Millî Eğitim Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Unvan Değişikliği Yoluyla Atamalarına İlişkin Başvuru Kılavuzu

2-3 Mart 2021 Tarihleri Arasında Yazılı Sınavı, 27-31 Temmuz 2021 Tarihleri Arasında da Sözlü Sınavı Yapılan Unvan Değişikliği Sınavına Dair Nihai Başarı Puanı Listesi

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA ATAMALARINA İLİŞKİN
BAŞVURU KILAVUZU

ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUNUZ

NOT: Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması hâlinde değiştirilebilir. Bu durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

İLGİLİ MEVZUAT

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
 • 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik.

A- BAŞVURUDA BULUNACAKLAR

Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen avukat, grafiker, programcı, istatistikçi, mimar, mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine), tekniker (bilgisayar, elektrik- elektronik, harita, inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri), teknisyen (bilgisayar, elektrik- elektronik, inşaat-yapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme) unvan/alanlardan kadrolara atanacaklar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabilecektir.

B- BAŞVURU ZAMANI VE YERİ

Başvurular, 01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular, 05 Kasım 2021 Cuma günü saat 17:00'a kadar http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurması suretiyle yapılacaktır.

Atamaya ilişkin boş kadrolar, 01 Kasım 2021 tarihinde açılacak başvuru ekranında yer alacaktır.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kamuda Torpile Adam Kayırmaya Geçit Vermeyeceğiz. Sınavsız Şube Müdürü Atamalarının Tamamının İptalini İstedik Kamuda Torpile Adam Kayırmaya Geçit Vermeyeceğiz. Sınavsız Şube Müdürü Atamalarının Tamamının İptalini İstedik
  1. Başvuruda bulunanların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlıkları, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruda bulunmaları hâlinde merkez teşkilatında birimlerince, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltme yapılacaktır.
  2. Hâlen aylıksız izinde olanlar (askerlik, doğum vb.) atama başvurusunda bulunabilecektir.
  3. Merkez ve taşra teşkilatında ilan edilen kadrolar, teşkilat ayrımı yapılmaksızın tercih edilebilecektir.
  4. Adaylar, ilan edilen avukat, grafiker, programcı, istatistikçi, mimar, mühendis (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine), tekniker (bilgisayar, elektrik-elektronik, harita, inşaat, makine, basım ve yayın teknolojileri), teknisyen (bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat- yapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme) unvan/alanlardan kadrolara atama başvurusunun son günü itibarıyla; kazanılmış hak aylık derecelerine (mükteseplerine) uygun kadro tercihinde bulunacaktır.

Kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro bulunmaması hâlinde, adaylardan daha alt dereceli kadroya atanmak isteyenlerin Elektronik Atama Başvuru Formunda bulunan "Alt derece kadroya atanmayı kabul ediyorum'' yazılı kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

Adaylar ayrıca 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşıyanların atamalarının yapılabileceğini göz önünde bulunduracaktır.

  1. Adaylar, başvuruda 20 (yirmi) tercih hakkına sahip olup tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca 21 inci seçenek olarak belirtecektir (21 inci tercih; a) Merkez teşkilatı, b) Taşra teşkilatı, c) Merkez ve taşra teşkilatı şeklinde olacaktır.).
  2. "Elektronik Atama Başvuru Formu"nda yer alan "Diploma Notu" bölümüne; merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce giriş yapılacaktır. Aday, bu alanın doldurulabilmesi için öğrenim durumuna göre mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgesini başvuru süresi içerisinde beyan etmek zorundadır. Söz konusu belgenin teslim edilmemesi hâlinde sorumluluk adaya ait olacaktır.
  3. Adaylar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecektir.
  4. Adayların Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvuruları sonucunda, Kılavuzda belirtilen bütün şartları taşıdıkları kabul edilmiş sayılacak; yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Ç- BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

   1. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunanların,
   2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle başvuruda bulunanların, başvuruları işleme alınmayacaktır.

D- MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ İLE İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

    1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
    2. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, merkez teşkilatında adayın kadrosunun bulunduğu birimce, taşra teşkilatında ise adayın kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
    3. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu olacaktır.
    4. Onaylanan başvuruların çıktısı, onaylama işlemini yapan birimlerce muhafaza edilecektir.
    5. Elektronik Atama Başvuru Formunda yer alan "Diploma Notu" bölümüne; merkez teşkilatında adayların kadrolarının bulunduğu birimlerince, taşra teşkilatında ise kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince giriş yapılacaktır. Bu alana, adaylarca ibraz edilen mezuniyet notunu gösterir diploma/transkript belgelerindeki notunun "100"lük sisteme göre girişi yapılacak; mezuniyet notu "100"lük sistemin dışında olanların girişleri ise https://oyp.yok.gov.tr/esdegerlikler adresinde yer alan tablolardan yardım alınarak "100"lük sisteme göre eşdeğerliliği alındıktan sonra yapılacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR

1- Ataması yapılanlar, yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadır; bu süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

     1. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak; atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları ise iptal edilecektir.
     2. İlgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamaya uyulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
     3. Haklarında yapılan idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler, soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği il'e, il içinde değiştirilenler ise soruşturmaya bağlı olarak görev yerlerinin değiştirildiği ilçeye, aradan dört yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

F- ATAMA

      1. Bu Kılavuzda belirtilen kadrolar için yapılan sözlü sınav sonucunda 70 ve üzerinde puan alanlardan atama şartlarını taşıyanlar, ilan edilen kadrolara atanmak üzere tercihte bulunabilecektir. Atamalar, başarı sıralaması ve puan üstünlüğü esasına göre adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacaktır.

Puanların eşitliği hâlinde atanacak aday sırasıyla;

 • Hizmet süresi fazla olana,
 • Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
 • Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilmek suretiyle belirlenecektir.
  1. Atama sonuçları, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri:

Taşra Atama Şube Müdürlüğü

Tel: 0 (312) 413 18 35 - 413 28 53 - 413 14 26

Faks: 0 (312) 418 23 43

Merkez Atama Şube Müdürlüğü

Tel: 0 (312) 413 28 40 - 413 17 59 - 413 17 61

Faks: 0 (312) 418 28 59

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YOLUYLA ATAMALARINA İLİŞKİN

BAŞVURU KILAVUZU TAKVİMİ

TARİH

İŞİN TANIMI

01.11.2021 05.11.2021 (Saat 17:00'a kadar)

Tercih Başvurularının Alınması ve Onay Süreci

16.11.2021

Atamaların Yapılması ve Sonuçların İlan Edilmesi