İzmir Katip Çelebi Üniversitesi RektörlüğündenSÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı


Üniversitemize bağlı birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 25 (yirmi beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
 

UNVAN KODU UNVAN ADET EĞİTİM DURUMU ARANAN NİTELİKLER
001 Tekniker 1 ÖNLİSANS - İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak
- Mezuniyet sonrasında; Binaların, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile akışkan değişken debili klima sistemleri konusunda çalışmış olup bu alanda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek.(SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
002 Teknisyen 1 MESLEK LİSESİ - Ortaöğretim Kurumlarının Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama mezunu olmak
- Ortaöğretim Kurumlarının Metal İşleri Bölümü, Metal Doğrama Bölümü mezunu olmak
- Mezuniyet sonrasında; Alüminyum doğrama (kapı, pencere vb.) açma kapama kilit mekanizmalarında oluşacak arızaları tamir edebilmeli gerekirse yenisi ile değiştirebilmeli, alüminyum doğrama tamir ve tadilatını yapabilmelidir.
- Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek. (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
003 Teknisyen 1 MESLEK LİSESİ - Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.
- Mezuniyet sonrasında; Yatarda daire testeresinde kesim yapabilmekle birlikte her türlü ahşap malzemenin montaj ve demontajını yapabilmelidir.
- Alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelendirmek. (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)
- Başvuru bitimi tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
004 Sağlık Teknikeri 2 ÖNLİSANS - Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
005 Büro Personeli 2 LİSANS - Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
- MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
006 Büro Personeli 2 LİSANS - Üniversitelerin Kamu Yönetimi alanından mezun olmak.
- MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak.
- Büro Yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
007 Büro Personeli 1 LİSANS - İlahiyat Fakültesi ve Tarih lisans mezunu olmak.
- Resmi Kurumlarca onaylı Osmanlıca ve Arapça Kurs Sertifikasına sahip olmak
- En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Çalıştırılmak üzere)
008 Destek Personeli 5 LİSE - Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
- Cinsiyeti Kadın olmak.
009 Destek Personeli 3 LİSE - Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek,
- B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
- Cinsiyeti Erkek olmak.
010 Destek Personeli 2 LİSE Şoför olarak istihdam edilmek üzere;
- Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
- En az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesi ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
- En az 3 yıl şoförlük deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek.
- SRC 2 ve SRC 4 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
- Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Vardiyalı/nöbet usulü sistemde şoför olarak çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak. Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
- Cinsiyeti Erkek olmak.
011 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5 ÖNLİSANS - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (silahlı/silahsız) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,
- 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 13 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-13=67 den az olmaması gerekmektedir.)
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
- Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak.
- Cinsiyeti Erkek olmak.


ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
9- Belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
10- Adayların KPSS puan türlerinden mezuniyetine uygun en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
- Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
- Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
- Lisans mezunları için 2020 ve 2021 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.
11- Deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
13- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
14- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olması gerekmektedir.
15- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.
16- Başvuruda istenilen sertifikalar ilan tarihinden önce alınmış olmalıdır.
17- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Adaylar başvurularını, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası www.ikcu.edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta veya diğer kanallardan yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER
1-Başvuru formu. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.(e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi.
5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.
6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8- 1 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş)
9- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sayfası yayımlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.ikcu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için
genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM:
Adres : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Kat: 1 Balatçık Çiğli/İZMİR
Telefonlar : 0232 329 3535 Dahili: 1364-1370-1372