Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 akademik personel alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih
ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir"
yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e- Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı ya da ıslak imzalı mühürlü sureti.
7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi.
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
10. Adli Sicil Belgesi.
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

Resmî Gazete’de Yayım Tarihi : 02.03.2021
Son Başvuru Tarihi : 16.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 17.03.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 22.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 24.03.2021
Sonuçların Açıklanacağı
İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr
Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir
Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

BÖLÜM

PROGRAM

YDS/ DENGİ

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Makine ve Metal Teknolojileri

Mekatronik

Yabancı Dil Şartı Aranmaz

Öğretim Görevlisi

1

Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Makine Resmi Konstrüksiyon Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.