Soru; ” memur olarak atandıktan sonra cinsiyet değiştirdim, memuriyetime son verilir mi?”

Cevap; Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet memurları Kanununun Memurluğun Sona Ermesibaşlıklı 98 maddesinde memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı anlaşılan memurun görevine son vermektedir.

İşte o madde;

 

“MEMURLUĞUN SONA ERMESİ;

Madde 98 - Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malullük (Mülga ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) (..) sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü; hallerinde memurluğu sona erer.”

 

Ziyaretçimizin bu maddeden çekinerek bu soruyu sorduğu kanaatindeyiz.

 

İlgili şartlar ise 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer almaktadır.

 

İşte o madde;

“GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Madde 48 - (Değişik madde: 12/05/1982 - 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

4’B’li ve Resen Başka Kurumlarda Görevlendirilen Personellere de Başarı Belgesi Verilmesi Talebimizi Yineledik 4’B’li ve Resen Başka Kurumlarda Görevlendirilen Personellere de Başarı Belgesi Verilmesi Talebimizi Yineledik

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.;Değişik altbent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.

8. (Ek: 3/10/2016-KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.”

Dikkat edileceği üzere bu şartlarda cinsiyetle ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Fakat maddenin 2. fıkrasındaki; “2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.” hükümlerinde yer alan şartlarda kurumların özel kanun ve diğer mevzuatlarında memurluğa alım şartlarında erkek olmak kadın olmak gibi öze3l şartlar getirilmiş ise ve bu şartlar cinsiyet değiştirilerek sonradan değişmiş ise memuriyete son verilebileceği kanaatindeyiz.

AHMET KANDEMİR