data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Nedir Bu 400 TL?
data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Fakat Toplu sözleşmede memur yine enflasyona ezdirilmiştir. Türkiye gerçeklerin de açıklanacak enflasyon bu rakamlardan fazla çıkacak her dönemde olduğu gibi yine toplu sözleşmede sanal enflasyon oranında zam almış olunacaktır. Enflasyonun üzerinde refah payı ve seyyanen zam olmayan bir toplu sözleşme kabul edilemez.

5473 Sayılı kanunla sadece sendika üyelerine, 15 Ocak 2006 tarihinden itibaren ödenen 5 TL toplu sözleşme primi yıllarca artarak bugün itibariyle toplu sözleşmede 3 ayda bir ödenmek üzere 400 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu toplu sözleşme primi 3 ayda bir olmak üzere sadece sendikalı memura; 15 Ocak,  15 Nisan, 15 Temmuz ve 15 Ekim olmak üzere dört defa ödenecektir. Bu primi alacak sendikalı memurun sendikasının iş kolunda en az yüzde 1 üye kaydetmesi şartı bulunmaktadır. Bu şart ise merdiven altı sendikaları bitirecektir.

Bu toplu sözleşme primini memurlar sendikalara ödediği; sendika aidatı ile karıştırmaktadır.

Sendikaların bu 134 TL toplu sözleşme priminin 400 TL’ye çıkarılmasını desteklemelerinin amacı sendikalı memur ile sendikasız memur arasında bir fark olmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır. Zira memur sendikaları kanununda memuru üye olmaya özendirici bir hüküm bulunmamaktadır.

Sendikalı memur sayısının artması toplu görüşmelerde sendikaların elini güçlendirecektir. Sendikalar, sadece sendikalı memurlara ödenecek 400 TL fark neticesinde sendikalı olmayan memurların üye olabileceğini düşünmektedirler.

Aslında sorun; Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanununda olan ama “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda olmayan “Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar” hükmü ile “Dayanışma aidatından” kaynaklanmaktadır.

Toplu iş sözleşmesinden faydalanmak için bütün işçiler ya yetkili sendikaya üye olmak ya da yetkili sendikaya “Dayanışma aidatı” ödemek zorundadır, bu nedenden dolayı bütün işçiler bir sendikaya üyedirler.

“Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar” hükmü ile “Dayanışma aidatı” hükümlerin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda olmamasından dolayı sendikanın toplu görüşmede hükümetle anlaşma imzalasa bile alınan haklardan üye olan olmayan herkesin faydalanması neticesinde memurlar sendikalara üye olmamaktadırlar.

Hükümetler ilgili kanunları değiştirerek bu konuyu düzenleyebilirler, ama hiç bir hükümet, memur sendikalarına bu hükümleri içeren bir grev ve toplu sözleşmeli sendika kanunu hakkı vermeye yanaşmamaktadır.

BAZI TANIMLAR

Dayanışma aidatı nedir? Sendikalara üye olmayan işçilerin; toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri için yetkili işçi sendikasına ödedikleri aidat. Bu kavram memur sendikaları kanununda bulunmamaktadır.

Toplu sözleşme primi nedir? 5473 Sayılı kanuna göre sendika üyelerine 15 Ocak 2006 tarihinden itibaren ödenen 5 TL dir. Toplu sözleşme primi yıllarca artarak bugün itibariyle toplu sözleşmede 3 ayda bir ödenmek üzere 400 TL’ye yükseltilmiştir.  Bu 400 TL nin sendikalara ödenen aidatlarla yani Üyelik ödentisi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu 400 TL sendika aidatı değildir. Sadece sendikalı memura ödenecek miktardır.

Üyelik ödentisi nedir? Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileridir kısaca üyelik aidatıdır. Üyelik aidatı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 25.maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; Aylık üyelik ödenti tutarı 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

Memur sendikalarının 25 ila 35 TL arasındaki üye aidatlarına rağmen işçi sendikaları üyelerinden “Sendikalar Kanunu” yani İşçi sendikaları kanununun 23. maddesine göre işçinin bir günlük çıplak ücretidir.

Kısacası yuvarlak hesap bir sendikalı memur üç ayda sendikaya toplamda 100 TL üyelik aidatı öderken 3 ayda bir devletten toplu sözleşme primi olarak toplam 400 TL alacaktır. Sadece sendika üyesi memurun ay bazında 100 TL kazancı olacaktır.

PEKİ, SENDİKALARIN ÜYE AİDATLARINI ARTIRMALARI MÜMKÜNÜMDÜR?

Sendikaların üye aidatı olarak ne kadar kesinti yapacakları toplu sözleşme kanununda belirlenmiştir. Bu kanun dışında ve oluşan temayüller neticesinde üye aidatlarını artırmaları mümkün değildir.

İşte o mevzuatlar;

ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI) MEVZUATI (MEMUR SENDİKALARI):

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

Üyelik ödentisi

Madde 25- Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ilan eder.

Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

Sendika tüzüğüne, üyelik ödentisi dışında her ne ad altında olursa olsun, üyelerden başka bir kesinti yapılmasını öngören hükümler konulamaz.

Sendika merkez genel kurul kararıyla üyelikten çıkarılan üyelerin isimlerinin sendikaca onbeş gün içinde işverene bildirilmesi zorunludur.

Konfederasyonlara üyelerince ödenecek ödenti miktarı, sendikaların ödenti tutarlarının yüzde beşinden aşağı olmamak üzere konfederasyonların genel kurullarınca belirlenir.

TÜRK EĞİTİM-SEN TÜZÜĞÜNDEN ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI):

Üyelik Ödentisi

MADDE 52- Üyeler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki amaçların gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalara karşılık olmak üzere; aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının brüt tutarının binde beşi (% 05)'i nispetinde üyelik ödentisi öderler. Merkez yönetim kurulu bu oranı iki katına kadar çıkarabilir.

Aylık ödenti tutarı; 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun, aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçemez.

EĞİTİM SEN TÜZÜĞÜNDEN ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI):

Ödentilerin Toplanması

Madde 48 - Sendika ödentileri üyelerin aylık ve ücret bordrolarından işverence kesilir. Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinde aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçmeyecek şekilde Başkanlar Kurulunun da görüşü alınarak Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir.

Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle düzenlenir.

EĞİTİM SEN MALİ İŞLER VE DAİRESİ YÖNETMELİĞİNDEN ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI):

Madde 12- Sendikanın gelir kaynakları şunlardır.

Üye Ödentileri:

a) Ödentiler, üyelerin aylık gelirlerinin (damga vergisi matrahından) binde beş (%0,5) oranında işyerindeki mutemet tarafından bordro üzerinden kesilir. Mal Müdürlükleri veya saymanlıklar ödentileri kesintiyi izleyen en geç 5 gün içerisinde Genel Merkez hesabına aktarır. İşyeri temsilcileri işyerindeki üyelerin kesinti listesinin bir örneğinin o işyeri mutemedi tarafından Genel Merkeze gönderilmesini sağlar. Bir adedini ise şubesine verir. Şubeler, işyerinden gelen kesinti listesini üye kayıtları ile karşılaştırdıktan sonra icmalini yaparak genel merkeze gönderir. Mali işler dairesi işyerlerinden gelen kesinti listeleri ile şubelerden gelen icmal listelerini kontrol ederek kayıtlara geçirir.

EĞİTİM BİR SEN TÜZÜĞÜNDEN ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI):

Sendika Aidatı

Madde 50- Sendika üyelik aidatı 15. Derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçmemek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Üyelerden kesilen sendika aidatları toplamının %65'i, aidatın kaynağını teşkil eden şubenin banka hesabına aktarılır.

EĞİTİM BİR SEN MALİ İŞLER BÜROSU YÖNETMELİĞİNDEN ÜYELİK ÖDENTİSİ (AİDATI):

Madde 10- Sendikanın gelirleri:

a) Üyelerden alınan aidatlar,

Üye Aidatları; Sendika üyelik aidatı 15.Derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı ve her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının otuzda birini geçmemek kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktardır. Sendika aidatı üyenin görev yaptığı kurumun mutemeti tarafından maaş bordrosu üzerinden kesilir. Mal müdürlükleri veya saymanlıklar üye aidatını kesintiyi izleyen en geç 5 gün içerisinde Genel Merkez hesabına aktarır. İşyeri temsilcileri işyerindeki üyelerin kesinti listesinin bir örneğinin o işyeri mutemedi tarafından Genel Merkeze gönderilmesini sağlar. Bir adedini ise şubesine verir. Şubeler, işyerinden gelen kesinti listesini üye kayıtları ile karşılaştırdıktan sonra icmalini yaparak Genel Merkeze gönderir. Mali işler bürosu işyerlerinden gelen kesinti listeleri ile şube ve temsilciliklerden gelen icmal listelerini kontrol ederek kayıtlara geçirir.

Not: Eğitim Bir Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından Üyelerden alınan aidat binde beş (%0,5) oranında belirlenmiştir.

DİGER İLGİLİ MEVZUATLAR;

DAYANIŞMA AİDATI İLE İLGİLİ MEVZUAT (İŞÇİ SENDİKALARI):

7.5.1983 tarihli ve 18040 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu”nun;

“Taraf sendika üyeliğinden ayrılma, çıkarılma veya üye olmamanın sonuçları:

Madde 9 -Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendikasının üyeleri yararlanırlar.

Toplu iş sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanırlar.

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında taraf işçi sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye bulunup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Bu hususta işçi sendikasının muvafakatı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma talep tarihinden geçerlidir.

Dayanışma aidatı miktarı, üyelik aidatının üçte ikisidir.

Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez.

Hükümleri gereğince; sendikalara üye olmayan işçiler toplu sözleşme haklarından faydalanabilmesi için toplu sözleşme yapmaya yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemektedirler.

ÜYELİK AİDATI MEVZUATI (İŞÇİ SENDİKALARI):

7.5.1983 tarihli ve 18040 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

KISACA İŞÇİ SENDİKALARI KANUNUNUN;

Üyelik aidatı:

Madde 23 Faaliyeti durdurulmayan sendika ve konfederasyonlara üyelerince ödenecek aidatın miktarı tüzüklerinde belirtilir.

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, bir günlük çıplak ücretini geçemez.

İşveren sendikasına işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, işyerinde işçilere ödediği bir günlük çıplak ücretleri toplamını geçemez.

Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dışında, üyelerden başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler konamaz.

Hükümleri gereğince; işçiler sendikalara üyelik aidatı ödemekte ayrıca sendikaya üye olmayan veya diğer sendikaya üye olan kişi toplu sözleşme haklarından faydalanabilmesi için toplu sözleşme yapmaya yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemektedirler.

Kaynak: Ogretmenler.net

Bu yazının tüm hakları www.ogretmenler.net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, alıntılanamaz ve kullanılamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının iktibas edilmesi, alıntılanması ve kullanılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Konu hakkında YASAL UYARI ve KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ metinlerini okuyunuz.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
eskarani 1 ay önce

sendikalı olanlara kıyak geçilmiş. peki sendikasızların suçu nedir?