Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Gözden kaçırmayın

Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların;
a) Aşağıda belirtilen Başvuru Evrakı ile birlikte tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında hazırlanmış Profesör (*) kadrosu için 7 (yedi); Doçent (**) kadrosu için 5 (beş); Dr. Öğr. Üyesi kadrosu için 4 (dört) adet taşınabilir bellek ve,

b) Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı, ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden
itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.
(*) Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eserini, Kadroya Başvuru Dilekçesinde, Yayın Listesinde ve Özgeçmişinde özellikle belirtmesi gerekir.
(**) Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.
Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

BAŞVURU EVRAKI:
1. Kadroya Başvuru Dilekçesi
2. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu
3. T.C. Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
4. Yayın Listesi ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Formatlı Özgeçmiş
5. Lisans ve Lisansüstü Diplomaları, Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (***)
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (***)
7. Askerlik Durum Belgesi (***)
8. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar) (***)
9. Sertifika, yeterlilik belgesi, iş deneyimi ve/veya yurtdışı deneyimine ilişkin belge ve benzeri diğer belgeler (ilan edilen kadroya bağlı) (***)
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
11. Aday Akademik Değerlendirme Formu (Üniversitemizin Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu)
12. Başlıca Araştırma Eseri (Profesör kadrosuna başvuran adaylar için geçerlidir. A4 boyutlu 1 takım çıktı halinde teslim edilecektir.)
(***) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge

GENEL AÇIKLAMALAR:
1) Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Formlar sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/personel-daire-baskanligi-formlar/pdb-formlari web adresinden erişim sağlanabilir. 
2) Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
4) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir.
5) İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekir.
6) İlan edilen kadrolara atanma öncesinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.
7) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8) “İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” ne www.istanbulc.edu.tr web sayfamızda bulunan Hakkımızda/İdari Birimler/Personel Daire Başkanlığı/Mevzuat sekmelerinden veya https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden erişim sağlanabilir.
9) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın ataması yapılmayacaktır. Başvuran adayın koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyecektir.
10) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, YÖK Başkanlığı’nın 18.03.2022 tarihli, 20098 sayılı yazısıyla bildirilen ve 16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.
11) İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
12) İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 10.05.2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 24.05.2022 (mesai saati bitimi itibariyle)
 

ANABİLİM DALI/ PROGRAM UNVAN ADET AÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PROFESÖR 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak, diz ve kalça artroplastisi konularında bilimsel çalışmaları olmak.
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ PROFESÖR 1 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak ve omurga hastalıkları, kemik ve yumuşak doku tümörleri konularında bilimsel çalışmaları olmak.
GENEL CERRAHİ PROFESÖR 1 Genel Cerrahi Uzmanı olmak, kadavra ve canlıdan canlıya karaciğer nakli alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
GÖZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 Göz Hastalıkları Uzmanı olmak ve Oküler Onkoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM PROFESÖR 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dal Uzmanı olmak.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ PROFESÖR 1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olmak ve HİV ve Hepatit enfeksiyonu konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 İç Hastalıkları Uzmanı ve Nefroloji Yan Dal Uzmanı olmak.
NÖROLOJİ PROFESÖR 1 Nöroloji Uzmanı olmak ve MultipI Skleroz ve Nörobehçet alanında yurtdışıdeneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
NÖROLOJİ PROFESÖR 1 Nöroloji Uzmanı olmak ve Elektrofizyoloji ve Hareket Bozuklukları alanında yurtdışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
NÖROLOJİ PROFESÖR 1 Nöroloji Uzmanı olmak ve Uyku Tıbbı alanında yurt dışı deneyimi vebilimsel çalışmaları olmak.
NÜKLEER TIP PROFESÖR 1 Nükleer Tıp Uzmanı olmak ve PET-MR ile ilgili deneyimi ve bilimselçalışmaları olmak.
BİYOİSTATİSTİK PROFESÖR 1 Biyoistatistik alanda Tıbbi Karar Verme Metotları (medical decision-makingmethods) üzerine deneyimli ve bilimsel çalışmalarıolmak.
TIP EĞİTİMİ PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıp Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DOÇENT 1 Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olmak ve Serebrovasküler hastalıkların tedavisi konusunda yurtdışı deneyimi ve bilimsel çalışmaları olmak.
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOÇENT 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Yan Dal Uzmanı olmak. Fetal tanı ve tedavi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DOÇENT 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak ve İleri Mikrocerrahi uygulamaları alanında yurtdışı deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 Tıbbi Patoloji uzmanı olmak ve Solunum ve Gastrointestinal Sistem Patolojileri alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanı olmak.
RADYOLOJİ DOÇENT 1 Radyoloji Uzmanı olmak ve Girişimsel Radyoloji alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DR. ÖĞR. ÜYESİ 2 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.
ÇOCUK CERRAHİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Çocuk Cerrahisi Uzmanı olmak.
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak.
TIBBİ PATOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak.
KARDİYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Kardiyoloji Uzmanı olmak ve Aort Kapak Replasmanı ve OCT (Optik Koherans Tomografi) konularında yurt dışı deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Madde Bağımlılıkları tedavisi alanında deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak.
SPOR HEKİMLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Spor Hekimliği Uzmanı olmak veya Spor Hekimliği alanında Doktora yapmış olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Farmakoloji Uzmanı veya Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıbbi Farmakoloji Uzmanı olmak veya Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.
TIBBİ GENETİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Genetik Uzmanı veya Tıbbi Genetik alanında Doktora yapmış olmak.
TIBBİ GENETİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Tıbbi Genetik Uzmanı olmak veya Tıbbi Genetik alanında Doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ORTODONTİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ortodonti alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ENDODONTİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Endodonti alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Diş Hastalıkları ve Tedavisi alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olmak ve ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FARMASÖTİK KİMYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Farmasötik Kimya alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FARMAKOGNOZİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FARMAKOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
BİYOKİMYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM DOÇENT 1 -
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 -
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOÇENT 1 -
HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK ESASLARI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Hemşirelik Esasları alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
HASAN ÂLİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROFESÖR 1 Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) alanında Doçent unvanı almış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ PROFESÖR 1 Alan Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROFESÖR 1 Alan Eğitimi (Çocuk Gelişimi Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ DOÇENT 1 Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak.
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi) alanında Doçent unvanı almış olmak.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Eğitim Teknolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
EĞİTİM YÖNETİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Eğitim Yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
MATEMATİK EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Matematik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
TÜRKÇE EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Türkçe Eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Fransız Dili Eğitimi alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 -
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DOÇENT 1 “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
MEKANİK DOÇENT 1 -
UYGULAMALI JEOLOJİ DOÇENT 1 -
TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK DOÇENT 2 -
ANORGANİK KİMYA DOÇENT 1 -
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak.
BİYOMEKANİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
GEOTEKNİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
MEKANİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
ANALİTİK KİMYA DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
PROSES VE REAKTÖR TASARIMI DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
ORMAN FAKÜLTESİ
ODUN MEKANİĞİ VE TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 -
ORMAN HASILATI VE BİYOMETRİ DOÇENT 1 -
ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA DOÇENT 1 -
ORMAN BİYOLOJİSİ VE ODUN KORUMA TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 -
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ODYOLOJİ DOÇENT 1 Odyoloji veya Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doçent unvanı almış olmak.
ODYOLOJİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Odyoloji veya Dil ve Konuşma Bozuklukları / Dil ve Konuşma Terapisi alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
SOSYAL HİZMETLER DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Göç alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Spor Yöneticiliği Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olup Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
YABANİ HAYVAN HASTALIKLARI VE EKOLOJİ PROFESÖR 1 Veteriner Hekim olmak ve Yabani ve Egzotik Hayvan Cerrahisi veOrtopedisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNERLİK İÇ HASTALIKLARI DOÇENT 1 Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik İç Hastalıkları alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ DOÇENT 2 Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi alanında Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ DOÇENT 1 Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Mikrobiyolojisi alanında Doktorayapmış olmak.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ DOÇENT 1 Veteriner Hekim olmak ve Veterinerlik Anatomisi alanında Doktora yapmışolmak.
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET DOÇENT 1 Muhasebe alanında Doktora yapmış olmak ve Uluslararası Finansal Raporlama veya Yeni Nesil Bilişim Teknolojileri-Kripto Paralar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
EMLAK YÖNETİMİ DOÇENT 1 Makro İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak ve Gayrimenkul Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İŞLETME YÖNETİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Etkileşim Davranışı ve Dijital Pazarlama alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
GRAFİK TASARIMI PROFESÖR 1 Grafik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak ve Plastik Sanatlar alanında Doçent unvanı almış olmak.
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Halkla ilişkiler alanında Doktora yapmış olmak ve Sivil Havacılık alanında en az 2 (iki) yıl Kabin Memuru veya Kabin Amiri olarak çalışmış olmak.
UÇAK TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, Haberleşme alanında Doktora yapmış olmak.
RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olup, bu alanda Doktora yapmış olmak.
VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
GIDA TEKNOLOJİSİ DOÇENT 1 Veteriner Hekim olup Veterinerlik Fizyoloji alanında Doktora yapmış olmak. Antioksidan Etkili Gıdalar konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ DOÇENT 1 Kimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak ve Adli Toksikoloji konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FEN BİLİMLERİ DOÇENT 1 Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak ve Genetik Kimliklendirme ve Fenotip alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SOSYAL BİLİMLER DOÇENT 1 Sosyoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak ve Suç Sosyolojisi ve Antropoloji alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TIP BİLİMLERİ DOÇENT 1 Adli Tıp bilim alanında Doçent olmak.
FEN BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Adli Fen Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve Mürekkep Yaş Tayini konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TIP BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Adli Bilimler alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak ve Adli Mikrobiyoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PREVANTİF VE EPİDEMİYOLOJİK KARDİYOLOJİ DOÇENT 2 Kardiyoloji Uzmanı olmak.


DUYURULUR.