Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1-         657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-         ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
3-         Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
4-         Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR
1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER
1-         Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2-         Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 
BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER
1- İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak.
2- Özgeçmiş.
3- Bir adet vesikalık fotoğraf.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi.
5- Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
6- Lisans transkript belgesi fotokopisi.
7- Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
8- ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
9- Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)
10- Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:
1 -e-Devlet sisteminden alıınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
2- İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
3- Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

İlan Tarihi :

26.08.2022

Son Başvuru Tarihi :

09.09.2022

Ön Değerlendirme Tarihi :

19.09.2022

Giriş Sınavı Tarihi:

26.09.2022

Sonuç Açıklama Tarihi :

03.10.2022

İlan No

İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak İstanbul Okan Üniversitesi 24 Öğretim Üyesi alacak


Birimi


Bölümü


Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

ALES
Puanı

ALES
Puan Türü

Yabancı Dil
Puanı


Açıklama

492

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Öğr.Gör.
(ders verecek)

6

2

70

Sözel

80

Uygulamalı Dilbilimi veya İngiliz
Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış olmak.

493

Trabzon MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Bilgisayar Programcılığı

Öğr.Gör. (ders verecek)

6

1

70

Sayısal

Muaf

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve görüntü işleme alanlarında
çalışma yapmış olmak.

494

Trabzon MYO

Elektrik ve Enerji

Elektrik

Öğr.Gör. (ders verecek)

6

1

70

Sayısal

Muaf

Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı mezunu olup, ilgili alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak. Kontrol ve otomasyon alanında çalışma yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası Yüksek Öğretim Kurumlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak veya alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.

Toplam

4