02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden-İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.
-Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden İlan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden İlan

 

S.
No.
Birimi Bölümü Program Unvanı Adet Derece Açıklamalar
1 Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
Doktora yapmış olmak.
Biyomedikal uygulamalar konularında çalışmaları olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 1 yıl Yükseköğretim kurumlarında görev yapmış olmak.
2 1 1 Grafik bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olup, medya tasarım alanında doktora veya sanatta yeterlilik yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl Yükseköğretim kurumlarında görev yapmış olmak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

İlanımıza ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 
20/06/2022
Son Başvuru Tarihi : 04/07/2022
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 12/07/2022
Giriş Sınavı Tarihi : 21/07/2022
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 01/08/2022
Sonuçlar, www.ksbu.edu.tr adresli Üniversitemiz internet sitesinden açıklanacaktır

 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM PROGRAM UNVAN ADET DERECE ALES ÖZEL ŞARTLAR
1 Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hi̇zmetleri Eczane Hiż metleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 4 SAY 70 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
2 Simav Sağlık Hizmetleri MYO Bi̇lgiṡ ayar Teknoloji̇si̇ Sağlik Bilgi Sistemleri Teknikerliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 5 SAY 70 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak.
İleri Teknolojiler alanından en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 3 yıl Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmış olmak.
3 Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO Dişçilik Hizmetleri Di̇ş Protez Teknoloji̇si Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 4 SAY 70 Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak.
4 Kütahya MYO Tıbbi Hi zmetler ve Teknikler Anestezi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 2 6 SAY 70 Hemşirelik lisans mezunu olmak. Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5 Kütahya MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Anestezi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 6 SAY 70 Hemşirelik lisans mezunu olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek şartıyla 2 yıl yoğun bakım tecrübesine sahip olup, bunun en az 6 ayını çocuk yoğun bakımında yapmış olmak.

 

Genel ve Özel Şartlar:
1
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Muafiyet:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli, Yerleri ve Eklenecek Belgeler:
1
- Adaylar, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilandaki ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Birim Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Kütahya Meslek Yüksekokulu Kütahya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. Km. Kütahya / Merkez (Tıp Fakültesi Binası) Tel: 0 (274) 260 00 43-44-45-46
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Kütahya Karayolu 3. Km. Gediz MYO Yerleşkesi Gediz / KÜTAHYA Tel: 0 (274) 413 01 15
Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Simav Dr. İbrahim Naci EREN Yerleşkesi Simav/Kütahya Tel: 0 (274) 513 64 65
Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres : Yeni Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cd. No 2 43300 Tavşanlı / KÜTAHYA Tel : 0 (274) 615 00 01

 


2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.
4-İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim elemanı kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.
5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6- Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.

İstenilen Belgeler
1
- Başvuru Formu. (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
2- Özgeçmiş, (http://www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet vesikalık fotoğraf,
5- Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesi,
6- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi, (Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
7- Lisans/lisansüstü diplomaların veya geçici mezuniyet belgelerinin sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge),
8- Lisans/yüksekokul transkript belgesi,
9- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten askerlik belgesi,
11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Aydınlatma ve Açık Rıza Metni (www.ksbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)
12- Alanında İş Tecrübe Belgesi,
13- Onaylı hizmet belgesi. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar ıslak imzalı veya elektronik imzalı olmalıdır.)
14- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin www.ksbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI


Üniversitemiz birimlerine öğretim görevlisi alınacağına ilişkin 20.06.2022 tarihli ve 31872 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda 2 nci sırada yer alan öğretim görevlisi kadrosu açıklamalar kısmında aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

ADET

DERECE

ALES

ÖZEL ŞARTLAR
Simav Sağlık Hizmetleri MYO
Bilgisayar Teknolojisi
Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiÖğretim Görevlisi (Ders Verecek)

1

5
SAY 70

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. İleri Teknolojiler alanından en az tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek şartıyla en az 2 yıl Yükseköğretim Kurumlarında görev yapmış olmak.