Akdeniz Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir.

3- Fakülteler ve Rektörlük bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

4- Meslek Yüksekokulu bünyesindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı ilan başvurularında adayın tercihine göre, ilanda belirtilen ALES puan türünü ya da lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünü kullanabilecektir.

5- Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

6- Meslek yüksekokulu haricindeki kadrolarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.

7- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

2- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.)

2- Özgeçmiş (Kurum içi müracaatlarda; YÖK Formatında AVES özgeçmiş çıktısı)

3- Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı fotokopisi

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

5- ALES sonuç belgesi

6- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi

7- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının (yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösteren belge) aslı veya onaylı örneği (e-devlet kapısından alınacak karekodlu mezuniyet belgesi de kabul edilecektir)

8- Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği

9- İlanda doktora mezunu olma şartı bulunan birim için Doktora Transkript belgesinin aslı veya onaylı örneği

10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair askerlik belgesi

11- Alanında Onaylı İş Tecrübe Belgesi (Çalışılan kurumdan alınacak ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)

12- Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak imzalı veya elektronik imzalı belge)

AÇIKLAMALAR:

1- Başvurular ilanda belirtilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

2- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- E-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler hariç, başvuruda istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.

4- Sınavın kazanılması durumunda, atanmaya hak kazanan aday/adayların belgelerinin asıllarının, resmi kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) veya noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.

5- İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

6- İlanımıza http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Takvimi:

Başvuru Başlangıç Tarihi 15.10.2021 Giriş Sınavı Tarihi 08.11.2021
Son Başvuru Tarihi 01.11.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 10.11.2021
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 04.11.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.akdeniz.edu.tr/
Başvuru Adresi Başvurular İlgili Birime Yapılacaktır.


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DERS VERECEK / UYGULAMALI BİRİM)
 

S.N. BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVAN DER. ADET ALES PUAN TÜRÜ YABANCI
DİL PUANI
NİTELİKLER
1 TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK
SAGLIĞI VE HASTALIKLARI
ÖĞR. GÖR.
(UYGULAMALI BİRİM)
2 1 Bakınız: Genel
Şartlar madde 2 ve 3
50 Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak.
2 KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS,BANKACILIK VE SİGORTACILIK MALİYE ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 5 1 EŞİT AĞIRLIK MUAF İktisat Bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
3 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER RADYOTERAPİ ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 6 1 SAYISAL MUAF Fizik alanında tezli Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
4 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER RADYOTERAPİ ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 6 1 SAYISAL MUAF 1-Sağlık Fiziği veya Radyoterapi Fiziği alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası alanda en az 3 yıl deneyimli olmak.
2-Tomoterapi ve/veya VMAT tekniği tecrübesine sahip olmak.
5 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER RADYOTERAPİ ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 6 2 SAYISAL MUAF Sağlık Fiziği veya Radyoterapi Fiziği alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, MCNP ve Dozimetri eğitimi almış olmak.
6 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ ÖĞR. GÖR. (DERS VERECEK) 6 1 SÖZEL MUAF Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans mezunu olmak, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı alanında tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında Lisans sonrası en az 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak.