Aksaray İli Sarıyahşi Belediye Başkanlığından

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

 


Aksaray İli Sarıyahşi Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanları, sınıfları, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Türü KPSS Puanı
1 Bilgisayar  İşletmeni GİH 9 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P3 En az  65 Puan
2 Memur GİH 10 1 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P3 En az 65 Puan
3 Tekniker TH 9 1 Ön lisans düzeyinde eğitim veren Yüksekokulların Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın P93 En az 75 Puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a)
 İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
d) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.sariyahsi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 Nüfus cüzdanı aslı ve onaylı fotokopisi,
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 Sürücü belgesinin aslı ve onaylı sureti
 3 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
 Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası ve onaylı örneği veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belge.
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar,
 başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 18.10.2022 - 20.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 09:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sarıyahşi Belediye Başkanlığına (Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray ) başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
 Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz info@sariyahsi.bel.tr e-posta adresine,
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
 T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
 Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 25/10/2022 tarihinde Belediyemiz web sayfası http://www.sariyahsi.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
 Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 
31/10/2022 tarihinde Sarıyahşi Belediye Başkanlığında yapılacaktır.
(Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray ) 
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAV DEĞERLENDİRME - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme;
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinden (www.sariyahsi.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.