•          İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve- dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
•          Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
•          Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
•          Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
•          Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
•          Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
•          Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
•          Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
•          Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 
•          Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
•          Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
•          İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
•          İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU


FAKÜLTE

BÖLÜM/
PROGRAM


UNVAN

KADRO
SAYISI


AÇIKLAMA


EĞİTİM


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ


DR. ÖĞR. ÜYESİ


1

Doktora derecesini Özel Eğitim alanda almış olmak. Otizm spektrum bozukluğu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ


HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında almış olmak.

DOÇENT

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ


2MÜHENDİSLİK


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1


Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.

DOÇENT

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ


2


YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Gözden kaçırmayın

Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı Atatürk Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

DOÇENT

1

DR. ÖĞR.
ÜYESİ


2
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanında almış olmak. ‘İşaret İşleme’/Haberleşme/‘Kontrol Teorisi ve Uygulamaları’ konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1DR. ÖĞR. ÜYESİ
2


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında almış olmak.

DOÇENT

1

DR. ÖĞR. ÜYESİ


2MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Mekanik/Enerji/Termodinamik/Akışkanlar Dinamiği/‘Makine Dinamiği ve Teorisi’ konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

DOÇENT

1

DR.ÖĞR. ÜYESİ


3