Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

DER.

AD.

ALES

YAB.
DİL

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

ÖG/2021-02

Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Öğr.Gör. (Ders Verecek)

3

1

SAY 70

Muaf

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası ve Sığırlarda Recto-Vaginal Metodla Suni Tohumlama
Sertifikası sahibi olmak.

BAİBÜ
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Bolu Caddesi No: 128
Mudurnu/BOLU


Genel ve Özel Şartlar
1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin
100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Açıklamalar
1- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi
beyan etmeleri gerekmektedir.
5-   Üniversitemiz  web  sayfasından  yapılan  tüm  duyurular  tebligat  mahiyetindedir.  Kişilere  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmaz.  İdare  uygun  gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
İstenilen Belgeler
1-  Başvuru dilekçesi
2-  Özgeçmiş
3-  Nüfus cüzdanı fotokopisi
4-  Fotoğraf (1 adet)
5-  Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (lisans ve yüksek lisans) ve sertifika belgeleri 6-  Akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ALES) sonuç belgesi
7-  Lisans transkript
8-  Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için) Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi                                : 11.11.2021
Son Başvuru Tarihi                                         : 25.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                                : 30.11.2021
Giriş Sınavı Tarihi                                           : 03.12.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                                   : 07.12.2021
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi   : www.ibu.edu.tr