Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI


Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere,  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Kararnameye  ekli  28.06.1978  tarih  ve  16330  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana Başvuru Tarihi           : 01.12.2021
İlana Son Başvuru Tarihi    : 15.12.2021

I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3-  657  sayılı  Kanunu’nun  53.  madde  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl  hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının  sonradan  anlaşılması,  işe  alınma  açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi birini  sonradan  kaybetmesi…”  hallerinde hizmet  sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;
a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge),
d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
e-  Görevini  yapmaya  engel  olabilecek  sağlık  problemi  bulunmaması  ile  gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekânda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya  engel durumunun bulunmaması.
f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

III- BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir). 3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf. 5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.
6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (e-Devletten temin edilebilir.) 7- Askerlik Durum Belgesi(e-Devletten temin edilebilir.)
8- Sağlık Raporu (Hastane veya Aile Sağlık Merkezinden alınacak rapor geçerlidir.) 9- Onaylı Hizmet Belgesi.

NOT: Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sayfası formlar bölümünden ulaşılabilir.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
1- Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.
Adaylar;
a- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
c- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
1- Adaylar tarafından başvuru sırasında teslim edilen belgeler Sözleşmeli Personel Sınav veya Yerleştirme Başvuruları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4-  Atanmaya  hak  kazanan  asil  ve  yedek  adaylar,  ilanın  başvuru  süresinin  bitiminden  itibaren  15  (onbeş)  iş  günü  içerisinde  Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr  internet  adresinden  ilan  edilecek  olup  bu  ilan  atanmaya  hak  kazananlara  tebliğ  mahiyetinde  olacağından,  ilgililere  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
5- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.
6-  Asil  kazananlardan  süresi  içerisinde  başvurmayan  veya  aranan  şartları  taşımadığı  tespit  edilenlerin  yerine  yedeklerden  sırasıyla  yerleştirme yapılacaktır.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
9- Adayların puan eşitliği olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bununda eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
10- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir. Adres: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı– Türkiye
Detaylı Bilgi İçin: 0472 215 98 63/0472 216 20 08
Dahili: 1284

 

POZİSYON UNVANI

İLAN NO

KADRO
SAYISI

ÖĞRENİM
DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜ

CİNSİYET

ARANAN NİTELİKLER
(Nitelik Kodları)

BRÜT AYLIK ÜCRET

B01

2

Lisans

KPSSP3
(En Az 60 Puan)

Kadın

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4.039,38
4.213,25

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar

Büro Personeli

4.379,22

c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar

B02

1

Lisans

KPSSP3
(En Az 60Puan)

Erkek

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

4.551,46
4.745,64

d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar

Teknisyen

T01

1

Ön Lisans

KPSSP93
(En Az 60 Puan)

Erkek

Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları
Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4.244,58
4.360,33
4.476,02
4.591,76
4.707,45

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar

T02

1

Ön Lisans

KPSSP93
(En Az 60 Puan)

Erkek

Elektrik önlisans programından mezun
olmak.

Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)

D01

5

Ortaöğretim

KPSSP94
(En Az 60 Puan)

Kadın

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
(Temizlik işlerini yerine getirmek.)

3.788,21
3.846,09
3.903,60
3.962,13
4.020,00

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar

Koruma ve Güvenlik Personeli

KG01

5

Ön Lisans

KPSSP93
(En Az 60 Puan)

Erkek

Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.(Merkez kampüste calıştırılmak üzere3) (Patnos İlçesinde çalıştırılmak
üzere 2)

4.523,28
4.554,70
4.616,40
4.678,09
4.800,31

a) 5 yıldan az olanlar
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
e) 20 yıldan fazla olanlar

Toplam

15

NOT: Kurum belirlenen sözleşme ücretleri altında ödeme yapmaya yetkilidir. 11576/1-1