Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel alıyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar müracaatlarını dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra gelecek müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Dilekçe,
2-İki adet vesikalık fotoğraf,
3-Özgeçmiş örneği,
4-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu, (Form 1)
5-Yayın listesi, (Profesörlük başvuruları için başlıca araştırma eserinin (Doçentlik sonrası) belirtilmelidir)
6-Mezuniyet Belgeleri,(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Doçentlik) (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
7-Nüfus cüzdanı örneği,
8-Halen kamuda çalışan ya da daha önce çalışmış olanlardan hizmet belgesi,
9-Askerlik durum belgesi,
10-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi, (Sadece Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için)
11-Bilim jüri üyelerine gönderilmek üzere yayın dosyaları. (Profesörlük başvuruları için 6 Adet) (Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği başvuruları için 4 Adet) (PDF formatında CD/DVD veya USB flash bellek halinde teslim edilebilir.)
Not: Başvuruda istenilen belgelerin örnekleri http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinden alınabilir

 

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Doçent 2 1 Doçentliğini kamu yönetimi alanında almış olmak. Kamu
yönetiminde denetim ve kamu yönetiminde yetki devri
konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Matematik
Eğitimi
Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Lisansüstü eğitimlerini matematik eğitimi alanında tamamlamış olmak. Matematik eğitiminde görselleştirme, işbirlikli öğrenme ve gerçekçi matematik eğitimi
konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi
Türkçe Eğitimi Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Türkçe Eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak. Çocuk edebiyatında estetik
konusunda çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Dr. Öğr.
Üyesi
5 1 Lisans ve doktora eğitimini Klasik Arkeoloji alanında almış olmak. İonia ve Phrygia bölgesi terrakotta
figürinleri üzerine yayınları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Prehistorya Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Lisans eğitimini Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalından tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini, Tarih öncesi Arkeolojisi (Prehistorya) anabilim dalında tamamlamış olmak. Neolitik Dönem ile
ilgili çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Botanik Dr. Öğr.
Üyesi
2 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Jipsli alan
damarlı bitkiler florası koruma ve izleme planı üzerine çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Moleküler Biyoloji Dr. Öğr.
Üyesi
2 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Atık sularda mikrobiyal arıtım, mikrobiyal metagenomik ve alkalifilik
mikroorganizmalar konularında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı
Sosyoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. Modernliğin sosyolojisi ve Türk modernleşmesi üzerine çalışmaları
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Grafik Tasarımı Dr. Öğr.
Üyesi
2 1 Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı’nda sanatta yeterlik
yapmış olmak. Görsel metafor, dijital yayıncılık ve tipografi alanlarında çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Grafik Tasarımı Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik yapmış olmak. Grafik tasarımında yaratıcılık ve kavramsal düşünme metodolojileri üzerine çalışmaları
olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Seramik Dr. Öğr.
Üyesi
2 1 Seramik Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik yapmış olmak. Minyatür seramikler, çömlekçi tornası ve çömlekçi tornası öğrenim süreci üzerine çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak.
Uluslararası ilişkiler teorileri, Güç Geçişi Teorisi uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Gençlik hareketi üzerine çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Siyasi Tarih Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Türkiye'de Muhafazakârlık, Osmanlı Kadın Hareketi ve Aile
Politikaları konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası
Ticaret ve Finansman
Uluslararası
Ticaret
Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Maliye alanında doktora yapmış olmak. Vergileme ve ek mali yükümlülük konularında bilimsel çalışmaları olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk
Edebiyatı
Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Osmanlı Türkçesi ve İslami Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı
sahasında çalışmaları olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Siyer-i Nebi ve
İslam Tarihi
Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Afrika Sultanları ve Osmanlı Devleti İle ilişkiler
hakkında çalışmaları olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Tefsir Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Tefsir alanında doktora yapmış olmak. Kuzey Afrikalı
Düşünürlerin Kur'an yorumu üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler
Fakültesi
Temel İslam
Bilimleri
Hadis Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hoca-Talebe İlişkisine dayalı rical eserleri hakkında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar
Yazılımı
Dr. Öğr.
Üyesi
5 1 Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Otomasyon Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği
bölümlerinden birinde doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Yapı Mühendisliği Programında doktora yapmış olmak.Pertürbasyon ile yerel olmayan elastisite teorileri üzerine çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği
Genel Jeoloji Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak ve Miyo-Pliyosen karasal karbonatların duraylı izotop analizi, çökelme ortamı ve
agregalar konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Jeoloji
Mühendisliği
Mineroloji Petrografi Dr. Öğr.
Üyesi
5 1 Lisans ve lisansüstü öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Asbest ve bentonitlerin kökeni alanlarında çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği
Termodinamik Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Çift fazlı akış, enerji-ekserji analizi ve yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliği
Cevher Hazırlama Dr. Öğr.
Üyesi
3 1 Lisans ve lisansüstü öğrenimini Maden Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Klorür hipoklorit liçi ile değerli metallerin zenginleştirilmesi üzerine çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Rekreasyon Dr. Öğr.
Üyesi
5 1 Spor Bilimleri Fakülteleri veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Yüzme spor dalında en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olmak, Rekreasyon ve Dijital
Bağımlılık alanında çalışmaları olmak.
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm
İşletmeciliği
Turizm
İşletmeciliği
Dr. Öğr.
Üyesi
5 1 Yüksek lisans ve doktorasını Turizm alanında yapmış olmak. Macera Turizmi, Seyahat Motivasyonu ve Turizmde Rekreasyonel Faaliyetler üzerinde çalışmaları
olmak.
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim
Sistemleri
Dr. Öğr.
Üyesi
1 2 Lisansını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İşletme, İşletme Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri alanlarından birinde yapmış olmak; Yüksek Lisansını ve Doktorasını Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Sayısal Yöntemler, Ölçme ve Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Enformatik, Enformasyon Teknolojileri, Sistem Analizi, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
alanlarından birinde yapmış olmak.
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr.
Üyesi
2 1 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim, Çeviribilim,İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Çeviribilim alanında
akademik yayını olmak.
Gediz MYO. Tasarım Grafik Tasarımı Dr. Öğr.
Üyesi
1 1 Sanat ve Tasarım alanında Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Tasarım üzerinde desen ve motif analizleri ile doğa ve ekolojinin tasarımlara yansımaları üzerine
çalışmaları olmak.