İzmir Bakırçay Üniversitesi RektörlüğündenSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı


Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

 

SIRA NO UNVANI ADET CİNSİYET PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER
1 Büro Personeli 1 Erkek KPSSP3 İşletme veya İktisat, lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. R ile Veri Bilimine Giriş ve Microsoft Excel Temelleri sertifikalarına sahip olmak. Proje Yöneticisi olarak çalışmış olmak. Bütçe ve Raporlama alanında en az 5 (beş) yıl tecrübesi olmak.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 6 Eylül 2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş ve bu sınavdan en az 60 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Görevini yapmasına engel hastalığı bulunmamak.
5- Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak.
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8- Yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
10- Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı başvurmuş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız pozisyona başvurmanız ve sıralamaya girmeniz halinde Üniversitemiz tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için başvurunuzu göndermeden önce başvurunuzun durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu ilanda “Başvuracak Adaylarda Genel ve Özel Şartlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve başvuru yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1
- Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı),
2- Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
3- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi , (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
5- İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınacaktır.)
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e-Devletten alınabilir )
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek alınması gerekmektedir.)
8- Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.)
9- Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananlar, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman Üniversitemizin http://www.bakırcay.edu.tr adresinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde başvuru işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Her pozisyonun 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal

işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Adayların başvuru sırasında, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeler takip etmeleri önem arz etmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmesi personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

İzmir Bakırçay Üniversitesinin İzmir ili dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez kampüs veya görevlendirilecekleri bağlı birimlerinin olduğu ilçede ikamet edecektir.

Atanmaya hak kazanan personelden görevinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyan ve sağlık raporu talep edilecektir.

BİLGİ İÇİN: İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Tel: 0232 493 00 00 (11373)