Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.
Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.(Adaylar, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışmaları elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler)
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgeler:
1. Dilekçe ve beyanname (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)
2. Özgeçmiş ve yayın listesi
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)
4. Yabancı dil belgesi*
5. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
NOT:
1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
2. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
3. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Kuzey Kıbrıs Akademik Biriminde istihdam edilmek üzere atanacak adayların görev yeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Kuzey Kıbrıs Akademik Birim Yerleşkesi olacaktır.
5. Kuzey Kıbrıs Akademik Biriminde istihdam edilmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yapılacak başvurular Kuzey Kıbrıs Akademik Birimine şahsen yapılabilecektir.
6. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
7. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
* Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları gereğince; Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 80 (seksen) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan; % 30 yabancı dille veya % 100 Türkçe eğitim yapan birimlerde YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan en az 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından muadili bir puan almak.
*Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi’ne alınacak öğretim üyeleri Üniversitemiz Öğretim
Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları’ndan muaftır.
Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus –ANKARA
Tel: (312) 596 47 43 – 596 44 59 – 596 44 53
Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi Tel: (392) 233 55 22

BİRİMİ

UNVANI

SAYI

DERECE

AÇIKLAMA

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı
BölümüYeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı
alanında akademik çalışmalar yapmış olmak

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim
Dalı

Doktor
Öğretim Üyesi

1

3

Eski Türk Edebiyatı
alanında akademik çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri BölümüArap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri alanında almış ve Arapça Ders Kitapları konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Din Felsefesi alanında doktora yapmış ve Zihin Felsefesi konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı (KKTC Akademik Biriminde
istihdam edilmek üzere)

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Kuzey Kıbrıs’ta Din Eğitimi konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı (KKTC Akademik Biriminde
istihdam edilmek üzere)

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Temel İslam Bilimleri Bölümünde İslam Hukuku alanında doktora yapmış
olmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı (KKTC Akademik Biriminde istihdam
edilmek üzere)

Doktor Öğretim Üyesi

1

3

Temel İslam Bilimleri Bölümünde Kelam alanında doktora yapmış olmak