Artvin Çoruh Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan  programlardaki  öğretim görevlisi  kadrolarına yapılacak atamalarda atama  yapılacak programın  eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci  fıkrasının  (ı) bendi uyarınca zorunlu  yabancı  dil  dersini  vermek üzere öğretim görevlisi  kadrolarına yapılacak  atamalarda ilgili  dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:
1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2-  Meslek  yüksekokullarının,  bu  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesinin  dördüncü  fıkrası  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1-  Başvuru  Formu  (www.artvin.edu.tr  adresi  DUYURULAR  bölümünde  bulunan  “Öğretim  Elemanı  İlanı”  altındaki  “Öğretim  Elemanı  Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
2- Özgeçmiş
3- Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
4- Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi) 5- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans/Doktora)
6- ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
7- Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)
8- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)
9- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
10- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü  Yazı  İşleri  Şube  Müdürlüğü  Seyitler  Yerleşkesi  adresine  ulaşması  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurulardan,  eksik  belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
2-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları  http://www.artvin.edu.tr  web  adresinde  ilan  edilecek  olup  adaylara  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.
3-  Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  yalnızca  birine  başvuracaklardır.  Birden  fazla  başvuru  yaptığı  tespit  edilen  adayların  başvuruları  dikkate alınmayacaktır.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
7- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca yapılacaktır.
8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
9- Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
10- Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İLANA ÇIKILAN KADROLAR

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

ALES
TÜRÜ/ALES PUANI

YDS VEYA EŞDEĞERİ

ÖZEL ŞARTLAR

2021008

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi

Arş. Gör. (2547 S.K. 50/D Md.)

6

1

Sayısal/70

50

Orman Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olup Orman Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak.

2021009

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Arş. Gör. (2547 S.K. 50/D Md.)

5

1

Sayısal/70

50

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Mezunu Olup Afet Eğitimi ve Yönetimi, Afet Yönetimi veya Afet Tıbbı Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

2021010

Şavşat Meslek Yüksekokulu

Hukuk

Sosyal Güvenlik

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

6

1

Eşit Ağırlık/70

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu Olup İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Güvenlik Hakkı İle İlgili
Çalışmalar Yapmış Olmak.

2021011

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

İlk ve Acil Yardım

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

6

1

Sayısal/70

-

Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Lisans Mezunu Olup Hemşirelik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyeti Sonrası Acil Servis veya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde En Az 5 Yıl Tecrübeli Olmak.

2021012

Rektörlük

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında Görevlendirilecek)

6

1

Sayısal Eşit Ağırlık/70

50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya Bilişim Mühendisliği Lisans Mezunu Olup Bu Alanların Birinde Tezli
Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

2021013

Rektörlük

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Görevlendirilecek)

6

1

Sayısal/70

50

Kimya Lisans Mezunu Olup Anorganik Kimya Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış ve Belgelendirmek Kaydıyla TÜBİTAK Destekli Proje Deneyimi ile A veya B Sınıfı İş Sağlığı
ve Güvenliği Belgesine Sahip Olmak.

2021014

Rektörlük

Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim -Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Görevlendirilecek)

6

1

Sayısal/70

50

Kimya Mühendisliği Lisans Mezunu Olup Kimya Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans MezuniyetiSonrası İlaç
Sanayi Alanında En Az 1 Yıl Tecrübeli Olmak.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başlama Tarihi

1.12.2021

Giriş Sınav Tarihi

21.12.2021

Son Başvuru Tarihi

15.12.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi

24.12.2021

Ön Değerlendirme Tarihi

17.12.2021

Sonuçların İlan Edileceği
İnternet Adresi

www.artvin.edu.tr