“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM
DALI
KADRO UNVANI KADRO SAYISI ÖZEL ŞARTLAR
Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
Mimarlık Mimarlık Araştırma
Görevlisi
1 Lisans derecesini Mimarlık alanından almış olmak
Eğitim
Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği İngiliz Dili Eğitimi Araştırma
Görevlisi
1 İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu ve/veya İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak.


SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:


Duyuru Başlama Tarihi : 20 Haziran 2022
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi : 20 Temmuz 2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 21 Temmuz 2022
Sınav Giriş Tarihi : 22 Temmuz 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 25 Temmuz 2022

EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:

Duyuru Başlama Tarihi : 20 Haziran 2022
Başvuru Tipi : Şahsen/Posta
Son Başvuru Tarihi : 20 Temmuz 2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.mef.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi : 22 Temmuz 2022
Sınav Giriş Tarihi : 25 Temmuz 2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 27 Temmuz 2022

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

UNVAN ŞARTLAR

1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2. Atama yapılacak programın Lisans/Ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi
- YÖK formatlı özgeçmiş
- Lisans Diploması
- Öğrenci Belgesi
- ALES sonuç belgesinin internet çıktısı
- KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belge (Üniversitemizin bu bölümlerinde %100 İngilizce eğitim yapılacağından Yabancı Dil belgesinin İngilizce dilinden olması)
- Lisans transkript belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)
- Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi
Belgelerin asılları veya onaylı suretleri müracaat sırasında ibraz edilecektir. Kurumumuzca kopyaları alınarak asılları iade edilecektir.

MUAFİYET

1. Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak Öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
2. Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitimöğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:


Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde “Flipped Learning” öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,
- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,
- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere “adli sicil kaydı” ve “arşiv sicil kaydı” bulunmadığını gösterir barkodlu belge,
- Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkodlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti.,
- Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkodlu belge, 
- Unvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:
Adayların, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış 1 adet basılı fiziksel dosyası ile birlikte bunları içeren elektronik (PDF formatında USB Flash Bellek) dosyalarını, Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.
Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması.
b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği dilin anadil olarak konuşulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması,bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.
d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî seksen beş puanla başarılı olması. (Çalışılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla öğretim elemanlığına ara verenlerin başka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak geçişinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına ilişkin belgeleri ilgili merkezi sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı Üniversitelerinden alınmış ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması veya denklik için Üniversitelerarası Kurula başvuru yapılmış olması gerekmektedir.
Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri için 15 gün içerisinde; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleri için 25 Temmuz 2022 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
NOT: Başvuran tüm adaylar, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Learning” eğitim modeli ile eğitim-öğretim yapmayı ve MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri”nde tanımlanan Okulda Üniversite Modeli’nin yürütülmesine ilişkin görevleri yerine getirmeyi kabul ederler.

 

İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alım ilanı İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alım ilanı
FAKÜLTE BÖLÜM/
ANABİLİM
DALI
KADRO UNVANI SAYI AÇIKLAMA
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Profesör 1 Doktora veya Doçentliğini Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olmak. Bu alanda, SCI, SSCI gibi indexli dergilerde ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak. Ebeveynlik, ebeveyn-çocuk ilişkisi, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişim, mizaç gelişimi gibi konularda bilimsel çalışmalar yürütmüş olmak tercih nedenidir.
Psikoloji Dr. Öğretim Üyesi 2 Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak; bu alanda bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak. Özellikle ahlak ve ahlak kuramları ya da sosyal biliş gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor olması tercih nedenidir.
Ekonomi Dr. Öğretim Üyesi 1 Doktora derecesini iktisat alanında almış olmak; mikro iktisat veya ekonometri alt alanında çalışmalar yapmış olmak; matematiksel ve niceliksel yöntemler, mikroekonomi, endüstriyel organizasyon ve finans/finansal iktisat konularında ders verebilecek olmak; bu alanlarda uluslararası endeksli dergilerde yayın yapmış olmak.
İşletme Dr. Öğretim Üyesi 1 Yüksek lisans veya doktora derecesini pazarlama alanında almış olmak, sürdürülebilir pazarlama ve gıda pazarlaması alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları olmak
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğretim Üyesi 1 İşletme alanında lisans, yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yapay Zeka Uygulamaları, Büyük Veri Analitiği, Veri Madenciliği, Sosyal Ağ Analizi, Sistem Analizi, Bilgi ve Ağ Güvenliği konularında yurtdışı prestijli akademik dergilerde yayınları olmak, Tercihen yüksek lisans veya doktora derecesini yönetim bilişim sistemleri veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinden almış olmak
Eğitim
Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Profesör 1 Doktorasını Matematik Eğitimi alanında yapmış olmak ve bu konuda ulusal, uluslararası bilimsel çalışma ve yayınları olmak, K12 seviyesinde öğretmenlik deneyimi olmak ve lisansüstü program geliştirme, ders verme ve araştırma projeleri yönetme konularında deneyimli olmak tercih sebebidir.
Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık Dr.
Öğretim
Üyesi
1 Lisans derecesini İç Mimarlık, Doktora derecesini İç Mimarlık veya Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr.
Üyesi
1 Mobil iletişim, telekomünikasyon teorisi, yeni nesil mobil haberleşme sistemleri (5G, 6G) konularında çalışmaları ve yayınları bulunmak. Analog ve sayısal haberleşme, haberleşme teorisi, kablosuz haberleşme alanlarında dersler verebiliyor olmak.
İnşaat Mühendisliği Doçent 1 İnşaat Mühendisliği lisans derecesi almış olmak, doktorasını Yapı Anabilim Dalında yapmış olmak; Yapı Statiği, Betonarme Yapılar ve/veya Yapı Malzemesi gibi dersleri verebilecek olmak. Yapı mühendisliği konularında sektörel ve akademik çalışmaları olmak.
Bilgisayar
Mühendisliği
Profesör 1 Doktora çalışmasını iletişim teorisi ve sistemleri alanında yapmış olmak. Hata tespit etme, düzeltme, kodlama, veri depolama ve bilgi ve iletişim kuramı alanlarında araştırma çalışmaları ve yayınlar yapmış olmak. Sayısal devreler, bilgisayar mimarisi, bilgi kuramı, dağıtık sistemler, sinir bilim, kauntum bilgisayarlar, veri analiz ve yönetimleri gibi dersleri yürütebiliyor olmak.
Makine
Mühendisliği
Profesör 1 Doktora çalışmasını Makina Mühendisliği alanında yapmış olmak. Akustik ve mekanik titreşimler alanında, malzemelerin akustik, mekanik ve viskoelastik özelliklerinin belirlenmesi konularında araştırma çalışmaları
ve yayınlar yapmış olmak.

 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ
Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 434396 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr