Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31, 50/d Maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1 - Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 - Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5 - Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6 - Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7 - Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8 - ALES Belgesi
9 - 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10 - Yabancı Dil Belgesi
11- Lisansüstü eğitim yaptığına dair belge (Araştırma Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12 - Tecrübe durumunu gösterir belge (Öğretim Görevlisi için) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14 - Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
Genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(2)Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler. 
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.
Özel şartlar
Öğretim Görevlisi;

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da Lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Araştırma Görevlisi;
1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
Muafiyet
MADDE 14 – (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2021
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.09.2021
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 29.09.2021
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 01.10.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 05.10.2021

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
*Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
*Sonuçlar Üniversitemiz https://www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.

Unvanı

İlanın Çıkılacağı Birim

Bölümü

Anabilim Dalı/ Anasanat Dalı/ Programı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

ALES

Yabancı Dil

Başvuru Yeri

İlan Özel Şart

PUAN
TÜRÜ

PUAN

Arş.Gör.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

5

1

EA

70

50

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"Kamu Yönetimi" veya "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" Lisans Mezunu ve "Kamu Yönetimi" veya "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" alanında tezli Yüksek Lisans
yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

5

1

SÖZEL

70

50

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği mezunu, Türkçe Eğitimi
alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Hücre Biyolojisi

5

1

SAYISAL

70

50

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
mezunu, Moleküler Biyoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Bucak İşletme Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetim ve Pazarlama

5

1

EA

70

50

Bucak İşletme Fakültesi

İşletme lisans mezunu olup, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı veya İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı/Pazarlama Bilim Dalı/Üretim ve Pazarlama Bilim Dalı alanlarının birinde tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve
İmalat

5

1

SAYISAL

70

50

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

5

1

SAYISAL

70

50

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu, "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon", "Kardiyopulmoner Fizyoterapi",
"Kardiyopulmoner Rehabilitasyon", "MuskuloskeletalFizyoterapi", "Nörolojik Fizyoterapi", "Ortopedik Fizyoterapi" veya "Spor Fizyoterapistliği" alanlarının birinde
tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

5

1

SAYISAL
EA SÖZEL

70

50

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanında doktora yapıyor olmak.

Arş.Gör.

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri ABD/Din Sosyolojisi Bilim Dalı

5

1

SÖZEL

70

50

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi mezunu, Din Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Arş.Gör.

Bucak Sağlık Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Arama Kurtarma ve Müdahale

5

1

SAYISAL

70

50

Bucak Sağlık Yüksekokulu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu, "Afet Yönetimi", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Toksikolojik Afetler", "Kimyasal Biyolojik Radyoloji ve Nükleer Savunma" Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

Öğr.Gör.
(Uyg.Birim)

Veteriner Fakültesi

Veteriner Hekimliği
Temel Bilimleri

Veterinerlik
Fizyolojisi

1

1

SAYISAL

70

50

Veteriner
Fakültesi

Veteriner Fakültesi mezunu olmak.

Öğrretim Görevlisi (Ders Verecek)

Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ortopetik Protez ve Ortez

3

3

SAYISAL

70

-

Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu, "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon", "Protez Ortez", "Ortez Protez" veya "Biyomedikal Bilimler" alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Duyurulur.